,  ,

- C++

> > >

 
C++ Pascal, c++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread673372.html
, 1 N ? N = 3 7, N = 4 15. N , ...
C++ 2 , . # include <iostream> using namespace std; class realNumber { public: ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread673366.html
C++
: ((2+2)/2*5+10) . : 1). *2...
C++
, , . !
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread673339.html
: , . ...
C++ : ! - , GetCursorPos(), WM_TIMER. ...

XAVOK
0 / 0 / 0
: 19.10.2012
: 2
22.10.2012, 21:19
, , , declaration terminated incorrectly, .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
#include <iostream.h>
 
struct WORKER
{
char FIO[30];//Ô*ìèëèÿ èìÿ îò÷åñòâî//
int cod;//Êîä äîëæ*îñòè//
char posada[15];//Í*çâ**èå äîëæ*îñòè//
float oklad;//Îêë*ä//
int day;//Êîëè÷åñòâî îòð*áîò***ûõ ä*åé//
 
 
main()
{
WORKER people[4];
int day(m);
 
{{cout<<"Ââåäèòå ÔÈÎ ïåðâîãî ñîòðóä*èê*-";
cin.getline(people[0].FIO,29);
cout<<"Ââåäèòå êîä äîëæ*îñòè ïåðâîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[0].cod;
cout<<"Ââåäèòå **çâ**èå äîëæ*îñòè ïåðâîãî ñîòðóä*èê*-";
cin.getline(people[0].posada,14);
cout <<"Ââåäèòå îêë*ä ïåðâîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[0].oklad;
cout <<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî îòð*áîò***ûõ ä*åé ïåðâîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[0].day;}
 
{cout<<"Ââåäèòå ÔÈÎ âòîðîãî ñîòðóä*èê*-";
cin.getline(people[1].FIO,29);
cout<<"Ââåäèòå êîä äîëæ*îñòè òðåòüåãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[1].cod;
cout<<"Ââåäèòå **çâ**èå äîëæ*îñòè âòîðîãî ñîòðóä*èê*-";
cin.getline(people[1].posada,14);
cout <<"Ââåäèòå îêë*ä âòîðîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[1].oklad;
cout <<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî îòð*áîò***ûõ ä*åé âòîðîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[1].day;}
 
 
{cout<<"Ââåäèòå ÔÈÎ òðåòüåãî ñîòðóä*èê*-";
cin.getline(people[2].FIO,29);
cout<<"Ââåäèòå êîä äîëæ*îñòè òðåòüåãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[2].cod;
cout<<"Ââåäèòå **çâ**èå äîëæ*îñòè òðåòüåãî ñîòðóä*èê*-";
cin.getline(people[2].posada,14);
cout <<"Ââåäèòå îêë*ä òðåòüåãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[2].oklad;
cout <<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî îòð*áîò***ûõ ä*åé òðåòüåãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[2].day;}
 
{cout<<"Ââåäèòå ÔÈÎ ÷åòâåðòîãî ÷åòâåðòîãî-";
cin.getline(people[3].FIO,29);
cout<<"Ââåäèòå êîä äîëæ*îñòè ÷åòâåðòîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[3].cod;
cout<<"Ââåäèòå **çâ**èå äîëæ*îñòè ÷åòâåðòîãî ñîòðóä*èê*-";
cin.getline(people[3].posada,14);
cout <<"Ââåäèòå îêë*ä ÷åòâåðòîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[3].oklad;
cout <<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî îòð*áîò***ûõ ä*åé ÷åòâåðòîãî ñîòðóä*èê*-";
cin >>people[3].day;}}
 
 
char L1 [50]="_";
char L2 [54]="|------------------------------|--------------|-----|\n";
cout<<L1<<endl;
cout<<"|          ÔÈÎ                 | Êîä äîëæ*îñòè |Îêë*ä|\n";
cout<<L1;
 
cout<<'|';
cout.width (30);
cout<<people[0].FIO;
cout<<'|';
cout.width(15);
cout<<people[0].posada;
cout<<'|';
cout.width(5);
cout<<people[0].oklad;
cout<<'|';
cout<<L2;
 
cout<<'|';
cout.width (30);
cout<<people[1].FIO;
cout<<'|';
cout.width(15);
cout<<people[1].posada;
cout<<'|';
cout.width(5);
cout<<people[1].oklad;
cout<<'|';
cout<<L2;
 
cout<<'|';
cout.width (30);
cout<<people[2].FIO;
cout<<'|';
cout.width(15);
cout<<people[2].posada;
cout<<'|';
cout.width(5);
cout<<people[2].oklad;
cout<<'|';
cout<<L2;
 
cout<<'|';
cout.width (30);
cout<<people[3].FIO;
cout<<'|';
cout.width(15);
cout<<people[3].posada;
cout<<'|';
cout.width(5);
cout<<people[3].oklad;
cout<<'|';
cout<<L2;
return 0;
}
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru