,  ,

char - C++

> > >

 
C++ , 0.01, http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread757858.html
, 0.01, f(x) = ax2+bx+c x1<=x<=x2. x1, x2 a, b, c .
C++ cin, cout ! #include <iostream> using namespace std; class Fractions{ public: Fractions(){num=0;drob=0;} void Set(char *); http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread757852.html
. . C++
. , 15 , ( , ). ...
C++
C++ n http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread757818.html
n , n . n . 25 , !!! ...
C++ && ++ (StudentDataBase) , Student fmog, , Teacher...

chelogrek
16 / 16 / 1
: 21.09.2012
: 86
: 2
10.01.2013, 16:44  []
, . 1 , 26. . .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include <iostream>
#include <windows.h>
 
using namespace std;
 
 
 
 
 
int seek (int*,int,int);
char *rus(char *);
 
 
int main () 
{
    int n,k=0,t=0;
    cout<<rus("Ââåäèòå *îìåð äîá*âêè: E");
    cin>>n;
    cout<<endl;
    int ochop[4]={123,510,513,527};
    int op[28]={102,110,120,124,127,129,155,180,201,220,222,223,224,228,233,242,400,401,402,403,404,405,501,502,503,620,636,637};
    int canc[19]={131,142,153,210,212,213,214,215,216,219,230,240,249,280,281,282,283,310,954};
    int rzh[11]={338,339,340,341,343,450,461,462,463,465,466};
    int kozh[11]={151,160,231,232,239,311,312,320,907,951,1105};
    int kish[11]={154,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635};
    int dav[3]={154,250,252};
    int det[1]={270};
    int zapr[11]={103,105,111,121,123,125,126,130,152,211,952};
    int podozr[7]={104,122,141,171,173,241,477};
    k=seek (ochop,4,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (op,28,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÎÏÀÑÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (canc,19,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÊÀÍÖÅÐÎÃÅÍÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (rzh,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÆÅËÓÄÊÀ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (kozh,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÊÎÆÍÛÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß")<<endl;
    t++;}
    k=seek (kish,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÊÈØÅ×ÍÈÊÀ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (dav,3,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÂÛÇÛÂÀÞÙÈÕ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÀÄ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (det,1,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÎÏÀÑÍÛÕ ÄËß ÄÅÒÅÉ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (zapr,11,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    k=seek (podozr,7,n);
    if (k==1) 
    {cout<<rus("Ýò* äîá*âê* îò*îñèòñÿ ê ê*òåãîðèè ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÕ")<<endl;
    t++;}
    
 
    if (t==0) cout<<rus("Ýò* äîá*âê* *å âõîäèò *è â îä*ó èç ê*òåãîðèé, ñêîðåå âñåãî, î** áåçîï*ñ** äëÿ Â*øåãî çäîðîâüÿ")<<endl;
    
        
        
        system("pause");
    return 0;
}
 
char *rus(char *text)
{
   static char buf[1024];
   CharToOem(text, buf);
   return buf;
}
 
int seek (int* mas,int raz,int n)
{
    int k=0;
    for (int i=0;i<raz;i++)
    if (mas[i]==n) k=1; 
    return k;
}
(, )

- a-j - , ?

3
?
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru