,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread630915.html
IN, ( ) if Key IN then ... ++?
C++ : , , n: a^(-n)=1/a^n. - , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread630892.html
C++ Hello World
- . , . " 21 ". ...
C++
! . put - . ...
C++ switch http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread630878.html
, . ++. C++ Builder 6. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { int a,a1,b,e1; a=Edit1->Text.ToInt(); ...
C++ , - ++. ( , . .), , ...

-==-
 FAQ
01.08.2012, 12:57
kuziashagrath, ( ). , 59- 46-47,66-70 ( ).
( 9- 9999), 7- . ( == 0 ).
7- ( 9999 9- )
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
//1946 12 30 0 -519 0 -490 0 9999 9 0 2 0
typedef struct
{
    int year;
    int month;
    int day;
    int param4;
    int param5;
    int param6;
    int param7;
    int param8;
    int param9;
    int param10;
    int param11;
    int param12;
    int t;
}FILE_DATA;
 
int main()
{
    int i;//Ñ÷¸ò÷èê
    int n = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ñèò***ûõ ñòðîê
    double middle = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ñðåä*å ç**÷å*èå 7-ãî ñòîëáö*
    //**äî áóäåò äðóãîé ïðîñòî â êîäå óñëîâèå(âåð*åé è*äåêñ ïîìå*ÿåì)
    int m = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ÷èñëî ç*ïèñåé *óæ*îãî ãîä* â êîòîðûõ 9-é ñòîëáåö *å 9999
    int year = 0;//Áóäåò ñîäåðæ*òü ç**÷å*èå ãîä* äëÿ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ð*ñ÷¸ò
    FILE_DATA * pList = NULL;//Óê*ç*òåëü ** ì*ññèâ ñòðóêòóð FILE_DATA
    FILE * file = fopen("input.txt","rb");//È*èöè*ëèçèðóåì ïîòîê ÷òå*èÿ
    if(file == NULL)
        printf("Error open input.txt\n");
    else
    {
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ïåðâóþ ñòðóêòóðó ì*ññèâ*
        pList = (FILE_DATA *)malloc(sizeof(FILE_DATA));
        for(n = 0; !feof(file); )
        {
            //Ì*ëî êòî ç**åò *î fscanf âîçâð*ù*åò
            //÷èñëî ñ÷èò***ûõ ï*ð*ìåòðîâ
            if
            (13 == //Ê*ê ð*ç ïðîâåðÿåì âñå ëè 13 ï*ð*ìåòðîâ ñ÷èò*ëè
                fscanf
                (
                    file,
                    "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    &pList[n].year,
                    &pList[n].month,
                    &pList[n].day,
                    &pList[n].param4,
                    &pList[n].param5,
                    &pList[n].param6,
                    &pList[n].param7,
                    &pList[n].param8,
                    &pList[n].param9,
                    &pList[n].param10,
                    &pList[n].param11,
                    &pList[n].param12,
                    &pList[n].t
                )
            )
            {
                //Åñëè ÷òå*èå óñïåø*î ïå÷*ò*åò n-óþ ñòðóêòóðó
                printf
                (
                    "%04d %02d %02d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                    pList[n].year,
                    pList[n].month,
                    pList[n].day,
                    pList[n].param4,
                    pList[n].param5,
                    pList[n].param6,
                    pList[n].param7,
                    pList[n].param8,
                    pList[n].param9,
                    pList[n].param10,
                    pList[n].param11,
                    pList[n].param12,
                    pList[n].t
                );
                n = n + 1;//óâåëè÷èâ*åì ñ÷¸ò÷èê ñòðóêòóð
                pList = (FILE_DATA *)
                    realloc//Óâåëè÷èâ*åì ï*ìÿòü ïîä ì*ññèâ ñòðóêòóð
                    (
                        (void *)pList, 
                        (1 + n)*sizeof(FILE_DATA)//îä*îâðåìå**î 
                    );
                
            }
        }
        fclose(file);
        if(n == 0)
            printf("File input.txt not contain correct data\n");
        else
        {
            printf("Totlal count of read structures %d\n", n);
            //çäåñü ó **ñ ì*ññèâ ñòðóêòóð èç n ýëåìå*òîâ
            //ä*ëåå äåë*ì ñ *èì ÷òî äóøå óãîä*î
 
            //ß ò*ê ïî*ÿë ìû â ô*éë äîëæ*û *óæ*ûé ãîä ïåðå*åñòè
            //*ó ò*ê èñïîëüçóåì òîò æå óê*ç*òåëü
            file = fopen("output.txt","wt");
            if(file == NULL)
                printf("Error open output.txt\n");
            else
            {
                printf("Enter year : ");
                scanf("%d",&year);//Ââîäèì è*òåðåñóþùèé **ñ ãîä
                getchar();//Óáèð*åì \n îò ââîä* Enter
                for(i = 0; i < n; i = i + 1)
                {
                    //Ïðîâåðê* ÷òî ãîä òîò ÷òî ìû èùåì
                    if(pList[i].year == year)
                    //Ïðîâåðê* 9-é ñòîëáåö != 9999
                    if(pList[i].param9 != 9999)
                    {
                        //ß ïëþñóþ 7-é ñòîëáåö * ò*ì óæå ïëþñóé ê*êîé òåáå **äî
                        middle = middle + pList[i].param7;
                        m = m + 1;//Óâåëè÷èâåì ñ÷¸ò÷èê ç*ïèñåé
                        //óäîâëåòâîðÿþùèõ **øåìó êðèòåðèþ 
                        //ãîä + 9 ñòîëáåö!=9998
                        //Ïèøåì â ô*éëèê
                        fprintf
                        (
                            file,
                            "%d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d\n",
                            pList[i].year,
                            pList[i].month,
                            pList[i].day,
                            pList[i].param4,
                            pList[i].param5,
                            pList[i].param6,
                            pList[i].param7,
                            pList[i].param8,
                            pList[i].param9,
                            pList[i].param10,
                            pList[i].param11,
                            pList[i].param12,
                            pList[i].t
                        );
                    }
                }
                fclose(file);
                if(m == 0)
                    printf("input.txt not contain neccessary data\n");
                else
                {
                    printf
                    (
                        "middle value of 7-th column : %.3f\n",//Í*ïîìè**þ äëÿ âåùåñòâå**îãî ò*êîé ñïåöèôèê*òîð
                        (middle / m)//Äåëèì **øó ñóììó ** ÷èñëî â*ëèä*ûõ ñòðîê
                    );
                }
            }
        }
    }
    printf("Enter any key for exit\n");
    getchar();
    return 0;
}
output.txt
1968 3 22 0 -164 0 -103 0 -44 0 16 0 0
1968 3 23 0 -130 0 -116 0 -63 0 0 2 0
0
   
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru