,  ,

- C++

> > >

 
C++ while http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread67829.html
... : ( ) ... ( 1 2 ), ...
C++ , , "" , !!! http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread67819.html
C++
n
C++
1 . Array, . : - ; - ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread67777.html
, rand(), .
C++ : . .. #include <iostream.h> #include <conio.h>...

valeriikozlov
 ++
4682 / 2508 / 322
: 18.08.2009
: 4,550
28.11.2009, 07:09
CiSTRON, - , ( r myfunc(), , ). 14 : int r=0;
- - , (.. myfunc()). :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
 
int myfunc (); // îáúÿâëÿåòñÿ ôó*êöèÿ âîçâð*ùÿþù*ÿ ç*÷å*èå
 
int main()
{
         setlocale(LC_ALL,"Russian"); //îáúÿâëÿþòñÿ ïåðåìå**ûå x è y, ñ èñïîëüçîâ**èåì òèï* double 
         int z; // îáúÿâëÿåòñÿ ïåðåìå***ÿ z
         int i; // îáúÿâëÿåòñÿ ïåðåìå***ÿ i
 //        int r; // îáúÿâëÿåòñÿ ïåðåìå***ÿ r    
         int answer; // îáúÿâëÿåòñÿ ïåðåìå***ÿ
         cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå ïåðåìå**îé:";
         cin >> z; // ïðèñâîå*èå ïîëüçîâ*òåëåì ç**÷å*èÿ ïåðåìå**îé
         cout << "Àáñîëþò*îå ç**÷å*èå ââåäå**îé ïåðìå**îé:" << abs (z)<<endl; // îòîáð*æå*èå *áñîëþò*îãî ç**÷å*èÿ
         answer = myfunc (); // âûçîâ ôó*êöèè myfunc
         i = abs (z) * answer; //ïåðåñ÷åò *áñîëþò*îãî ç**÷å*èÿ
         cout << "\nÂÍÈÌÀÍÈÅ! ïåðåñ÷åò *áñîëþò*îãî ç**÷å*èÿ:" << i<<endl; // îòîáð*æå*èå ðåçóëüò*ò*
         cin.get();
        
         return 0;
}
int myfunc ()
{
         int x; // îáúÿâëÿåòñÿ ïåðåìå***ÿ x
         int y; // îáúÿâëÿåòñÿ ïåðåìå***ÿ y
         cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå x:"; // âûâîäèòñÿ ïðåäóïðåæäå*èå
         cin >> x; 
         cout << "Ââåäèòå ç**÷å*èå y:"; // âûâîäèòñÿ ïðåäóïðåæäå*èå
         cin >> y;
         cout << "Ââîä ä***ûõ ç*âåðøå*!"<<endl;
         cout << "Ïðèðîùå*èå ñîñò*âëÿåò:" << x * y<<endl;
         return x * y;
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru