,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread75938.html
, :( . ...
C++ Floating point error:Domain.Abnormal program termination - ??? ? Floating point error: Domain. Abnormal program termination #include <stdio.h> #include <conio.h> #include <math.h> void main() { /* */ double t = 11,... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread75926.html
C++
! ... ... #include <iostream> #include <windows.h> //#include <> using namespace std;...
! C++
. 2 . .
C++ C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread75904.html
. 2 .
C++ ! ++ n ()

MrGluck
 C ++
7512 / 4644 / 700
: 29.11.2010
: 12,680
19.06.2012, 15:37
eddilou, , , .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <fstream>
using namespace std;
 
struct  bin_tree
{
   int value;
   bin_tree *left, *right;
}*pHead = NULL; // óê*ç*òåëü ** âåðøè*ó ð*âå* *óëþ
 
// äîá*âëå*èå êî*êðåò*îãî óçë* äåðåâ*
void add_node(bin_tree*, int); 
// ïðîâåðê* ** "ïóñòîòó" äåðåâ*, åñëè óê*ç*òåëü ** âåðøè*ó ð*âå* *óëþ, ñîçä*åò óçåë
void add_bin_tree(int);
// îáõîä
void print(bin_tree*);
void traversal(bin_tree*, ofstream&);
int h_tree(bin_tree *);
 
int main()
{
    setlocale (LC_ALL, "Russian");
    int choose, el;
    cout<< "1. Ç*ãðóçèòü ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü ñ ô*éë*\n"
        << "2. Ââåñòè ïîñëåäîâ*òåëü*îñòü âðó÷*óþ\n\n"
        << "Â*ø âûáîð: ";
    do{ cin>> choose;} while(choose != 1 && choose != 2);
    if (choose == 1)
    {        
        ifstream iz("bin.txt");
        if (iz.bad()) return 1;
        while(!iz.eof() && iz>> el)
            add_bin_tree (el);     
        iz.close();
    }
    
    if (choose == 2)
    {
        cout<< "È*ôîðì*öèî**ûå ïîëÿ âåðøè* äåðåâ*:\n";
        while(cin>> el)
            add_bin_tree (el);
    }
    ofstream o("bin.txt");
    print (pHead);
    traversal (pHead, o);
    getch();
    o.close();
    return 0;
}
 
void add_node(bin_tree* tree, int value) // äîá*âëå*èå êî*êðåò*îãî óçë* äåðåâ*
{
    if(value < tree->value)
    { 
        if(tree->left != NULL) // åñëè ç**÷å*èå ìå*üøå, äâèã*åìñÿ ïî "ëåâîé âåòêå"
            add_node(tree->left, value);
        else
        {  
            tree->left = new bin_tree;
            tree->left->value = value;
            tree->left->left = NULL;
            tree->left->right = NULL;
        }
    }
 
    if(value > tree->value) // è**÷å äâèã*åìñÿ ïî ïð*âîé 
    { 
        if(tree->right != NULL)
            add_node(tree->right, value);
        else
        {
            tree->right = new bin_tree;
            tree->right->value = value;
            tree->right->left=NULL;
            tree->right->right=NULL;
        }
    }
 
    if(value == tree->value)                
        cout<< value<< " is already in tree"<< endl;
}
 
void add_bin_tree(int value)
{
    if(pHead == NULL) // åñëè äåðåâî ïóñòîå - ñîçä*äèì ïåðâûé óçåë
    {
       pHead = new bin_tree;
       pHead->value = value;
       pHead->left = NULL;
       pHead->right = NULL;
    }
    else
        add_node(pHead, value); // åñëè â âåðøè*å óæå ÷òî-òî åñòü - äîá*âëÿåì ñëåâ* èëè ñïð*â* 
}
 
void traversal(bin_tree* tree, ofstream &o)
{     
    if (tree != NULL)
    { 
        traversal(tree->left, o);
        o<< tree->value<< " ";
        traversal(tree->right, o);
    }
}
 
void print(bin_tree* tree)
{     
    if (tree != NULL)
    { 
        print(tree->left);
        cout<< tree->value<< " ";
        print(tree->right);
    }
}
 
int h_tree(bin_tree* tree)
{
     int h = 1, m = 0, s;
     if (tree == NULL)
        return 0;
     s = h_tree(tree->left);
     if (s > m)
         m = s;
     s = h_tree(tree->right);
     if (s > m)
         m = s;
     return h + m;
}
53
, ,
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.