,  ,

, , - C++

> > >

 
C++ ++ 6.0 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread624477.html
: 1. "" ) - , ) - , ) ...
C++ , , using. , , std::cout std::cin,... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread624459.html
C++
. , , , , . , . ...
C++
c++ visual : . . , " " "", " "....
C++ - http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread624388.html
, . , , ...
C++ ++ . . http://plasmon.rghost.ru/39234434/image.png

-==-
 FAQ
17.07.2012, 10:12
ThomasMoron
, , .
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#include <stdio.h> //i/o
#include <string.h>//strpbrk
#include <stdlib.h>//malloc free
 
// ñëó÷*å åñëè â ñòðîêå åñòü äâóç**÷*ûå ÷èñë*
//âîçâð*ù*åìîå ç**÷å*èå 1 è**÷å 0
int isStrHas2DigitValues(char * str);
 
int main()
{
    int ncount  = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ñòðîê áåç äâóç**÷* ÷èñåë
    int length  = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü äëè**ó ô*éë*
    char delim[]= "\n";//Ñèìâîë ïåðåâîä* ñòðîêè äëÿ strtok
    char * text = NULL;//Áóôôåð äëÿ òåêñò* â ô*éëå
    char * line = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ñòðîêó
    FILE * file = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ô*éëîâûé ïîòîê
    file = fopen("input.txt","rb");//Ïðîáóåì îòêðûòü ô*éë äëÿ ÷òå*èÿ
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //Óç**¸ì äëè**ó ô*éë*
        fseek(file,0,SEEK_END);
        length = ftell(file);
        fseek(file,0,SEEK_SET);
 
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ñîæåðæèìîå ô*éë*
        text = (char *)malloc((1 + length)*sizeof(char));
        if(text == NULL)
            printf("Allocation memory error\n");
        else
        {
            if(!fread(text,1,length,file))
                printf("Error read input.txt\n");
            else
                text[length] = '\0';//Óáèð*åì ìóñîð âêî*öå ñòðêîè
            //Âûäåëÿåì èç òåêñò* ô*éë* ñòðîêè
            for
            (
                line = strtok(text,delim); 
                line != NULL; 
                line = strtok(NULL,delim)
            )
            {
                //Ïðîâåðê* *å ñîäåðæèò ëè ñòðîê* 2-*ûõ
                if(!isStrHas2DigitValues(line))
                {
                    printf("%s\n", line);//Ïå÷*ò*åì ñòðîêó
                    ncount = ncount + 1;//Óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðîê
                }
            }
            printf("Text contain %d lines with absent 2dig values\n",ncount);
        }
        fclose(file);
    }
    printf("Press any key to continue\n");
    getchar();
    return 0;
}
 
int isStrHas2DigitValues(char * str)
{
    int flag     = 0;
    int value    = 0;//Áóäåò ñîåð*æòü ÷èñëî
    int length   = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü äëè**ó str
    char delim[] = "0123456789";
    char * pch   = NULL;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî
    char * buf   = NULL;//áóôôåð äëÿ str
    if(str != NULL)
    {
        length = strlen(str);
        //âûäåëÿåì ï*ìÿòü äëÿ áóôôåð* ñòðîêè
        buf = (char *)malloc((1 + length)*sizeof(char));
        if(buf == NULL)
            printf("Allocation memory error\n");
        else
            strcpy(buf,str);//Êîïèðóåì str â buf
        if(buf != NULL)
        {
            for
            (
                pch = strpbrk(buf,delim); 
                pch != NULL && flag == 0; 
                pch = strpbrk(pch + 1,delim)
            )
            {
                //Ïîëó÷*åì ÷èñëî èç ñòðêîè
                sscanf(pch,"%d",&value);
                //Ïðîâåðê* äâóç**÷*îå ëè ÷èñëî
                if(9 < value && value < 100)
                    flag = 1;
            }
        }
    }
    return flag;
}
text.txt
fgdh215hdfdg1j5g1ghfg23
fdhg21gj
jg1j15fjgjfg561j
4j5f4jfjf5jfgjfg
g5j45f
fgjfkyt8kyt8ksdghf5
http://codepad.org/4QHzOBw8
1
 ,           ,     
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru