,  ,

crosses initialization of - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread609818.html
, visual studio 2010 , win32 , , , : :...
C++ [ ] , , , : "" ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread609800.html
? C++
#include <iostream> using namespace std; int main () { char ch = 0; int count = 0; cout << "Please enter a sentence:" << endl;
16- ( ) C++
. #include <time.h> #include <stdio.h> int main() { char *packetbuff = new char; ...
C++ C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread609753.html
. . . - ....
C++ . 3 . . #include <iostream> #include <iomanip> #include <windows.h> #include <math.h> #include...

XpertVision
17 / 17 / 3
: 14.06.2012
: 151

crosses initialization of - C++

20.06.2012, 02:56. 3179. 11
( )

. "crosses initialization of". case, .
( ) :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#include <iostream>
#include <string>
 
using std::string;
 
class Pat
{
    private :
        int patAge;
        string patName;
    public :
        int GetAge () const;
        void SetAge (int age);
        string GetName () const;
        void SetName (string name);
};
 
int Pat::GetAge () const
{
    return patAge;
}
 
void Pat::SetAge (int age)
{
    patAge=age;
}
 
string Pat::GetName () const
{
    return patName;
}
 
void Pat::SetName (string name)
{
    patName=name;
}
( , ) :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
#include "classPat.h"
#include <stdlib.h>
#include <fstream>
 
int main ()
{
    setlocale (LC_ALL, "Russian");
    using std::cin;
    using std::cout;
    using std::string;
    using std::ofstream;
    using std::ifstream;
    
    cout<<"Ââåäèòå â*øå èìÿ : ";
    string ownerName;
    getline (cin, ownerName);
    cout<<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî æèâîò*ûõ êîòîðûå êîãä* ëèáî æèëè ó â*ñ : ";
    int amountPats;
    cin>>amountPats;
    
    Pat *objPat=new Pat[amountPats];
    
    for (int i=0; i<amountPats; i++)
    {
        cout<<"Ââåäè èìÿ "<<i+1<<"-ãî æèâîò*îãî : ";
        string patName;
        cin.ignore();
        getline (cin, patName);
        objPat[i].SetName(patName);
        cout<<"Ââåäèòå âîçð*ñò "<<i+1<<"-ãî æèâîò*îãî : ";
        int patAge;
        cin>>patAge;
        objPat[i].SetAge(patAge);
    }
    system("cls");
    cout<<"\n-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
    cout<<"\nÂ*øå èìÿ : "<<ownerName<<"\n";
    cout<<"Êîëè÷åñòâî â*øèõ ïèòîìöåâ : "<<amountPats<<"\n";
    cout<<"-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
    for (int i=0; i<amountPats; i++)
    {
        cout<<"\nÄ***ûå "<<i+1<<"-ãî ïèòîìö* :\n";
        cout<<"Èìÿ : "<<objPat[i].GetName()<<"\n";
        cout<<"Âîçð*ñò (ïîë*ûõ ëåò) : "<<objPat[i].GetAge()<<"\n";
        cout<<"----------------------------------------------";
    }
    cout<<"\n";
    ofstream writeFile;
    writeFile.open ("proba.txt");
    writeFile<<"-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
    writeFile<<"\nÂ*øå èìÿ : "<<ownerName<<"\n";
    writeFile<<"Êîëè÷åñòâî â*øèõ ïèòîìöåâ : "<<amountPats<<"\n";
    writeFile<<"-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
    for (int i=0; i<amountPats; i++)
    {
        writeFile<<"\nÄ***ûå "<<i+1<<"-ãî ïèòîìö* :\n";
        writeFile<<"Èìÿ : "<<objPat[i].GetName()<<"\n";
        writeFile<<"Âîçð*ñò (ïîë*ûõ ëåò) : "<<objPat[i].GetAge()<<"\n";
        writeFile<<"----------------------------------------------";
    }
    writeFile.close();
    system("pause");
    delete [] objPat;
    system("cls");
    ifstream is("proba.txt");
    string fileContain;
    while (!is.eof())
    {
        getline (is, fileContain, '\n');
        cout<<fileContain<<"\n";
    }
    system("pause");
    return 0;
}
( ):
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
#include "classPat.h"
#include <stdlib.h>
#include <fstream>
 
using std::cin;
using std::cout;
using std::string;
using std::ofstream;
using std::ifstream;
 
int menu();
 
int main ()
{  
    setlocale (LC_ALL, "Russian");
    
    bool exit;
    exit=false;
    
    for ( ; ; )
    {
        int choice=0;
        if (choice==1 || choice==3)
        {
            delete [] objPat;
        }
        choice=menu();
        switch (choice)
        {
            case 1:
                cout<<"Ââåäèòå â*øå èìÿ : ";
                string ownerName;
                getline (cin, ownerName);
                cout<<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî æèâîò*ûõ êîòîðûå êîãä* ëèáî æèëè ó â*ñ : ";
                int amountPats;
                cin>>amountPats;
    
                Pat *objPat=new Pat[amountPats];
    
                for (int i=0; i<amountPats; i++)
                {
                    cout<<"Ââåäè èìÿ "<<i+1<<"-ãî æèâîò*îãî : ";
                    string patName;
                    cin.ignore();
                    getline (cin, patName);
                    objPat[i].SetName(patName);
                    cout<<"Ââåäèòå âîçð*ñò "<<i+1<<"-ãî æèâîò*îãî : ";
                    int patAge;
                    cin>>patAge;
                    objPat[i].SetAge(patAge);
                }
                system("cls");
                cout<<"\n-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
                cout<<"\nÂ*øå èìÿ : "<<ownerName<<"\n";
                cout<<"Êîëè÷åñòâî â*øèõ ïèòîìöåâ : "<<amountPats<<"\n";
                cout<<"-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
                for (int i=0; i<amountPats; i++)
                {
                    cout<<"\nÄ***ûå "<<i+1<<"-ãî ïèòîìö* :\n";
                    cout<<"Èìÿ : "<<objPat[i].GetName()<<"\n";
                    cout<<"Âîçð*ñò (ïîë*ûõ ëåò) : "<<objPat[i].GetAge()<<"\n";
                    cout<<"----------------------------------------------";
                }
                break;
            case 2:
                ofstream writeFile;
                writeFile.open ("proba.txt");
                writeFile<<"-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
                writeFile<<"\nÂ*øå èìÿ : "<<ownerName<<"\n";
                writeFile<<"Êîëè÷åñòâî â*øèõ ïèòîìöåâ : "<<amountPats<<"\n";
                writeFile<<"-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/";
                for (int i=0; i<amountPats; i++)
                {
                    writeFile<<"\nÄ***ûå "<<i+1<<"-ãî ïèòîìö* :\n";
                    writeFile<<"Èìÿ : "<<objPat[i].GetName()<<"\n";
                    writeFile<<"Âîçð*ñò (ïîë*ûõ ëåò) : "<<objPat[i].GetAge()<<"\n";
                    writeFile<<"----------------------------------------------";
                }
                writeFile.close();
                system("pause");
                delete [] objPat;
                break;
            case 3:
                ifstream is("proba.txt");
                string fileContain;
                while (!is.eof())
                {
                    getline (is, fileContain, '\n');
                     cout<<fileContain<<"\n";
                }
                system("pause");
                break;
            case 4:
                exit=true;
                break;
            default:
                cout<<"Ââåäèòå ïð*âèëü*ûé *îìåð *óæ*îãî ïó*êò*!\n";
                break;
        }
        if (exit==true)
        {
            break;
        }
    }
  return 0;  
}
 
int menu()
{
    int choice;
    cout<<"                     ÌÅÍÞ                     \n";
    cout<<"----------------------------------------------\n";
    cout<<"1. Í*÷*òü ç*ïîë*å*èå ò*áëèöè\n";
    cout<<"2. Ç*ïèñ*òü ò*áëèöó â ô*éë\n";
    cout<<"3. Ñ÷èò*òü ò*áëèöó èç ô*éë*\n";
    cout<<"4. Âûõîä\n";
    cout<<"----------------------------------------------\n";
    cout<<"Ââåäèòå *îìåð *óæ*îãî ïó*êò* : ";
    cin>>choice;
    return choice;
}
, .
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru