,  ,

- C++

> > >

 
C++ , 13 (- ) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread614419.html
- , 13.
C++ , . , . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread614410.html
C++
? , ! #include "stdafx.h" #include "stdio.h" #include <iostream> #include "string.h" using namespace std; int main(int argc, char* argv)...
C++ *, , ?
#include <stdio.h> class klass { public: klass() {} klass(int n) {} klass operator*(const klass &other){} // , , ...
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread614368.html
, , .. .. 10 Popov.A.N. m 3.8 k Litvinov.A.S. m 3.4 i Fomin.G.E. m 4.5 k Chernov.A.A. m 4.8 k Korolenko.A.F. j 4.6 i...
C++ C++ 2- ( ) "C++ 2- " ( ). 1- . . , 2-...

CiLbBePMeH
1 / 1 / 0
: 17.05.2012
: 17
26.06.2012, 21:26  []
)) ? . 3 .

29
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include<windows.h>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cstring>
 
class jivotnoe
{
   
protected:
    char imya[20];
    char vid[20];
    char mesto[20];
    char voda[20];
    int k;
    
public:
    jivotnoe(char a[20],char b[20],char c[20],char d[20],int e)
    {
        strcpy(imya,a);
        strcpy(vid,b);
        strcpy(mesto,c);
        strcpy(voda,d);
        k=e;
    }
    
    jivotnoe(){};
    
    virtual void svoistva()=0;
    
    virtual void show()
    {
        printf("Í*çâ**èå: %s \n",imya);
        printf("Âèä: %s \n",vid);
        printf("Ìåñòî îáèò**èÿ: %s \n",mesto);
    }
};
     
class riba:public jivotnoe
{
public:    
    riba(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){};
    virtual void svoistva()
    {
        if (k==1){strcpy(voda,"Ïðåñò**ÿ");}
        if (k==2){strcpy(voda,"Ìîðñê*ÿ");}
    }
    riba():jivotnoe()
    {       
        printf("Ââåäèòå **çâ**èå ðûáû \n");
        scanf("%s",imya);
        printf("Ââåäèòå å¸ âèä \n");
        scanf("%s",vid);
        printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
        scanf("%s",mesto);
        printf("Ïðåñò**ÿ èëè ìîðñê*ÿ ? 1 - ïðåñò**ÿ 2 - ìîðñê*ÿ\n");
        scanf("%d", &k);
    }
    
    virtual void show()
    {
        ::jivotnoe::show();
        printf("%s \n",voda);
    }
};
class mlek:public jivotnoe
{
public:    
    mlek(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){};
    
    mlek():jivotnoe()
    {       
        printf("Ââåäèòå **çâ**èå æèâîò*îãî \n");
        scanf("%s",imya);
        printf("Ââåäèòå å¸ âèä \n");
        scanf("%s",vid);
        printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
        }
};
             
int main()
{
     SetConsoleOutputCP(1251);
     SetConsoleCP(1251);
     
     jivotnoe *A;
     riba s; A=&s;  
     A->svoistva();
     A->show();
    mlek l; A=&l;
      A->svoistva();
     A->show();
     system ("pause");
}
16
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include<windows.h>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cstring>
 
class jivotnoe
{
   
protected:
    char imya[20];
    char vid[20];
    char mesto[20];
    char voda[20];
    int k;
    
public:
    jivotnoe(char a[20],char b[20],char c[20],char d[20],int e)
    {
        strcpy(imya,a);
        strcpy(vid,b);
        strcpy(mesto,c);
        strcpy(voda,d);
        k=e;
    }
    
    jivotnoe(){};
    
    virtual void svoistva()=0;
    
    virtual void show()
    {
        printf("Í*çâ**èå: %s \n",imya);
        printf("Âèä: %s \n",vid);
        printf("Ìåñòî îáèò**èÿ: %s \n",mesto);
    }
};
     
class riba:public jivotnoe
{
public:    
    riba(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){};
    virtual void svoistva()
    {
        if (k==1){strcpy(voda,"Ïðåñò**ÿ");}
        if (k==2){strcpy(voda,"Ìîðñê*ÿ");}
    }
    riba():jivotnoe()
    {       
        printf("Ââåäèòå **çâ**èå ðûáû \n");
        scanf("%s",imya);
        printf("Ââåäèòå å¸ âèä \n");
        scanf("%s",vid);
        printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
        scanf("%s",mesto);
        printf("Ïðåñò**ÿ èëè ìîðñê*ÿ ? 1 - ïðåñò**ÿ 2 - ìîðñê*ÿ\n");
        scanf("%d", &k);
    }
    
    virtual void show()
    {
        ::jivotnoe::show();
        printf("%s \n",voda);
    }
};
class mlek:public jivotnoe
{
public:    
    mlek(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){};
    
    mlek():jivotnoe()
    {       
        printf("Ââåäèòå **çâ**èå æèâîò*îãî \n");
        scanf("%s",imya);
        printf("Ââåäèòå å¸ âèä \n");
        scanf("%s",vid);
        printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
        }
};
             
int main()
{
     SetConsoleOutputCP(1251);
     SetConsoleCP(1251);
     
     jivotnoe *A;
     riba s; A=&s;  
     A->svoistva();
     A->show();
    mlek l; A=&l;
      A->svoistva();
     A->show();
     system ("pause");
}
42
))
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
#include<windows.h>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream.h>
 
class jivotnoe
{
   
protected:
    char imya[20];
    char vid[20];
    char mesto[20];
    char voda[20];
    char eat[20];
    char tip[20];
    int k;
    
public:
    jivotnoe(char a[20],char b[20],char c[20],char d[20],int e)
    {
        strcpy(imya,a);
        strcpy(vid,b);
        strcpy(mesto,c);
        strcpy(voda,d);
        k=e;
    }
    
    jivotnoe(){};
    
    virtual void svoistva()=0;
    
    virtual void show()
    {
        printf("Í*çâ**èå: %s \n",imya);
        printf("Âèä: %s \n",vid);
        printf("Ìåñòî îáèò**èÿ: %s \n",mesto);
    }
};
     
class riba:public jivotnoe
{
public:    
    riba(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){};
    virtual void svoistva()
    {
        if (k==1){strcpy(voda,"Ïðåñò**ÿ");}
        if (k==2){strcpy(voda,"Ìîðñê*ÿ");}
    }
    riba():jivotnoe()
    {       
        printf("Ââåäèòå **çâ**èå ðûáû \n");
        scanf("%s",imya);
        printf("Ââåäèòå å¸ âèä \n");
        scanf("%s",vid);
        printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
        scanf("%s",mesto);
        printf("Ïðåñò**ÿ èëè ìîðñê*ÿ ? 1 - ïðåñò**ÿ 2 - ìîðñê*ÿ\n");
        scanf("%d", &k);
    }
    
    virtual void show()
    {
        ::jivotnoe::show();
        printf("%s \n",voda);
    }
};
class mlek:public jivotnoe
{
public:    
    mlek(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){};
    virtual void svoistva()
    {
        if (k==1){strcpy(eat,"Õèæ*èê");}
        if (k==2){strcpy(eat,"Òð*âîÿä*ûé");}
        if (k==3){strcpy(eat,"Âñåÿä*ûé");}
    }
    mlek():jivotnoe()
    {       
        printf("Ââåäèòå **çâ**èå ìëåêîïèò*þùåãî \n");
        scanf("%s",imya);
        printf("Ââåäèòå åãî âèä \n");
        scanf("%s",vid);
        printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
        scanf("%s",mesto);
        printf("Õèù*èê, òð*âîÿä*ûé èëè âñåÿä*ûé ? 1 - Õèù*èê 2 - Òð*âîÿä*ûé 3 - Âñåÿä*ûé\n");
        scanf("%d", &k);
    }
    
    virtual void show()
    {
        ::jivotnoe::show();
        printf("%s \n",eat);
    }
};
class ptica:public jivotnoe
{
public:    
    ptica(char a1[20],char b1[20],char c1[20],char d1[20],int e1):jivotnoe(a1,b1,c1,d1,e1){};
    virtual void svoistva()
    {
        if (k==1){strcpy(tip,"Äîì*ø*ÿÿ");}
        if (k==2){strcpy(tip,"Äèê*ÿ");}
    }
    ptica():jivotnoe()
    {       
        printf("Ââåäèòå **çâ**èå ïòèöû  \n");
        scanf("%s",imya);
        printf("Ââåäèòå åå âèä \n");
        scanf("%s",vid);
        printf("Ââåäèòå ìåñòî îáèò**èÿ \n");
        scanf("%s",mesto);
        printf("Äîì*ø*ÿÿ èëè äèê*ÿ ? 1 - Äîì*ø*ÿÿ 2 - Äèê*ÿ\n");
        scanf("%d", &k);
    }
    
    virtual void show()
    {
        ::jivotnoe::show();
        printf("%s \n",tip);
    }
};
             
int main()
{
     SetConsoleOutputCP(1251);
     SetConsoleCP(1251);
     cout<<"______________________________________________*"<<endl;
     jivotnoe *A;
     riba s; A=&s;  
     A->svoistva();
     A->show();
     cout<<"______________________________________________*"<<endl;
     mlek l; A=&l;  
     A->svoistva();
     A->show();
     cout<<"______________________________________________*"<<endl;
     ptica h; A=&h;  
     A->svoistva();
     A->show();
     
     system ("pause");
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru