,   CyberForum.ru

- C++


 
C++ , 13 (- ) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread614419.html
- , 13.
C++ , . , . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread614410.html
C++
? , ! #include "stdafx.h" #include "stdio.h" #include <iostream> #include "string.h" using namespace std; int main(int argc, char* argv)...
C++ *, , ?
#include <stdio.h> class klass { public: klass() {} klass(int n) {} klass operator*(const klass &other){} // , , ...
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread614368.html
, , .. .. 10 Popov.A.N. m 3.8 k Litvinov.A.S. m 3.4 i Fomin.G.E. m 4.5 k Chernov.A.A. m 4.8 k Korolenko.A.F. j 4.6 i...
C++ C++ 2- ( ) "C++ 2- " ( ). 1- . . , 2-...

CiLbBePMeH
1 / 1 / 0
: 17.05.2012
: 17

- C++

26.06.2012, 19:39. 577. 4
( )

. : , , , . , , . : , ; ; , .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
#include<iostream.h>
#include<windows.h>
 
//ñêîðîñòü, ð*ñõîä òîïëèâ*, **èìå*îâ**èå ïðîèçâîäèòåëÿ, ãîä âûïóñê*, ìåòîä âûâîä* ** ýêð** âñåõ ä***ûõ, îïðåäåëå*èÿ ñðîê* ñëóæáû
//äëÿ ñ*ìîëåò* óê*ç*òü âûñîòó è ì*êñèì*ëü*óþ ä*ëü*îñòü ïîëåò*
//äëÿ ì*øè*û - îáúåì äâèã*òåëÿ
//äëÿ ñ*ìîëåò* è êîð*áëÿ - êîëè÷åñòâî ïîñ*äî÷*ûõ ìåñò
//äëÿ êîð*áëÿ - âîäîèçìåùå*èå
 
class animal
{
      protected: int v,topl,year; char name[15];
      public:
      int srok;
      sredstva (int a, int b, char c[15], int d)
      {
       v=a; topl=b; strcpy(name,c); year=d;      
      }
      sredstva()
      {
       printf("Cêîðîñòü òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*:");
       scanf("%d",&v);
       printf("Ð*ñõîä òîïëèâ* òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*:");
       scanf("%d",&topl);
       printf("Í*èìå*îâ**èå ïðîèçâîäåòåëÿ òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*:");
       scanf("%s",name);
       printf("Ãîä âûïóñê* òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*:");
       scanf("%d",&year);
      }
      virtual void sroksl() {srok=2012-year;}
      virtual void Write()
      {
       printf("Cêîðîñòü òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*: %d \n",v);
       printf("Ð*ñõîä òîïëèâ* òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*: %d \n",topl);
       printf("Í*èìå*îâ**èå ïðîèçâîäåòåëÿ òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*: %s \n", name);
       printf("Ãîä âûïóñê* òð**ñïîðò*îãî ñðåäñòâ*: %d \n", year);
      }
};
 
class samolet:public sredstva
{
      int h,max,kolv;  
      public:    
      samolet(int a1, int b1, char c1[15], int d1, int k1, int e1, int f1):sredstva(a1,b1,c1,d1)
      {kolv=k1;h=e1;max=f1;}
      
      samolet():sredstva()
      {       
       printf("Êîëè÷åñòâî ïîñ*äî÷*ûõ ìåñò:");
       scanf("%d",&kolv);
       printf("Âûñîò* ïîëåò*:");
       scanf("%d",&h);
       printf("Ä*ëü*îñòü ïîëåò*:");
       scanf("%d",&max);
      }
      virtual void sroksl()
      {
      ::sredstva::sroksl();
      printf("\nÑðîê ñëóæáû ñ*ìîëåò*:%d",srok);
      }
      virtual void Write()
      {
       ::sredstva::Write();
       printf("Êîëè÷åñòâî ïîñ*äî÷*ûõ ìåñò: %d \n",kolv);
       printf("Âûñîò* ïîëåò*: %d \n",h);
       printf("Ä*ëü*îñòü ïîëåò*: %d \n",max);
      }
};
 
class car:public sredstva
{
      int ob;
      public:
      car(int a1, int b1, char c1[15], int d1, int o1):sredstva(a1,b1,c1,d1)
      {ob=o1;}
      
      car():sredstva()
      {       
       printf("Îáúåì äâèã*òåëÿ:");
       scanf("%d",&ob);
      }
      virtual void sroksl()
      {
      ::sredstva::sroksl();
      printf("\nÑðîê ñëóæáû *âòîìîáèëÿ:%d",srok);
      }
      virtual void Write()
      {
       ::sredstva::Write();
       printf("Îáúåì äâèã*òåëÿ: %d \n",ob);       
      }
};
 
class korabl:public sredstva
{
      int kolv,vod;
      public:
      korabl(int a1, int b1, char c1[15], int d1, int k1, int v1):sredstva(a1,b1,c1,d1)
      {kolv=k1;vod=v1;}
      
      korabl():sredstva()
      {       
       printf("Êîëè÷åñòâî ïîñ*äî÷*ûõ ìåñò:");
       scanf("%d",&kolv);
       printf("Âîäîèçìåùå*èå:");
       scanf("%d",&vod);
      }
      virtual void sroksl()
      {
      ::sredstva::sroksl();
      printf("\nÑðîê ñëóæáû êîð*áëÿ:%d",srok);
      }
      virtual void Write()
      {
       ::sredstva::Write();
       printf("Êîëè÷åñòâî ïîñ*äî÷*ûõ ìåñò: %d \n",kolv);
       printf("Âîäîèçìåùå*èå: %d \n",vod);       
      }
};
 
int main()
{
     SetConsoleOutputCP(1251);
     SetConsoleCP(1251);
     
    int x,n;
    sredstva *A;
        
    while(x!=4)
 {
    printf("\n");
    printf("Ñðåäñòâî ïåðåäâèæå*èÿ:\n");
    printf("_______________ \n");
    printf("Ñ*ìîëåò      |1|\n");
    printf("Àâòîìîáèëü   |2|\n");
    printf("Êîð*áëü      |3|\n");    
    printf("Âûõîä        |4|\n");
    printf("_______________ \n");
    printf("Âåäèòå *îìåð *åîáõîäèìîãî òð**ñïîðò*:");
    scanf("%d",&x);
    switch (x)
    {
    case 1:{
    printf("\n");
    samolet s; A=&s;  
    A->sroksl();      
    printf("\n\nÂûâåñòè ââåäå**ûå ä***ûå? 1-ä*, 0-*åò:");
    scanf("%d",&n);
    if (n==1) {A->Write(); break;}
    else break;
    x=4;
    break;}
    case 2:{
    printf("\n");
    car c; A=&c;  
    A->sroksl();      
    printf("\n\nÂûâåñòè ââåäå**ûå ä***ûå? 1-ä*, 0-*åò:");
    scanf("%d",&n);
    if (n==1) {A->Write(); break;}
    else break;
    x=4;
    break;}
    case 3:
    printf("\n");
    korabl k; A=&k;  
    A->sroksl();      
    printf("\n\nÂûâåñòè ââåäå**ûå ä***ûå? 1-ä*, 0-*åò:");
    scanf("%d",&n);
    if (n==1) {A->Write(); break;}
    else break;
    x=4;
    break;
    }
 }
    
}
57
......

1 32
12 .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#include<windows.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
 
class jivotnoe{
            
            protected:
            char imya[20];
            char vid[20];
            char mesto[20];
            char voda[20];
            int k;
            public:
            jivotnoe(char a[20],char b[20],char c[20],char d[20],int e)
            {
             strcpy(imya,a);
             strcpy(vid,b);
             strcpy(mesto,c);
             strcpy(voda,d);
             k=e;
            }
             jivotnoe(){}
             virtual void svoistva()=0;
             virtual void show()
             {
                     printf("Í*çâ**èå: %s \n",imya);
                     printf("Âèä: %s \n",vid);
                     printf("Ìåñòî îáèò**èÿ: %s \n",mesto);
             }
             };
             
             class riba:public jivotnoe
             {
             public:    
             riba(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){}
             virtual void svoistva()
             {
                     if (k==1){strcpy(voda,"Ïðåñò**ÿ");
                     if (k==2){strcpy(voda,"Ìîðñê*ÿ");
                     
             }
             riba():jivotnoe()
             {       
                     printf("Ââåäèòå **çâ**èå ðûáû \n");
                     scanf("%s",imya);
                     printf("Ââåäèòå å¸ âèä \n");
                     scanf("%s",vid);
                     printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
                     scanf("%s",mesto);
                     printf("Ïðåñò**ÿ èëè ìîðñê*ÿ ? 1 - ïðåñò**ÿ 2 - ìîðñê*ÿ\n");
                     scanf("%d",k);
             }
             virtual void show()
             {
             
             ::jivotnoe::show();
             printf("%s \n",voda);
             }
             };
             
             int main()
{
     SetConsoleOutputCP(1251);
     SetConsoleCP(1251);
     
     jivotnoe *A;
     riba s; A=&s;  
     A->svoistva();
     A->show();
     
     system ("pause");
}}}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru