,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread630915.html
IN, ( ) if Key IN then ... ++?
C++ : , , n: a^(-n)=1/a^n. - , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread630892.html
C++ Hello World
- . , . " 21 ". ...
C++
! . put - . ...
C++ switch http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread630878.html
, . ++. C++ Builder 6. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { int a,a1,b,e1; a=Edit1->Text.ToInt(); ...
C++ , - ++. ( , . .), , ...

-==-
 FAQ
31.07.2012, 11:55

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#include <map>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
using namespace std;
 
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
struct FILE_DATA
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int param9;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int t;
};
 
int main()
{
    int n;
    FILE_DATA pDATA = {0};//Òåïåðü **ì *óæ** âñåãî 1-** ñòðóêòóð*
    //Ç*ìå*èì **ø óê*ù*òåëü ** ì*ññèâ ** ê*ðòó (ì*ïó)
    map<int, FILE_DATA> mymap;
    map<int, FILE_DATA>::iterator it;//èòåð*òîð (òèï* ñ÷¸ò÷èê*)
    ifstream file("input.txt");//È*èöè*ëèçèðóåì ïîòîê ÷òå*èÿ
    if(!file.is_open())
        cout<<"Error open input.txt\n";
    else
    {
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ïåðâóþ ñòðóêòóðó ì*ññèâ*
        for(n = 0;!file.eof(); )
        {
            //Â ïëþñ*õ **êè*óâ if òîæå ìîæ*î ïðîâåðèòü 
            //êîððåêò*îñòü ÷òå*èÿ ï*ð*ìåòðîâ
            if
            (file>>pDATA.year
                >>pDATA.month
                >>pDATA.day
                >>pDATA.param4
                >>pDATA.param5
                >>pDATA.param6
                >>pDATA.param7
                >>pDATA.param8
                >>pDATA.param9
                >>pDATA.param10
                >>pDATA.param11
                >>pDATA.param12
                >>pDATA.t
            )
            {
                //âîò ò*ê äîá*âëåì â ê*ðòó ýëåìå*ò
                //è *å äóì*åì î äè**ìè÷åñêîì âûäåëå*èè ï*ìÿòè
                mymap.insert(make_pair(n,pDATA));
                n = n + 1;//óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðóêòóð
            }
        }
        file.close();
        if(n == 0)
            cout<<"File input.txt not contain correct data"<<endl;
        else
        {
            cout<<"Totlal count of read structures "<<n<<endl;
            //çäåñü ó **ñ ì*ññèâ ñòðóêòóð èç n ýëåìå*òîâ
            //ä*ëåå äåë*ì ñ *èì ÷òî äóøå óãîä*î
            //Ïîê*çûâ*þ ê*ê ÷èò*òü ê*ðòó
            for(it = mymap.begin(); it != mymap.end(); it++)
            {
                pDATA = (*it).second;
                cout<<setw(4)<<pDATA.year<<" "
                    <<setw(2)<<pDATA.month<<" "
                    <<setw(2)<<pDATA.day<<" "
                    <<pDATA.param4<<" "
                    <<pDATA.param5<<" "
                    <<pDATA.param6<<" "
                    <<pDATA.param7<<" "
                    <<pDATA.param8<<" "
                    <<pDATA.param9<<" "
                    <<pDATA.param10<<" "
                    <<pDATA.param11<<" "
                    <<pDATA.param12<<" "
                    <<pDATA.t<<endl;
            }
        }
    }
    cout<<"Enter any key for exit"<<endl;
    getchar();
    return 0;
}
0
   
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru