,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread638531.html
: #include <iostream> using std::cout; using std::cin; using std::cerr; using std::endl; using std::ios; #include <fstream>
C++ - . . - Tree::Surch_name. ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread638530.html
C++
?
C++
? , 1 ) ...
C++ . . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread638498.html
: (2N) N . : x1, 1, 2, 2, x3, y3 .. ...
C++ Eclipse + MinGW MinGW Eclips for C++ Hello world. sh -c "autoreconf -i" Cannot run program "sh": Launching failed ...

-==-
 FAQ
16.08.2012, 16:17
maSt,
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
#include <string>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
    int val;
    int count;
    string line;//Áóäåò ñîäåðæ*òü òåêóçóþ ñòðîêó èç ô*éë*
    ifstream ifs;//Îáúÿâëå*èå ïîòîê* ÷òå*èÿ
    stringstream ss;//Ñòðîêîâûé ïîòîê (òîæå ÷òî è ifstream
    //*î äëÿ ñòðîêè - óäîá**ÿ âåùü âîáùåì)
    //Ç*ïîì*è ýòó ôè÷ó ñ open
    ifs.open("input.txt");//È*èöè*ëèç*öèÿ ïîòîê* ÷òå*èÿ
    if(!ifs.is_open())//Ïðîâåðê* îòêðûëñÿ ô*éë èëè *åò
        cout<<"Error open input.txt\n";
    else
    {
        //Åñëè ñþä* ïîï*ëè òî ô*éë âñ¸ ò*êè îòêðûëñÿ
        //Èò*ê ÿ îáåù*ë ÷òî ÷òå*èå áóäåò áåç ïðÿìîãî ïîòîêâîãî ââîä*
        while(getline(ifs,line))
        {
            count = 0;
            //Ïî÷åìó ÷èò*åì â ñòðîêó? - Ïîòîìó ê*ê ìîæåì
            //ïðîâåðèòü ñèòó*öèþ êîãä* ñòðîê* ïóñò*
            //ëèáî êîãä* â *åé 1-* ëèáî áîëåå ï*ð*ìåòðîâ
            //ò*êîé ââîä>> *å ïîçâîëèò **ì âûÿâëÿòü ò*êèå ìîìå*òû
            cout<<line<<" params count: ";
            ss.str(line);//È*èöè*ëèçèðóåì **øåé ñòðêîîé ïîòîê
            while(ss>>val)
                count++;
            if(count == 0)
                cout<<"line is empty!";
            else
            {
                cout<<count<<" params : ";
                //Îòì*òâ*åì ñòðè*ãïîòîê â**÷*ëî
                    ss.clear();//Ñáð*ñûâ*åì ôë*ã EOF â ñòðè*ãïîòîêå
                ss.seekg(0,ios::beg);//ä***ûõ ñòðîêè
                while(ss>>val)
                    cout<<val<<" ";
            }
            ss.clear();//Ñáð*ñûâ*åì ôë*ã EOF â ñòðè*ãïîòîêå
            cout<<endl;
 
        }
        ifs.close();//Ç*êðûòèå ïîòîê* ÷òå*èÿ
    }
    
    return 0;
}
input.txt
5 5
15
45 41 54

15 45
21 241 12 12 36
1
    
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.