,  ,

- C++

> > >

 
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread759775.html
: SortedArray - , Array. : ...
C++ . , , . ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread759772.html
C++ STL, istream_iterator,
, : #include <fstream> #include <iostream> #include <vector> #include <iterator> char * buffer; size_t...
C++ ? SSE?
! . : unsigned char *buf1; unsigned char *buf2; unsigned char *buf3; buf1= new unsigned char; buf2= new...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread759705.html
. --> --> . : . ,...
C++ . #include <iostream> using namespace std; void funk (int n, int k) { freopen("input.txt", "rt", stdin); freopen("output.txt", "wt", stdout); cin>>n;

eoLithic
0 / 0 / 0
: 05.01.2013
: 32
12.01.2013, 21:01  []
ValeryS,
, .
, .

, :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
#include "DeckOfCards.h"
 
const char * const DeckOfCards::suit[] = { "÷åðâåé", "áóáå*", "òðåô", "ïèê" };
const char * const DeckOfCards::face[] = { "Òóç", "Äâ*", "Òðè", "×åòûðå", "Ïÿòü", "Øåñòü", "Ñåìü", "Âîñåìü", "Äåâÿòü", "Äåñÿòü", "Â*ëåò", "Ä*ì*", "Êîðîëü" };
 
DeckOfCards::DeckOfCards() 
{                                                                   // Êî*ñòðóêòîð êë*ññ* DeckOfCards
                          setlocale( 0, "" );                       // Äâóìåð*ûé ì*ññèâ deck ïî ïîðÿäêó ç*ïîë*ÿåòñÿ
                          int i = 1;                                // ç**÷å*èÿìè îò 1 äî 52
                          for ( int row = 0; row <= 3; row++ )
                          {
                              for ( int column = 0; column <= 12; column++ )
                              {
                                  deck[row][column] = i++;
                              }
                          }
                          
                          srand( time( 0 ) );
}
 
void DeckOfCards::shuffle() // Ýëåìå*ò-ôó*êöèÿ ïåðåò*ñîâûâ*þù*ÿ êîëîäó ê*ðò
{
     int randRow;                                        
     int randColumn;
     int temp;
     for ( int row = 0; row <= 3; row++ )
     {
         for ( int column = 0; column <= 12; column++ )      // Áåðåòñÿ òåêóùèé ýëåìå*ò ì*ññèâ* deck
         {                                                   //  îáìå*èâ*åòñÿ ç**÷å*èÿìè ñ âûáð***ûì **óã*ä
             randRow = rand() % 4;                           // ýëåìå*òîì ì*ññèâ* deck
             randColumn = rand() % 13;
             
             temp = deck[ row ][ column ];
             deck[ row ][ column ] = deck[ randRow ][ randColumn ];
             deck[ randRow ][ randColumn ] = temp;
         }
     }
}
         
void DeckOfCards::deal()  // Ýëåìå*ò-ôó*êöèÿ, îòâå÷*þù*ÿ ç* ð*çä*÷ó ê*ðò
{
     
     for ( int card = 1; card <= 5; card++ )
     {
         int i = 0;
         for ( int row = 0; row <= 3; row++ )
         {
             for ( int column = 0; column <= 12; column++ )
             {
                 if ( deck[row][column] == card )
                 {
                      i = 1;     // Ïåðåìå***ÿ, ïðè èçìå*å*èè êîòîðîé îáåñïå÷èâ*åòñÿ âûõîä èç öèêë*, äëÿ èçá*âëå*èÿ îò *å*óæ*ûõ èòåð*öèé.
                      cout<<face[ column ]<<" "<<suit[ row ]<<endl; // Ïîê*ç*òü ê*ðòó.
                      drawnCardsFace[ card ] = column; // Ç*ïîìè**åì ê*ðòû äëÿ ä*ëü*åéøåãî
                      drawnCardsSuit[ card ] = row;    // îïðåäåëå*èÿ êîìáè**öèé
                      break;
                 }
             }
         if ( i ) break; 
         }
     }
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru