,  ,

? - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread624578.html
! ? - , , ...
C++ ! . class MyClass { public: MyClass(/* */); void OnMouseMove(int X, int Y); ~MyClass(); private: http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread624552.html
C++
. . , <functional>, , , , ...
C++
. , ? . ? ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread624533.html
2 M N . . 3 ...
C++ ++ .., , , , . .

max_oops
0 / 0 / 0
: 14.07.2012
: 28

? - C++

16.07.2012, 18:49. 389. 5
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.14159265
using namespace std;
int main ()
{      setlocale(LC_ALL,"Russian");
      cout << "Ä*****ÿ ïðîãð*ìì* îïðåäåëèò \n" 
           <<"ìîæ*î ëè ïîñòðîèòü òåðåóãîëü*èê ïî ïðÿìûì,\n"
           <<"ââåä¸**ûì ñ êë*âè*òóðû,\n"
           <<"è åñëè ìîæ*î îïðåäåëèò åãî òèï \n";
int bolsh;
int mel1;
int mel2;
         
do {     //îïèñûâ*åì òðè ñòîðî*û è ââîäèì èõ ñ êë*âè*òóðû
            float storonaA;
              cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå ïåðâîé ïðÿìîé ";
              cin >> storonaA;
              float storonaB;
              cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå âòîðîé ïðÿìîé ";
              cin >> storonaB;
              float storonaC;
              cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå òðåòüåé ïðÿìîé ";
              cin >> storonaC;
                  //**÷è**åì *ëãîðèòì ïðîâåðêè
if ( storonaA<0 ||  storonaB<0 ||  storonaC<0)
   { cout <<"ÎØÈÁÊÀ!!! ÏÐßÌÛÅ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ ÎÒÐÈÖÖÀÒÅËÜÍÛÌÈ!!! ";}
else {               
                  //ñ**÷*ë* îïðåäåëèì ìîæ*î ëè ïîñòðîèòü òðåóãîëü*èê âîîáùå
                   if ( storonaA+storonaB<storonaC ||
                        storonaA+storonaC<storonaB ||                         
                        storonaC+storonaB<storonaA)
                       {cout <<"\nÈç ä***ûõ ïðÿìûõ ÍÅËÜÇß ïîñòðîèòü òðåóãîëü*èê  ";}
else  {
       cout <<"\nÈç ä***ûõ ïðÿìûõ ÌÎÆÍÎ ïîñòðîèòü òðåóãîëü*èê\n ";
// ïðîâåðèì òðåóãîëü*èê ** îä*îñòîðî**îñòü
       if (storonaA==storonaB && storonaA==storonaC)
          { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê ðîâ*îñòîðî**èé\n";}
      else{   
              if (storonaA==storonaB ||  storonaA==storonaC || storonaB==storonaC)
                 { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê ð*â*îáåäðå**ûé\n";}}
 //ïðîâåðèì ä***ûé òðåóãîëü*èê ** òèï ïî óãë*ì
 // **éä¸ì áîëüøóþ ñòîðî*ó
                                            if (storonaA>=storonaB && storonaA>=storonaC)
                                                {bolsh=storonaA;
                                                 mel1=storonaB;
                                                 mel2=storonaC;}
                                           else{        if(storonaB>=storonaA &&  storonaB>=storonaC)
                                                           { bolsh=storonaB;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaC;}
                                                        else{bolsh=storonaC;
                                                             mel1=storonaA;
                                                             mel2=storonaB;}}  
//èñïîëüçóåì ïð*âèëî
//Åñëè êâ*äð*ò áîëüøåé ñòîðî*û áîëüøå, ÷åì ñóìì* êâ*äð*òîâ äâóõ îñò*ëü*ûõ ñòîðî*, òî òðåóãîëü*èê òóïîóãîëü*ûé.
//åñëè êâ*äð*ò áîëüøåé ñòîðî*û ìå*üøå ñóììû êâ*äð*òîâ äâóõ äðóãèõ ñòîðî*, òî òðåóãîëü*èê îñòðîóãîëü*ûé.                                                            
 if( bolsh*bolsh<mel1*mel1+mel2*mel2)
       { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê îñòðîóãîëü*ûé\n";}
 else  { if (bolsh*bolsh>mel1*mel1+mel2*mel2)
            { cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê òóïîóãîëü*ûé\n";}
         else{ cout <<"\nÄ***ûé òðåóãîëü*èê ïðÿìîóãîëü*ûé\n";}}
          
 }    
};
int otvet
cout << "Õîòèòå ïîïðîáûâ*òü åù¸???\n"
     << "1. Ä*\n"
     << "2. Íåò\n ";
cin >> otvet;
}
while(otvet==1)
      
getch(); 
return 0;              
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru