,  , ++
> > C++ > ++

 
MrGluck
 C ++
8101 / 4952 / 1436
: 29.11.2010
: 13,437
19.05.2012, 15:46 0

19.05.2012, 15:46. 1371. 12
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
#include <stdio.h>
#include <io.h>
#include <iostream>
using namespace std;
 
#define MEN 2
#define LF 10
#define SPACE 32
#define ORIGINAL_MAZE 0
#define MAZE_WITH_PATH 1
 
struct Point {
    int x;
    int y;
} p;
 
int** maze;
int sizex = 0, sizey = 0;
int load_maze() {
    int i, j, filesize = 0, x = 0, y = 0;
    char* cc;
    FILE *F;
    //Ïûò*åìñÿ îòêðûòü òåêñòîâîé ô*éë äëÿ ÷òå*èÿ:
    F = fopen("maze.txt","rt");
    if( F==NULL )
    return 0;
    //Ñîçä*åì ì*ññèâ, â êîòîðûé ïîìåñòèì á*éòû èç ô*éëû:
    filesize = filelength(fileno(F));
    cc = new char[filesize];
    //Ç*ãðóæ*åì â ì*ññèâ á*éòû èç ô*éë*:
    for(i=0;i!=filesize;i++)
    cc[i] = getc(F);
    fclose(F);
    //Ð*ññ÷èòûâ*åì ð*çìåðû ì*òðèöû ë*áèðè*ò*:
    i = 0;
    while(cc[i] != LF) {
        if(cc[i] != SPACE)
        sizex++;
        i++;
    }
    sizey = filesize/(sizex*2);
    //Òåïåðü ð*çìåð ë*áèðè*ò* èçâåñòå*, è*èöè*ëèçèðóåì ì*òðèöó:
    maze = new int*[sizey];
    while(y != sizey)
    maze[y++] = new int[sizex];
    //Ç*ïîë*ÿåì ì*òðèöó ë*áèðè*ò* ä***ûìè èç ô*éë*
    i=0;
    for(y = 0;y!=sizey;y++) {
        for(j=0;j!=sizex;j++) {
            maze[y][x] = cc[i]-48;
            x++;
            i+=2;
        }
        x=0;
    }
    return 1;
}
 
int temp = MEN;
int check(int x, int y) {
    int cnt = 0;
    if(x != 0 && maze[y][x-1] == 0) {
        maze[y][x-1] = temp+1;
        cnt++;
    }
    if(x != sizex-1 && maze[y][x+1] == 0) {
        maze[y][x+1] = temp+1;
        cnt++;
    }
    if(y != 0 && maze[y-1][x] == 0) {
        maze[y-1][x] = temp+1;
        cnt++;
    }
    if(y != sizey-1 && maze[y+1][x] == 0) {
        maze[y+1][x] = temp+1;
        cnt++;
    }
    return cnt;
}
 
int search_p() {
    int x, y;
    p.x = 0;
    p.y = 0;
    y = 0;
    for(x = 0; x!=sizex; x++)
    if(maze[y][x] == 0) {
        p.x = x;
        p.y = y;
        return 1;
    }
    y = sizey-1;
    for(x = 0; x!=sizex; x++)
    if(maze[y][x] == 0) {
        p.x = x;
        p.y = y;
        return 1;
    }
    x = 0;
    for(y = 0; y!=sizey; y++)
    if(maze[y][x] == 0) {
        p.x = x;
        p.y = y;
        return 1;
    }
    x = sizex-1;
    for(y = 0; y!=sizey; y++)
    if(maze[y][x] == 0) {
        p.x = x;
        p.y = y;
        return 1;
    }
    return 0;
}
 
void print_maze(char mode) {
    int x,y;
    for(y = 0; y!=sizey; y++) {
        for(x = 0; x!=sizex; x++) {
            if(maze[y][x] == MEN)
            cout << "M" << "";
            else
            if(mode == 1 && maze[y][x] == 0)
            cout << "*" << "";
            else
            if(maze[y][x] > MEN)
            cout << "0" << "";
            else
            cout << maze[y][x] << "";
        }
        cout << endl;
    }
}
 
int main() {
    int x, y, paths = 0, i = 1, steps, cnt = 0;
    if(load_maze() == 0) {
        cout << "File maze.txt not found." << endl;
        return 0;
    }
    //Âûâîä ì*òðèöû ë*áèðè*ò* â êî*ñîëü:
    cout << "Labirint:\r\n" << "(" << sizex << "x" << sizey << ")\r\n" << endl;
    print_maze(ORIGINAL_MAZE);
    //Ëåãå*ä*:
    cout << "\r\nM - Chelovek\r\n1 - Stena\r\n0 - Prohod" << endl;
    //Åñëè *åò ãð**è÷*îãî ýëåìå*ò*, ð*â*îãî *óëþ, òî âûõîä* èç ë*áèðè*ò* *åò
    if(search_p() == 0) {
        cout << "\r\nVuhoda iz labirinta net." << endl;
        return 0;
    }
    cout << "\r\nKoordinatu Vuhoda:\r\nX = " << p.x << "; Y = " << p.y << "\r\n" << endl;
    //Èùåì êð*ò÷*éøèé ïóòü ê âûõîäó èç ë*áèðè*ò*:
    while(1) {
        //Ïðîõîäèì ïî î÷åðåäè âñå ýëåìå*òû ì*òðèöû è ñìîòðèì ñîñåä*èå ýëåìå*òû òåõ ýëåìå*òîâ, êîòîðûå ð*â*û temp
        for(y = 0; y!=sizey; y++) {
            for(x = 0; x!=sizex; x++) {
                if(maze[y][x] == temp)
                paths += check(x,y); //Ñìîòðèì ñîñåäåé ýëåìå*ò* y,x
            }
        }
        //paths ð*â** *óëþ òîëüêî åñëè ñðåäè ñîñåäåé ýëåìå*ò* ñî ç**÷å*èåì temp *åò *è îä*îãî
        //ýëåìå*ò* ñî ç**÷å*èåì 0 => ÷åëîâåê ç*ìóðîâ**, ç*âåðøèòü ïîèñê ïóòè.
        if(paths == 0) {
            cout << "\r\nVuhoda iz labirinta net." << endl;
            return 0;
        }
 
        paths = 0;
        if(maze[p.y][p.x] == 0)
        temp++;
        else
        break;
    }
    //Ïóòü ê âûõîäó äëè*îé steps:
    steps = maze[p.y][p.x];
    maze[p.y][p.x] = 0;
    x = p.x;
    y = p.y;
    //Âûäåëÿåì *óëÿìè ïðîéäå**ûé ïóòü:
    while(1) {
        if(x != 0 && maze[y][x-1] == steps-i) {
            if(maze[y][x-1] == 2)
            break;
            maze[y][x-1] = 0;
            x--;
        }
        if(x != sizex-1 && maze[y][x+1] == steps-i) {
            if(maze[y][x+1] == 2)
            break;
            maze[y][x+1] = 0;
            x++;
        }
        if(y != 0 && maze[y-1][x] == steps-i) {
            if(maze[y-1][x] == 2)
            break;
            maze[y-1][x] = 0;
            y--;
        }
        if(y != sizey-1 && maze[y+1][x] == steps-i) {
            if(maze[y+1][x] == 2)
            break;
            maze[y+1][x] = 0;
            y++;
        }
        i++;
    }
    cout << "\r\nSimvol '*' - proydennuy element:\r\n" << endl;
    print_maze(MAZE_WITH_PATH);
    cout << "\r\nLabirint proyden za " << steps - 2 << " hodov " << endl;
    return 1;
}


:
1
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
19.05.2012, 15:46


, , ...


: 25, 25, 27, 32. : , ...


, #include...

0
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread579268.html
... ... "" ... count() find() ...
C++ . , L L1 ( ). , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread579267.html
C++
, "" , ?
C++ Visual
Microsoft Visual Studio , . #include <iostream> #include <stdio.h> #include <string.h> using namespace std; void main( void ) { FILE *fp;
C++ : http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread579263.html
:wall: :wall: :wall: , :negative: .... : (7,7) . ...
C++ : . main . countmnozh, , . ...
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru