,  ,

- C++

> > >

 
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread55246.html
, n, a1,...,an (1 n ). :...
C++ ++ ! Borland C++ v5.02 . . ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread55230.html
C++ !!!
21 , . () ...
C++
. : ( ). , , , :)
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread55173.html
, . 1. -, : ...
C++ Proc SumRange (A,B) , ( -). >B, 0. ...

GRANDEATH
39 / 39 / 1
: 13.09.2009
: 108
27.10.2009, 21:17  []
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
#include <math.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <time.h>
 
 
#define DELTA_PRESET 0.0001 // Í*÷*ëü*ûé îòðåçîê
#define TIME_BORDER 300 // Âðåìÿ â ìèëëèñåêó*ä*õ äëÿ âûâîä* ïðåäóïðåæäå*èÿ...
#define MAX_TIME 10000 //Ì*êñèì*ëü*îå âðåìÿ âûïîëå*èÿ
double  DELTA_DEC  = 0.7; //Êîýôôèöèý*ò óìå*üøå*èÿ
 
clock_t t1, t2; // Ïåðåìå**ûå äëÿ õð**èå*èÿ âðåìå*è
 
using namespace std;
 
// Ñòðóêòóð*, ãäå ñîõð**å*û ç**÷å*èÿ
struct dataS
{
    double method1; // Ç**÷å*èå ìåòîä* 1
    double method2; // Ç**÷å*èå ìåòîä* 2
    double value;  // Èñòè**îå ç**÷å*èå ( êîòîðîå äîëæ*û ïîëó÷èòü)
    long int n1; // ×èñëî îòðåçêîâ, ïðè êîòîðûõ äîñòèã*óò* òî÷*îñòü äëÿ ïåðâîãî ìåòîä*
    long int n2; // ×èñëî îòðåçêîâ, ïðè êîòîðûõ äîñòèã*óò* òî÷*îñòü äëÿ âòîðîãî ìåòîä*
    double eps; // Òî÷*îñòü âû÷èñëå*èÿ
    long process_time_1;
    long process_time_2;
    bool break_1;
    bool break_2;
};
 
// Ôó*êöèè, è*òåãð*ëû êîòîðûõ **äî âû÷èñëèòü
double f1(double x)
{
    return (x);
};
double f2(double x)
{
    return (sin( 22 * x ));
};
double f3(double x)
{
    return ( x*x*x*x );
};
double f4(double x)
{
    return (atan(x));
};
 
 
// Ôó*êöèè, êîòîðûå âûîçâð*ù*þò òî÷*îå ç**÷å*èå è*òåãð*ë*
double f1_res(double a, double b)
{
    return ( (b*b-a*a)/2.0 );
};
double f2_res(double a, double b)
{
    return (  (cos(a*22.0)-cos(b*22.0) )/22.0 );
};
double f3_res(double a, double b)
{
    return (  (b*b*b*b*b-a*a*a*a*a)/5.0 );
};
double f4_res(double a, double b)
{
    return ( b*atan(b)-a*atan(a)-(log(b*b+1)-log(a*a+1))/2.0 );
};
 
 
 
// Ì*ññèâ **øèõ ôó*êöèé
typedef double (* fptr) (double );
typedef double (* fptr_res) (double, double );
 
 
fptr f_array[] = {f1 , f2 , f3 , f4}; // Ì*ññèâ óê*ç*òåëåé ** ôó*êöèè
fptr_res f_array_res[] = {f1_res , f2_res , f3_res , f4_res}; // Ì*ññèâ óê*ç*òåëåé ** òî÷*îå ç**÷å*èå ôó*êöèé
 
 
 
 
 
 
 
/*
f - èìÿ è*òåãðèðóåìîé ôó*êöèè,
xn, xk  ãð**èöû è*òåðâ*ë* è*òåãðèðîâ**èÿ,
eps  òðåáóåì*ÿ òî÷*îñòü,
n  ÷èñëî îòðåçêîâ, ïðè êîòîðîì äîñòèã*óò* òðåáóåì*ÿ òî÷*îñòü (âûõîä*îé). 
*/
 
double IntRect(fptr f, double xn, double xk, double eps,long int* n, bool * br)
{
    
    if ( xk <= xn) 
    {
        cout << "Err";
        return 0;
    }
    double S1 = 0, S2;
    double delta = DELTA_PRESET;
 
    (*n) = 0; // Îá*óëÿåì ÷èñëî ø*ãîâ
    //DELTA_DEC  = 0.5; //Êîýôôèöèå*ò óìå*üøå*èÿ   
    do
    {
        S2 = S1;
        S1 = 0;
        
        (*n)++;
        
        //double delta = ( xk - xn ) / eps;
        for (double i = xn; i < xk + delta; i += delta)
        {
            if ( i > xk)
            {
                S1 = S1 * delta; // Óì*îæ*åì ñóììó âûñîò ** äåëüò*
                S1 = S1 + ( delta - (i - xk) ) * ( f( (i - delta + xk) /2.0)   ); // Í*õîäèì è*òåãð*ë ïîñëåä*åãî îòðåçê*
                break;
            }
            S1 = S1 + f(i + delta / 2.0);
 
            
        }
        if ( (clock() - t1) > MAX_TIME)
        {
                (*br) = true; // Âûïîë*å*èå ïðåðâ*ëîñü
                break;
        }
        delta *= DELTA_DEC; // Óìå*üø*åì  äåëüòó â DELTA_DEC ð*ç*
        cout << "#" << *n <<" Delta = " << delta << endl;
 
 
    } while ( fabs(S1-S2) > eps);
    return ( (S1+S2) / 2);
}
 
 
int print(dataS* data)
{
    cout << endl;
    cout << setw(20) << left <<"Ç**÷å*èå 1:" << setw(12) << right << fixed << data->method1 << endl;
    cout << setw(20) << left <<"×èñëî ø*ãîâ 1:" << setw(12) << right << data->n1 << endl;
    cout << setw(20) << left <<"Âðåìÿ âûïîëå*èÿ 1-ãî" << setw(12) << right << data->process_time_1;
    if (data->process_time_1 > TIME_BORDER) cout << "  !!!";
    if (data->break_1)  cout << "  break";
    cout<< endl;
 
    cout << setw(20) << left <<"Ç**÷å*èå 2:" << setw(12) << right << fixed << data->method2 << endl;
    cout << setw(20) << left <<"×èñëî ø*ãîâ 2:" << setw(12) << right << data->n2 << endl;
    cout << setw(20) << left <<"Âðåìÿ âûïîëå*èÿ 2-ãî" << setw(12) << right  << data->process_time_2;
    if (data->process_time_2 > TIME_BORDER) cout << "  !!!";
    if (data->break_2)  cout << "  break";
    cout<< endl;
 
    cout << setw(20) << left <<"Òî÷*îñòü" << setw(12) << right << data->eps << endl;
    cout << setw(20) << left <<"Òî÷*îå ç**÷å*èå" << setw(12) << right  << fixed <<data->value << endl;
 
    
    return 0;
}
 
double IntSum(fptr f, double xn, double xk, double eps,long int* n, bool *br)
{
 
    //DELTA_DEC  = 0.5; //Êîýôôèöèý*ò óìå*üøå*èÿ   
    if ( xk <= xn) 
    {
        cout << "Err";
        return 0;
    }
 
    double S1 = 0, S2;
    double f1,f2;
    double delta = DELTA_PRESET;
    (*n) = 0; // Îá*óëÿåì ÷èñëî ø*ãîâ
    do
    {
        (*n)++;
        S2 = S1;
        S1 = 0;
        
        //double delta = ( xk - xn ) / eps;
        for (double i = xn; i < xk + delta; i += delta)
        {
            if ( i > xk)
            {
                S1 = S1 * delta; // Óì*îæ*åì ñóììó âûñîò ** äåëüò*
                S1 = S1 + ( delta - (i - xk) ) * ( f(i-delta) + f(xk)) / 2.0; // Í*õîæèì è*òåãð*ë ïîñëåä*åãî îòðåçê*
                break;
            }
            f1 = f(i);
            f2 = f(i + delta);
            S1 = S1 +  ( ( f1 + f2) / 2.0 );
            
 
        }
        if ( (clock() - t1) > MAX_TIME)
        {
                if ( fabs(S1-S2) < eps) break; // Âñå *îðì*ëü*î
 
                (*br) = true; // Âûïîë*å*èå ïðåðâ*ëîñü
                break;
        }
        delta *= DELTA_DEC; // Óìå*üø*åì  äåëüòó â DELTA_DEC ð*ç*
        cout << "#" << *n <<" Delta = " << delta << endl;
 
 
    } while ( fabs(S1-S2) > eps);
    cout << endl;
 
    return ( (S1+S2) / 2);
 
 
};
funct.h

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
// Lab_7.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
 
#include "stdafx.h"
#include "funct.h"
#include <Windows.h>
 
using namespace std;
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
 
    setlocale(0,"russian");
    cout << "Ââåäèòå òî÷*îñòü âû÷èñëå*èé" << endl;
    
    double eps = 0;
    cin >> eps;
    
    
    dataS *data = new dataS[4]; // Ì*ññèâ ç**÷å*èé
    
    // Âû÷èñëÿåì ç**÷å*èÿ è*òåãð*ëîâ
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        
        
        data[i].break_1 = false; //// Âûïîë*å*èå *å ïðåêð*ùå*î
        data[i].n1 = 0;
        Sleep(1);
        t1 = clock();
        data[i].method1 = IntRect(f_array[i], -1, 3, eps, &(data[i].n1), &(data[i].break_1));
        t2 = clock();
        data[i].process_time_1 = t2 - t1;
 
        
        data[i].break_2 = false; // Âûïîë*å*èå *å ïðåêð*ùå*î
        data[i].n2 = 0;
        Sleep(1);
        t1 = clock();
        data[i].method2 = IntSum(f_array[i], -1, 3, eps, &(data[i].n2), &(data[i].break_2));
        t2 = clock();
        data[i].process_time_2 = t2 - t1;
 
        data[i].eps = eps; 
        data[i].value = f_array_res[i](-1,3);
    }
 
 
    //cout << IntRect(f_array[0], 01, 0,1, NULL);
 
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        cout << endl << endl << endl;
        cout << "Funct#" << i << endl;
        print(&(data[i]));
        
    }
 
 
    // Î÷èñòê* ï*ìÿòè
    delete data;
    return 0;
}
- cpp

4
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
// ,    
double f1(double x)
{
        return (x);
};
double f2(double x)
{
        return (sin( 22 * x ));
};
double f3(double x)
{
        return ( x*x*x*x );
};
double f4(double x)
{
        return (atan(x));
};
- 4 , .. ...
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
// Ôó*êöèè, êîòîðûå âûîçâð*ù*þò òî÷*îå ç**÷å*èå è*òåãð*ë*
double f1_res(double a, double b)
{
    return ( (b*b-a*a)/2.0 );
};
double f2_res(double a, double b)
{
    return (  (cos(a*22.0)-cos(b*22.0) )/22.0 );
};
double f3_res(double a, double b)
{
    return (  (b*b*b*b*b-a*a*a*a*a)/5.0 );
};
double f4_res(double a, double b)
{
    return ( b*atan(b)-a*atan(a)-(log(b*b+1)-log(a*a+1))/2.0 );
};
... F(x) = f(x)
y = x*x.
C++
1
2
3
4
double f1(double x)
{
        return (x*x); //   
};
C++
1
2
3
4
double f1_res(double a, double b)
{
    return ( (b*b*b-a*a*a)/3.0 ); //     x*x
};
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru