,  ,

- C++

> > >

 
C++ 2 t3.txt, t1.txt, t2.txt http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread712035.html
: 1. :\temp 1 2. 2. 1: a) t1.txt, : , 1965 , ...
C++ Visual Studio - , - .. - ( ( .. , ++. . #include<stdio.h>... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread712027.html
C++ WinSock tcp client/server
client/server winsock ? . . ,...
C++ ++
! hh:mm:ss )) #include <iostream> #include <conio.h> using...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread711991.html
. : , . , ...
C++ VC + OpenCV OpenCV http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary/?source=dlp C:\OpenCV\ win7 64 bit OpenCV VC++ 2010 Express ...

vlad-kor9
0 / 0 / 0
: 26.11.2012
: 17
28.11.2012, 17:27  []
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<iomanip.h>
 
 
float F_struct();
int exit();
 bool default_values = false;
struct robochie
{
       char surnameandname[30];
       int age;
       int work_age;
       int zarplata;
       void Input(){
  if(!default_values){
    cout<<"Ââåäèòå ô*ìèëèþ è èìÿ ð*áî÷åãî-";cin>>surnameandname;
    cout<<endl<<"Ââåäèòå âîçð*ñò-"; cin>>age;
    cout<<endl<<"Ââåäèòå ñò*æ ðîáîòè-"; cin>>work_age;  
    cout<<"Ââåäèòå ìåñÿ÷*óþ ç*ðïë*òó-"; cin>>zarplata;
  }
  else {
    age = 40;
    work_age = 20;
    zarplata = 1500;
  }            
}
               
                    
        void output(){
               cout<<"Ô*ìèëèÿ è èìÿ ðîáî÷åãî-"<<surnameandname<<endl<<"Ìåñÿ÷**ÿ ç*ðïë*ò*-"<<zarplata<<"$"<<endl;    
               }
       
};
 
main()
{
    while(1){
    cout<<endl;
    cout<<"**** Äîáðî ïîæ*ëîâ*òü â ìå*þ ïðîãð*ììû ****"<<endl;
    cout<<"==========================================="<<endl;
    cout<<setw(30)<<"1)*** Ç*ä**èå ***"<<endl;
    cout<<setw(40)<<"2)*** Ïåðåéòè ê ðîáîòå ïðîãð*ììû ***"<<endl;
    cout<<setw(35)<<"3)*** Ïî óìîë÷**èþ ***"<<endl;
    cout<<setw(29)<<"4)*** Ïîìîùü ***"<<endl;;
    cout<<setw(28)<<"5)*** Âûõîä ***"<<endl;
    
    cout<<endl;
        
    cout<<"Ââåäèòå äåéñòâèå>>";
    int num;
    cin>>num;
    cin.ignore();
       
    switch(num)
    {
        case 1:
    cout<<"Ç*ä**èå:"<<endl;
     cout<<"Ð*ñïå÷*ò*òü ô*ìèëèè ð*áî÷èõ áðèã*äû, **÷è**þùèåñÿ ñ áóêâ À è Ñ, ñ óê*ç**èåì èõ ìåñÿ÷*îé ç*ðïë*òû";
     getch();
        break;
        
        
        case 2:
             F_struct();
             getch();
             case 3:
        default_values = !default_values;
        break;
        case 4:
     cout<<"Ïîìîùü:"<<endl;
     cout<<"Ââåäèòå ä***ûå è **æìèòå Enter"<<endl;
     cout<<"Èìÿ è ô*ìèëèÿ ââîäÿòñÿ ñëèò*î"<<endl;
     cout<<"Í*ïðèìåð Àðòåìå*êîÁîãä**"<<endl;
     getch();
     break;
     
        case 5: exit(); 
        goto h;
        break;
        default : cout<<"Íåâåð*èé ââîä"; getch(); break;
     }
     
    system("cls");
    } 
   h:int l=5;
       
getch();       
}
 
float F_struct()
{
     int kol;
      if(!default_values)
   cout<<"Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ðîáî÷èõ-"; cin>>kol;
   else
   kol =5;
      robochie p[kol];
      for(int i=0;i<kol;i++)
      {
              p[i].Input();
      }
      bool per; cout<<endl;
      
      if(!default_values)
  cout<<"Í*ïå÷*ò*òü ô*ìèëèè êîòîðûå **÷è**þòñÿ ** À è Ñ è ñò*æ ðîáîòû(Ä*-1, Íåò-0)>>"; cin>>per;
  else
  per = 1;
      if (per==1){
      for(int i=0;i<kol;i++)
      {
              if (p[i].surnameandname[0]=='*'||p[i].surnameandname[0]=='À'||p[i].surnameandname[0]=='ñ'||p[i].surnameandname[0]=='Ñ') 
                                       p[i].output();
                                       cout<<"-"<<endl;    
                                            
      }
 
};
}
 
      
   
int exit(){
    return -1;
}
? 4 .

expected `;' before "else"
expected primary-expression before "else"
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.