,  ,

: , _, , - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread680331.html
) ( ). 3 . 2 , 3 . ....
C++ ( -) ! , . : , . ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread680327.html
C++
# include <iostream> using namespace std; void main () {int i=0; int p; // for (i=0;i<4;i++) {cin>>p;};
C++
, , (, ). ....
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread680272.html
!! 1 - ((/2)^2)/3! + ((/2)^4)/5! - ((/2)^6)/7! +... . (sinx)/x x=/2. -> 0,636 619 7. , ...
C++ ! ​​: n . , . !) ...

SuLLeN
23 / 23 / 4
: 27.12.2011
: 807

: , _, , - C++

26.10.2012, 07:42. 769. 3
( )

!

, :
1. : , _, , , ( ) . , :
2. . : , , .
3. . : , , .

:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
struct sport // Ñîçä*þ ñòðóêòóðó
{
 string fio;
 string vid;
 string fak;
 string spc;
 int lvl;
};
 
void ChangeNumber(sport * obj, int n) //
{
    int number;
    cout<<"Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    cin>>number;
    cin.get();
    cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(cin, obj[number].fio);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(cin, obj[number].vid);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(cin, obj[number].fak);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(cin, obj[number].spc);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    cin >> obj[number].lvl;
    cout << endl;
}
 
int main () // Òåëî ïðîãð*ììû
{
    system("chcp 1251"); // Êîäèðîâê* ïðè âûâîäå/ââîäå
    
    ofstream outfile("Student.db");  // Ñîçä*þ ô*éë
    ifstream infile;
    infile.open("Student.db"); // Îòêðûâ*þ äëÿ ÷òå*èÿ/ç*ïèñè
    
    int i; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ öèêëîâ/è*äåêñ*öèè
    char variant; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ âûáîð*
    int n; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ óê*ç**èÿ êîë-â*
    char bel = ' '; // Ïðîáåëü**ÿ ïåðåìå***ÿ
    sport* mas_struct=new sport[n]; // Ì*ññèâ äëÿ ç*ïèñè ä***ûõ
    
    cout << "Êîë-âî ñòóäå*òîâ: ";
    cin >> n;
 
    for (i=0; i < n; i++) // Öèêë ââîä* ä***ûõ
    {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, mas_struct[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, mas_struct[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> mas_struct[i].lvl;
        cout << endl;
    }
 
    for (i = 0; i < n; i++) // Öèêë âûâîä* ä***ûõ
    {
        cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
        cout << "Ô.È.Î.: " << mas_struct[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << mas_struct[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << mas_struct[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << mas_struct[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << mas_struct[i].lvl << endl;
        cout << endl;
    }
    
    cout << "Íóæ*î ëè èçìå*èòü ä***ûå? <Ä/Í> ";
    cin >> variant;
    cout << endl;
    
    switch (variant) // Âûáîð â*ðè**ò* ä*ëü*åéøèõ äåéñòâèé
    {
           case 'Ä': ChangeNumber(mas_struct,n); break;
           for (i = 0; i < n; i++)
           {
               cout << "Ô.È.Î.: " << mas_struct[i].fio << endl;
               cout << "Ñïîðò: " << mas_struct[i].vid << endl;
               cout << "Ô*êóëüòåò: " << mas_struct[i].fak << endl;
               cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << mas_struct[i].spc << endl;
               cout << "Âîçð*ñò: " << mas_struct[i].lvl << endl;
               cout << endl;
               outfile << i << bel << mas_struct[i].fio << bel << mas_struct[i].vid << bel << mas_struct[i].fak << bel << mas_struct[i].spc << bel << mas_struct[i].lvl << endl;
           }
           case 'Í': break;
           default: cout << "Íå âåð**ÿ áóêâ*!"; cout << endl;
    }       
    
    
    for (i = 0; i < n; i++) // Öèêë â*îñÿùèé ä***ûå â ô*éë
    {
        outfile << i << bel << mas_struct[i].fio << bel << mas_struct[i].vid << bel << mas_struct[i].fak << bel << mas_struct[i].spc << bel << mas_struct[i].lvl << endl;
    }
    
    system("pause");
    return 0;
}
?

15 8
, .... ?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
struct sport // Ñîçä*þ ñòðóêòóðó
{
 string fio;
 string vid;
 string fak;
 string spc;
 int lvl;
};
void ChangeNumber(sport * obj, int n) //Ôó*êöèÿ èçìå*å*èÿ ýëåìå*ò*
{
    int number;
    cout<<"Ââåäèòå *îìåð äëÿ èçìå*å*èÿ: ";
    cin>>number;
    cin.get();
    cout << "Ââåäèòå *îâûå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
    getline(cin, obj[number].fio);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïîðòå: ";
    getline(cin, obj[number].vid);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
    getline(cin, obj[number].fak);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
    getline(cin, obj[number].spc);
    cout<<"Ââåäèòå *îâûå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
    cin >> obj[number].lvl;
    cout << endl;
}
void word(sport * obj, int n)
{
     for (int i=0; i < n; i++) // Öèêë ââîä* ä***ûõ
     {
        cin.get();
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå Ô.È.Î.: ";
        getline(cin, obj[i].fio);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïîðòå: ";
        getline(cin, obj[i].vid);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ô*êóëüòåòå: ";
        getline(cin, obj[i].fak);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î ñïåöè*ëü*îñòè: ";
        getline(cin, obj[i].spc);
        cout << "Ââåäèòå ä***ûå î âîçð*ñòå: ";
        cin >> obj[i].lvl;
        cout << endl;
     } 
}
void ChangeString(sport * obj, int n) // Ôó*êöèÿ âûâîä* ä***ûõ
{
     for (int i = 0; i < n; i++)
     {
        cout << "Ô.È.Î.: " << obj[i].fio << endl;
        cout << "Ñïîðò: " << obj[i].vid << endl;
        cout << "Ô*êóëüòåò: " << obj[i].fak << endl;
        cout << "Ñïåöè*ëü*îñòü: " << obj[i].spc << endl;
        cout << "Âîçð*ñò: " << obj[i].lvl << endl;
        cout << endl;
     }    
}
 
int main () // Òåëî ïðîãð*ììû
{
    system("chcp 1251"); // Êîäèðîâê* ïðè âûâîäå/ââîäå
    
    ofstream outfile("Student.db");  // Ñîçä*þ ô*éë
    ifstream infile;
    infile.open("Student.db"); // Îòêðûâ*þ äëÿ ÷òå*èÿ/ç*ïèñè
    
    int i; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ öèêëîâ/è*äåêñ*öèè
    char buf[1];
    char variant; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ âûáîð*
    int n; // Ïåðåìå***ÿ äëÿ óê*ç**èÿ êîë-â*
    char bel = ' '; // Ïðîáåëü**ÿ ïåðåìå***ÿ
    sport* mas_struct=new sport[n]; // Ì*ññèâ äëÿ ç*ïèñè ä***ûõ
    
    cout << "Êîë-âî ñòóäå*òîâ: ";
    cin >> n;
 
    word(mas_struct,n);
 
    cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
    ChangeString(mas_struct,n);
    
    cout << "Íóæ*î ëè èçìå*èòü ä***ûå? <Ä/Í> ";
    cin >> variant;
    cout << endl;
    
    switch (variant) // Âûáîð â*ðè**ò* ä*ëü*åéøèõ äåéñòâèé
    {
           case 'Ä': ChangeNumber(mas_struct,n);
                     cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
                     ChangeString(mas_struct,n); break;
           case 'ä': ChangeNumber(mas_struct,n);
                     cout << "Ïðè*ÿòûå ä***ûå:" << endl;
                     ChangeString(mas_struct,n); break;
           case 'Í': break;
           case '*': break;
           default: cout << "Íå âåð**ÿ áóêâ*!";
    }       
    
    for (i = 0; i < n; i++) // Öèêë â*îñÿùèé ä***ûå â ô*éë
    {
        outfile << i << bel << mas_struct[i].fio << bel << mas_struct[i].vid << bel << mas_struct[i].fak << bel << mas_struct[i].spc << bel << mas_struct[i].lvl << endl;
    }
    
  if(!infile)
  {
    cerr << "Îøèáê* ÷òå*èÿ" << endl;
    return (EXIT_FAILURE);
  }
  
  cout <<"Ââåäèòå ñòðîêó : ";
  int i_number_line_delete = 0;
  cin >> i_number_line_delete;
 
  int i_number_line_now = 0;
  string line;
  string line_file_text;
 
 while(getline(infile,line))
 {
   i_number_line_now++;
 
   if(!(i_number_line_now == i_number_line_delete))
   {
       line_file_text.insert(line_file_text.size(),line);
       line_file_text.insert(line_file_text.size(),"\r\n");
   
   }
 }
 
 infile.close();
 
 outfile.open ("Student.db",ios::trunc | ios::binary);
 
 outfile.write(line_file_text.c_str(), line_file_text.size());
 outfile.close();
    
  system("pause");
  return 0;
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru