,  ,

, ? - C++

> > >

 
C++ std::stringstream precision http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread781190.html
? : float a=4.768123; std::stringstream ss; ss << a; , ,...
C++ !!! !!!! 3 Input color, Change,... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread781170.html
: 3x3 ">>" C++
! ... 3x3 ">>". - ( ...
Char Double C++
, , char double : char={'0' , ',' , '5555'} double x=0.0;
C++ : , . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread781125.html
.
C++ : , . , , .

-==-
 FAQ
07.02.2013, 14:17
ii
getchar , =(
- , /++ . .

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
int ** myfoo_array (int ** arr, int *height,int *width);//óïëîò*ÿåò ì*ññèâ
int ** create_array(int ** arr,int *height, int *width);//ñîçä*åò ì*ññèâ
void in_array(int ** arr,const int height,const int width); // ç*ä*åò êîîðäèè**òû ì*ññèâ*
void print_array(int ** arr,const int height,const int width); //âûâîäèò ì*ññèâ //âûâîäèò óïëîò*å**ûé ì*ññèâ
int modsum_array(int ** arr,const int height,const int width); //ñ÷èò*åò ñóììó
 
int main()
{
 
    system("chcp 1251");
 
    int i;
    int ** a = NULL;
    int height = 0;
    int width = 0;
    int menu  = 10;
    while(menu)
    {
        printf("Ìå*þ ïðîãð*ììû:\n");
        printf("1.Ââåäèòå ð*çìåð*îñòü ì*ññèâ* (øèðè**, âûñîò*): \n");
        printf("2.Ââåäèòå ç**÷å*èÿ ýëåìå*òîâ ì*ññèâ*: \n");
        printf("3.Âû ââåëè ì*òðèöó: \n");
        printf("4.Óïëîò*èòü ì*òðèöó. \n");
        printf("5.Âûâåñòè èçìå*å**óþ ì*òðèöó: \n");
        printf("6.Âûâåñòè ñóììó ýëåìå*òîâ ð*ñïîëîæå**ûõ âûøå ãë*â*îé äè*ãî**ëè. \n");
        printf("--------------------------------\n");
        printf("0.Âûõîä. \n");
 
        scanf("%d", &menu);
 
        switch (menu)
        {
            case 1:
                printf("Ââåäèòå ð*çìåð*îñòü ì*ññèâ* (øèðè**, âûñîò*): \n");
                a = create_array(a, &height, &width); //ñîçä*åò ì*ññèâ
                break;
            case 2:
                printf("Ââåäèòå ç**÷å*èÿ ýëåìå*òîâ ì*ññèâ*: \n");
                in_array(a,height,width); // ç*ä*åò êîîðäèè**òû ì*ññèâ*
                break;
            case 3:
                printf("Âû ââåëè ì*òðèöó: \n");
                print_array(a,height,width); //âûâîäèò ì*ññèâ
                break;
            case 4:
                printf("Óïëîò*èòü ì*òðèöó. \n");
                a = myfoo_array(a,&height,&width); //óïëîò*ÿåò ì*ññèâ
                break;
            case 5:
                printf("Âûâåñòè èçìå*å**óþ ì*òðèöó: \n");
                print_array(a,height,width); //âûâîäèò óïëîò*å**ûé ì*ññèâ
                break;
            case 6:
                printf ("\nÑóìì* ýëåìå*òîâ ð*ñïîëîæå**ûõ âûøå ãë*â*îé äè*ãî**ëè ð*â**: %d", modsum_array(a,height,width)); //ñ÷èò*åò ñóììó
                break;
            case 0:
                menu = 0;
                break;
            default:
                printf ("Íåâåð*ûé ïó*êò ìå*þ");
                break;
        } 
    }
    for (i = 0; i< height && a; ++i)
        free((void *)a[i]);
   // delete [] a; //Ç* ýòî **äî îòðóáûâ*òü ðóêè â êîäå Ñè!
    return 0;
}
 
int ** myfoo_array(int ** arr,int *height,int *width) //óïëîò*ÿåò ì*ññèâ
{
    int i, j, d, flag;
     for (i = 0 , flag = 0; i < *height ; ++i , flag=0 )
     {
         for (j=0; j < *width ; ++j)
             if ( arr[i][j]!=0 )
             {
                 flag = 1; 
                 break;
             }
        if (!flag)
        {
            free((void *)arr[i]);
            memcpy ( arr+i , arr+i+1 , sizeof  (arr[i])*(*height-i-1) );
            i = i - 1; 
            *height = *height - 1;
        }
     }
 
     for ( i = 0 , flag=0 ; i < *width ; i++ , flag=0 )
     {
         for (j=0;j < *height;++j)
             if ( arr[j][i] != 0)
             {
                 flag = 1; 
                 break;
             }
        if ( !flag )
        {
            for (d = 0 ; d < *height ; ++d )
                memcpy ( arr[d]+i , arr[d]+i+1 , sizeof (arr[d][i])*(*width-i-1) ); //memcpy - êîïèðóåò ï*ìÿòü; sizeof âîçâð*ù*åò ð*çìåð ïåðåä***îãî îáúåêò* â á*éò*õ.
            --i; 
            *width = *width - 1;
        }
     } 
     return arr;
} 
 
 
int ** create_array(int ** arr,int *height,int *width) //ñîçä*åò ì*ññèâ
{
    scanf("%d %d", width, height);    
    int i;
    arr = (int **)malloc(*height*sizeof(int *));   // height - âûñîò*    widtf - øèðè**
    for (i = 0; i< *height; ++i)
        arr[i] = (int *)malloc(*width*sizeof(int));
    return arr;
}
 
 
void in_array(int ** arr,const int height,const int width) // ç*ä*åò êîîðäèè**òû ì*ññèâ*
{
    int i, j;
    for (i = 0; i< height; ++i)
    for (j = 0; j< width; ++j)
    {
        printf("Ââåäèòå ýëåìå*ò [%d][%d]: ", i+1, j+1);
        scanf("%d", arr[i]+j);
    }
}
 
void print_array(int ** arr,const int height,const int width) //âûâîäèò ì*ññèâ //âûâîäèò óïëîò*å**ûé ì*ññèâ
{
    int i, j;
    for (i = 0; i< height; ++i)
    {
        for (j = 0; j< width; ++j)
        {
            printf("%d", arr[i][j]);
        }
        printf ("\n");
    }
}
 
int modsum_array(int ** arr,const int height,const int width) //ñ÷èò*åò ñóììó
{
    int sum = 0;
    int i, j;
    for( i = 0; i < height; i++)
    for( j = 0; j < width;  j++)
    {
         if ( i < j )
         {
            sum += abs (arr[i][j]);
         }
    }
    return sum;
}
1
  ,  ?  
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru