,  ,

- C++

> > >

 
C++ strcpy http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread679490.html
while(*s1++=*s2++);. : 'h' s1, . ...
C++ , , . , , . , , . , , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread679485.html
C++ ++
. . , . - .
C++ Handle , bitmap
, ! 4 SDK. . , ...
C++ 1 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread679472.html
! 1. -. 2. ...
C++ , ! . " ++", : #include <iostream> ...

SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 803

- C++

25.10.2012, 16:21. 334. 2
( )

!

:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
#include <iostream>
#include <string>
 
using namespace std;
 
struct sport
{
 string fio;
 string vid;
 string fak;
 string spc;
 int lvl;
};
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n)
{
    int number;
    cout << endl;
    cout << "Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    cin >> number;
    cin.get();
    cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(cin, obj[number].fio);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(cin, obj[number].vid);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(cin, obj[number].fak);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(cin, obj[number].spc);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    cin >> obj[number].lvl;
    cout << endl;
}
 
int main ()
{
    system("chcp 1251");
    
    int n,i;
    cout << "Ââåäèòå êîë-âî ñòóäå*òîâ => ";
    cin >> n;
 
    sport* mas_struct=new sport[n];
 
    for (i=0; i < n; i++)
    {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, mas_struct[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> mas_struct[i].lvl;
        cout << endl;
    }
 
    cout << endl;
 
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "Ô.È.Î.: " << mas_struct[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << mas_struct[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << mas_struct[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << mas_struct[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << mas_struct[i].lvl << endl;
    }
    
    ChangeNumber(mas_struct,n);
 
    system("pause");
    return 0;
}
: , , ?
, , .

2 1
...

:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
struct sport
{
 string fio;
 string vid;
 string fak;
 string spc;
 int lvl;
};
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n)
{
    int number;
    cout << endl;
    cout << "Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    cin >> number;
    cin.get();
    cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(cin, obj[number].fio);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(cin, obj[number].vid);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(cin, obj[number].fak);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(cin, obj[number].spc);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    cin >> obj[number].lvl;
    cout << endl;
}
 
int main ()
{
    system("chcp 1251");
    
    ofstream outfile("Student.db");  
    ifstream infile;
    infile.open("Student.db");
    
    int n,i;
    cout << "Ââåäèòå êîë-âî ñòóäå*òîâ => ";
    cin >> n;
    cout << endl;
 
    sport* mas_struct=new sport[n];
 
    for (i=0; i < n; i++)
    {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, mas_struct[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> mas_struct[i].lvl;
        cout << endl;
    }
 
    cout << endl;
 
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "Ô.È.Î.: " << mas_struct[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << mas_struct[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << mas_struct[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << mas_struct[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << mas_struct[i].lvl << endl;
        cout << endl;
    }
    
    ChangeNumber(mas_struct,n);
    cout << endl;
    
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "Ô.È.Î.: " << mas_struct[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << mas_struct[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << mas_struct[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << mas_struct[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << mas_struct[i].lvl << endl;
        cout << endl;
        outfile << mas_struct[i].fio << endl << mas_struct[i].vid << endl << mas_struct[i].fak << endl << mas_struct[i].spc << endl << mas_struct[i].lvl << endl;
    }
 
    system("pause");
    return 0;
}
: - , , .

1
, .

21 9
, :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
struct sport // Ñîçä*þ ñòðóêòóðó
{
 string fio;
 string vid;
 string fak;
 string spc;
 int lvl;
};
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n) //
{
    int number;
    cout<<"Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    cin>>number;
    cin.get();
    cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(cin, obj[number].fio);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(cin, obj[number].vid);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(cin, obj[number].fak);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(cin, obj[number].spc);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    cin >> obj[number].lvl;
    cout << endl;
}
 
int main () // Òåëî ïðîãð*ììû
{
    system("chcp 1251"); // Êîäèðîâê* ïðè âûâîäå/ââîäå
    
    ofstream outfile("Student.db");  // Ñîçä*þ ô*éë
    ifstream infile;
    infile.open("Student.db"); // Îòêðûâ*þ äëÿ ÷òå*èÿ/ç*ïèñè
    
    int i; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ öèêëîâ/è*äåêñ*öèè
    char variant; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ âûáîð*
    int n; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ óê*ç**èÿ êîë-â*
    char bel = ' '; // Ïðîáåëü**ÿ ïåðåìå***ÿ
    sport* mas_struct=new sport[n]; // Ì*ññèâ äëÿ ç*ïèñè ä***ûõ
    
    cout << "Êîë-âî ñòóäå*òîâ: ";
    cin >> n;
 
    for (i=0; i < n; i++) // Öèêë ââîä* ä***ûõ
    {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, mas_struct[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> mas_struct[i].lvl;
        cout << endl;
    }
 
    for (i = 0; i < n; i++) // Öèêë âûâîä* ä***ûõ
    {
        cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
        cout << "Ô.È.Î.: " << mas_struct[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << mas_struct[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << mas_struct[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << mas_struct[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << mas_struct[i].lvl << endl;
        cout << endl;
    }
    
    cout << "Íóæ*î ëè èçìå*èòü ä***ûå? <Ä/Í> ";
    cin >> variant;
    cout << endl;
    
    switch (variant) // Âûáîð â*ðè**ò* ä*ëü*åéøèõ äåéñòâèé
    {
           case 'Ä': ChangeNumber(mas_struct,n); break;
           for (i = 0; i < n; i++)
           {
               cout << "Ô.È.Î.: " << mas_struct[i].fio << endl;
               cout << "Ñïîðò: " << mas_struct[i].vid << endl;
               cout << "Ô*êóëüòåò: " << mas_struct[i].fak << endl;
               cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << mas_struct[i].spc << endl;
               cout << "Âîçð*ñò: " << mas_struct[i].lvl << endl;
               cout << endl;
               outfile << i << bel << mas_struct[i].fio << bel << mas_struct[i].vid << bel << mas_struct[i].fak << bel << mas_struct[i].spc << bel << mas_struct[i].lvl << endl;
           }
           case 'Í': break;
           default: cout << "Íå âåð**ÿ áóêâ*!"; cout << endl;
    }       
    
    
    for (i = 0; i < n; i++) // Öèêë â*îñÿùèé ä***ûå â ô*éë
    {
        outfile << i << bel << mas_struct[i].fio << bel << mas_struct[i].vid << bel << mas_struct[i].fak << bel << mas_struct[i].spc << bel << mas_struct[i].lvl << endl;
    }
    
    system("pause");
    return 0;
}
,
, .

!
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru