,  ,

set () - C++

> > >

 
C++ ? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread615257.html
! : ++? ? , , ......
C++ #include<stdlib.h> #include<math.h> #include<iostream> #include<fstream> usingnamespace std; floatfun1(int num,float x,float a,float b,float c){ float f; switch (num){ case... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread615203.html
scanf_s C++
, , ? scanf_s(" %", stroka_1, 10);
C++
(&, |, ^, <<, >>, ~). , n=n&0177; - N, .
C++ ClassWizard http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread615139.html
! , : fatal error C1083: Cannot open include file: 'stdafx.h': No such file or directory ...
C++ ! , , ? !

diabolik
0 / 0 / 0
: 27.06.2012
: 7

set () - C++

27.06.2012, 18:27. 5464. 10
( )

... , ... ... , ...


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
template <class T> 
class Set
{
    int size;
    T* data;
public:
    Set();                  //Êî*ñòðóêòîð ïóñòîãî ì*îæåñòâ*
    Set(int n,T a);         //Êî*ñòðóêòîð ñ ï*ð*ìåòðîì
    Set(const Set<T>& s);   //Êîïèðîâ**èÿ
    ~Set();                 //Äåñòðóêòîð
 
    Set<T>& operator =(const Set<T>& a);    //Ïðèñâ*èâ**èÿ
    T& operator [](int index);                  //Äîñòóï ïî è*äåêñó
    int operator ()();                      //Âîçâð*ò äëè*û
    Set<T> operator -(const Set<T>& a);     //Ð*ç*îñòü ì*îæåñòâ (Íå ðå*ëèçîâ**î)
 
    void GetD(const Set<T>& a,const Set<T>& b); //Ç*ìå** ïðåäûäóùåãî
 
    void Add(T a);  //Äîá*âëÿåò ýëåìå*ò
 
    friend ostream& operator << <>(ostream& out, const Set<T>& a);
    friend istream& operator >> <>(istream& in, Set<T>& a);
};
 
 
template <class T>
Set<T>::Set()
{
    size=0;
    data=0;
}
 
template <class T>
Set<T>::Set(int n,T a)
{
    size=n;
    data=new T[size];
    for(int i=0;i<size;i++)
        data[i]=a;
}
 
template <class T>
Set<T>::Set(const Set<T>& a)
{
    size=a.size;
    data=new T[size];
    for(int i=0;i<size;i++)
        data[i]=a.data[i];
}
 
template <class T>
Set<T>::~Set()
{
    delete[] data;
    data=0;
}
 
template <class T>
Set<T>& Set<T>::operator=(const Set<T>& a)  //Îïåð*òîð ïðèñâ*èâ**èÿ
{
    if(this==&a) return *this;
    size=a.size;
    if(data!=0) delete[] data;
    data=new T[size];
    for(int i=0;i<size;i++)
        data[i]=a.data[i];
    return *this;
}
 
template <class T>  
T& Set<T>::operator[](int index) //îïåð*öèÿ äîñòóï* ïî è*äåêñó 
{ 
    if (index<size) return data[index]; 
    else  cout<<"\nError! Index>size"; 
}
 
template <class T>  
int Set<T>::operator ()() //îïåð*öèÿ äëÿ ïîëó÷å*èÿ äëè*û âåêòîð* 
{ 
    return size; 
} 
 
template <class T>  
void Set<T>::Add(T a)
{
    T* newdata=new T[size+1];
    for(int i=0;i<size;i++)
        newdata[i]=data[i];
    newdata[size]=a;
    size=size+1;
    delete[] data;
    data=newdata;
}
 
 
template<class T>
Set<T> Set<T>::operator -(const Set<T>& a)
{
    Set<T> temp;                    //Âîò çäåñü êîìïèëÿòîð *å ìîæåò "îïîç**òü" êë*ññ
    for(int i=0;i<size;i++)
        for(int j=0;j<a.size;j++)
        {
            if(data[i]!=a.data[j])
                temp.Add(data[i]);       //È çäåñü òðåáóåò, ÷òîáû âûð*æå*èå ñëåâ* îò òî÷êè áûëî êë*ññîì
        }
    return temp;
}
 
 
/*  ñâÿçè ñ *åâîçìîæ*îñòüþ âûïîë*å*èÿ ïðåäûäóùåé ç*ä*÷è
ïðîèçâåäå** ç*ìå** îïåð*òîð* ** ôó*êöèþ.
*/
 
template <class T>  
void Set<T>::GetD(const Set<T> &a, const Set<T> &b)
{
    T* dummy;       //Óê*ç*òåëü ** îáúåêò êë*ññ*
    dummy=0;
    if(data!=0) return; //Êèä*òü òîëüêî â ïóñòîé
    for(int i=0;i<a.size;i++)       //Ïðîâåðèì âñå ýëåìå*òû ì*îæåñòâ* À
        for(int j=0;j<b.size;j++)   //Í* **ëè÷èå ò*êèõ æå â ì*îæåñòâå Â
        {
            if(a.data[i]!=b.data[j]&&dummy!=a.data+i*sizeof(T)) //È âûáåðåì òîëüêî òå, êîòîðûõ *åò â Â
            {
                this->Add(a.data[i]);       //Äîá*âèì èõ â ì*îæåñòâî Ñ(ðåçóëüò*ò)
                dummy=a.data+i*sizeof(T);   //È ïîìåòèì *äðåñ, ÷òîáû *å ñîçä*â*òü äóáëèê*òîâ
            }
        }
}
 
template <class T>  
ostream& operator <<(ostream& out,const Set<T>& a) //Âûâîä
{
    if(a.data==0)
    {
        out<<"Empty Set"<<endl;
        return out;
    }
    for(int i=0;i<a.size;i++) 
        out<<a.data[i]<<" "; 
    return out; 
} 
 
template <class T>  
istream& operator >>(istream& in,Set <T>& a) 
{ 
    int n;
    T t;
    cout<<"N-? ";cin>>n;
    for(int i=0;i<n;++i) 
    {
        in>>t;
        a.Add(t);
    }   
    return in; 
};
int main()
{
    
Set s;
...
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru