,   CyberForum.ru

- C++


C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread602864.html
++, . .
C++ . . : 0 1 2 3 4 5 1 3 4 5 2 0 : 0 1 2 5 2 0 1 3 4 3 4 5 .. r- ... 10-... for(i=0;i<10;i++) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread602855.html
random C++
random(l+r) l+r; ++?
C++
? #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <cstdlib> #include <iostream> #include <math.h> #include <stdlib.h> int main() {
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread602807.html
. ShowMessage , void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Button1->Enabled = false; Memo1->Clear(); HANDLE h = CreateThread(NULL, NULL, (LPTHREAD_START_ROUTINE)&threadMain, NULL, NULL, NULL ); HANDLE hM = CreateMutex(NULL, true, "SyncKey");
C++ . ? #ifndef _TSTACK_H_ #define _TSTACK_H_ //================================================================================================= template <class TBase> class TStack { //------------------------------------------------------------------------------------------------- private: //------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

stique
7 / 7 / 0
: 02.05.2012
: 73

- C++

11.06.2012, 17:30. 311. 2
( )

, , . , , ( ), . . , ..

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
//______________________________________________________________________________
//_______________ÏÎÄÊËÞ×ÀÅÌÛÅ_ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ________________________________________
#include <iostream>             // Ðå*ëèçóåò îñ*îâû ââîä* è âûâîä* ÿçûê* C++
#include <conio.h>              // Ñîçä*åò òåêñòîâûé è*òåðôåéñ ïîëüçîâ*òåëÿ
#include <malloc.h>             // Âûäåëÿåò *åîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ï*ìÿòè
#include <stdlib.h>             // Ç**èì*åòñÿ âûäåëå*èåì ï*ìÿòè è êî*òðîëèðóåò ïðîöåññ âûïîë*å*èÿ ïðîãð*ììû
#include <fstream>              // Ðå*ëèçóåò è*ñòðóìå*òû äëÿ ô*éëîâîãî ââîä* è âûâîä*
//______________________________________________________________________________
using namespace std;
const int n=10;
const int b=10;
//const int c=-5;
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int random(int n){ return rand() % n; }           // Ââîä ñ êë*âè*òóðû
void vvod1(int **a, const int n, const int m)
    {   
     int i,j;
     cout << "MaTPuII,A: ("<< n << "*" << m << "):" << endl;
                                for(i = 0; i < n; i++)
                                for(j = 0; j < m; j++)
                                cin >> a[i][j];}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                
     void vvod2(int **a, const int n, const int m) // Ôó*êöèÿ äëÿ ç*ïîë*å*èÿ ñëó÷*é*ûìè ÷èñë*ìè
     { 
     int i,j;
     cout << "MaTPuII,A: ("<< n << "*" << m << "):" << endl;
                                for(i = 0; i < n; i++)
                                for(j = 0; j < m; j++)
                                 a[i][j] =5+rand()%8; }   //random(b-c+1) + c;} 
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                
     void vvod3(int **a,const int n, const int m) // Ââîä èç ô*éë*
     {FILE *file;
     int i=0,j=0;
  
     if((file=fopen("input.txt","r"))== NULL) // Åñëè ô*éë *å îá**ðóæå*, âûä*åòñÿ îøèáê*
      { printf("\n ERROR!!\n");
       exit(1);
      }
         for(i=0;i<n;i++)    // ÷òå*èå èç ô*éë*
         for(j=0;j<m;j++)
         fscanf(file,"%d",&a[i][j]);
         { fclose(file);
         }
         }
         int main(){
int n, m,y,min,l;
int s1=0;  int s2=0;
ofstream output;  
output.open("output.txt");   // îòêðûòèåô*éë*äëÿç*ïèñè
if (!output){
cout<<"\n Nevozmozhno otkrit file";
exit (1);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cout << " BBEDuTE PA3MEPHOCTb" << endl;
cout<<"\n Ko/Iu4ECTBO CTPOK : "; 
cin>>n;
cout<<"\n Ko/Iu4ECTBO CTO/I6II,OB: ";
cin>>m;
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int **a; int i, j, i1, j1,nstr; int **e;
 
a = new int* [n];
e = new int* [n];
      if (!a|!e){
            cout<<"Nedostatochno pamati pod massiv ykazatelei\n";
            return 0;}
            for(i = 0; i < n; i++)
            a[i] = new int[m];
            for(i = 0; i < n; i++)
            e[i] = new int[m];
               if (!a[i]|!e[i]){
                 cout<<"Nedostatochno pamati\n";
                 return 0;}
                 cout<< endl <<"BbI6EpuTE C/7OCO6 BBoDa MaTpuII,bI";
                 cout<< endl <<"1 - Bpy4HyIO ";
                 cout<< endl <<"2 - PaHDoMHOE 3A/7OJIHEHuE ";
                 cout<< endl <<"3 - u3 TeKCTOBOrO FAuJIA " << endl;
                 cin>>l;
                 switch(l){ //auai? aaiaa
                      case 1: vvod1(a,n,m); break;
                      case 2: vvod2(a,n,m); break;
                      case 3: vvod3(a,n,m);break;}
                      
                      
                      
                      for(i = 0; i < n; i++){cout<<" "<<"\n"; //i?yiioaieuiay iao?eoa a ii?iaeuiii aeaa
for(j = 0; j < m; j++)  
cout<<a[i][j]<<" ";
}
cout<<"\n";
 
//______________________________________________________________________________
 
                   
 for(i=0;i<n;i++)
     for(j=0; j<m; j++)
         for(y=1; i+y<n && j+y<m; y++)
             if(a[i][j]==a[i][j+y] && a[i][j]==a[i+y][j] && a[i][j]==a[i+y][j+y])
             {
                 cout<<endl<<endl;
                 for(i1=i; i1<=i+y; i1++)
                 {
                     for(j1=j; j1<=j+y; j1++)
                         cout<<a[i1][j1]<<" ";
                     cout<<endl;
               
                 }
                 }
                 //-------------------------------------------------------------
{
cout<<"3aI7ucaTb Pe3yJIbTaT B TeKCTOBbIu FauJI?" << endl;
cout<<" 1 - HET               2 - DA " << endl; ;
cin>>l;
                                                     switch(l){ //âûáîð âûâîä*
case 1:{
     output.close();      }break;
case 2:{
for(i1=i; i1<=i+y; i1++){output<<"\n";
for(j1=j; j1<=j+y; j1++){
output.width(6);  
output.precision(1);                  
output<<a[i1][j1];     }
output<<"\n";}
output<<"\n";} break;
output.close();      //ç*êðûòèåô*éë*
default:{cout<<"OIIIu6KA";
exit (1);
 
                                                               }
                                                                 }
                                                       }
                                                       
                                                       
                                                       
                                           
 
                              
 
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;            
for(i = 0; i < nstr; i++)    //Îñâîáîæäå*èåï*ìÿòè
delete []a[i];
delete []a;
return 0;
}
.
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru