,   CyberForum.ru

- C++


 
C++ "" http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread604520.html
. . ( new). ...
C++ : ( ) ( ) ++. A B. random, , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread604506.html
C++
, . , .
C++
, . , , , .
C++ res? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread604494.html
res - . ? ? " () ++ Visual Studio/VC98/ Projects" ...
C++ Visual Studio 6.0 . . -> add file . -...

RUSya82
236 / 114 / 3
: 15.10.2010
: 395
16.06.2012, 06:39
.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
/*Ïðîãð*ìì* øèôðóåò/äåøèôðóåò ëþáîé ô*éë
Òåñòèðîâ*ë*ñü ** .avi, .doc, .txt, mp3.
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
 
using namespace std;
/*------key1 - êëþ÷. ï*ðîëü///filename1[30] - èìÿ ô*éë* ** âõîäå
filename2[30] - èìÿ ô*éë* ** âûõîäå///k1 - äëè** êëþ÷*
coding1,2,3 - ïåðåìå**ûå äëÿ ïðåîáð*çîâ**èÿ èñõîä*îãî ñèìâîë**/
int main()
{
    FILE *fp1, *fp2, *fp3, *fp4;//îáúÿâëÿåì ïîòîêè
    char filename1[30], filename2[30],key1[20];
    int n=0,m=0,k1;
    unsigned char code=0;
    int temp;
    int coding1, coding2, coding3, coding4, z;
    cout << "1 - Ç*øèôðîâ*òü ô*éë.\n" << "2 - ð*ñøèôðîâ*òü ô*éë\n";
    cin >> z;
    if(z==1)
    {
       cout << "Ââåäèòå ï*ðîëü äëÿ øèôðîâ**èÿ: ";
       cin >> key1;
       cout << "key = " << key1;
       cout << "\nÂâåäèòå èìÿ ô*éë* äëÿ øèôðîâ**èÿ: ";
       cin >> filename1;
       k1 = strlen(key1);//îáð*áîòê* êëþ÷*
       cout << "k1 = " << k1 << endl;
       for(int i=0;i<k1;i++)
       {
            code = (code + key1[i]);
       } 
       // m - âû÷èñëÿåòñÿ èç êëþ÷* ñëîæå*èåì ïî ìîäóëþ 2^6
       for(int i=1;i<k1;i++)
       {
            m = (key1[i-1] + key1[i])%64;
       }
       cout << "m = " << m << endl;
       /*îòðûâ*åò âõîä*îé ô*éë òîëüêî äëÿ 
       ÷òå*èÿ â áè**ð*îì ðåæèìå*/
       fp1 = fopen(filename1, "rb");
       if (!fp1)
       {
          cout << "Îøèáê* îòêðûòèÿ ô*éë*\n";
          getch();
          exit(1);
       }
       cout << "\nÂâåäèòå èìÿ ç*øèôðîâ***îãî ô*éë*: ";
       cin >> filename2;
       /*îòêðûâ*åì *îâûé ô*éë äëÿ ç*ïèñè
       â áè**ð*îì ðåæèìå*/
       fp2 = fopen(filename2, "wb");
       if (!fp2)
       {
          cout << "Îøèáê* îòêðûòèÿ ô*éë*\n";
          getch();
          exit(1);
       }
       for(int i = 0;i<16;i++)
        {
       while((temp = getc(fp1)) != EOF)
       {
          //è*âåðòèðóåì áèòû
          coding1 = ~temp;
          //Èñêëþ÷*þùåå ÈËÈ
          coding2 = coding1^code;
          //Ñëîæå*èå
          coding3 = coding2 + code;
          //Èñêëþ÷*þùåå ÈËÈ ñ m
          coding4 = coding3^m;
 
          putc(coding4,fp2);
       };
       }
       fclose(fp1);
       fclose(fp2);
    }
    else
    {
        cout << "Ââåäèòå ï*ðîëü äëÿ ð*ñøèôðîâêè: ";
        cin >> key1;
        cout << "\nkey = " << key1;
        k1 = strlen(key1);
        cout << "\nk1 = " << k1 << endl;
        for(int i=0;i<k1;i++)
        {
            code = (code + key1[i]);
        } 
        for(int i=1;i<k1;i++)
        {
            m = (key1[i-1] + key1[i])%64;
        }
        cout << "m = " << m << endl;
        cout << "\nÂâåäèòå èìÿ ô*éë* äëÿ ð*ñøèôðîâ**èÿ: ";
        cin >> filename1;
        fp3 = fopen(filename1, "rb");
        if (!fp3)
        {
        cout << "Îøèáê* îòêðûòèÿ ô*éë*\n";
        getch();
        exit(1);
        }
        cout << "\nÂâåäèòå èìÿ ð*øèôðîâ***îãî ô*éë*: ";
        cin >> filename2;
        fp4 = fopen(filename2, "wb");
        if (!fp4)
        {
           cout << "Îøèáê* îòêðûòèÿ ô*éë*\n";
           getch();
           exit(1);
        }
        /*Ç*ïóñê*åì öèêë øèôðîâ**èÿ 16 ð*ç*/
        for(int i = 0;i<16;i++)
        {
           while((temp = getc(fp3)) != EOF)
           {
               coding1 = temp^m;
               coding2 = coding1 - code;
               coding3 = coding2^code;
               coding4 = ~coding3;
               putc(coding4,fp4);
           };
        }
        fclose(fp3);
        fclose(fp4);
    }
    cout << "END\n";
    MessageBox(NULL, "END", "END", MB_OK);
    getch();
    return 0;
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru