,  ,

- - C++

> > >

 
C++ , , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread815293.html
1) , , ;1) , -...
C++ , , , , , , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread815292.html
. C++
. , . ++
C++ GET POST CGI C++
CGI- , GET POST, Win KOI-8 : - ...
C++ , ( , ) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread815255.html
, P7. 56. . ...
C++ stl::stack ! - STL stack? : class MyClass { protected: stack<int> stk;...

-==-
 FAQ
22.03.2013, 16:00
artur963
-, , , , , .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
#include <iostream>
using namespace std;
 
template <class T>
bool SafeInput(const char * msg, T &param);
void Izobarn();
void Izohorn();
void Izoterm();
//Ñäåë*åì èõ ãëîá*ëü*ûìè ï*ð*ìåòð*ìè
double P1, P2;
double V1, V2;
double T1, T2;
 
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "RUS");
    //system("chcp 1251");
    bool bMenu    = true;
    int  iChoise = 0;
 
    while(bMenu)
    {
        cout<<"Âèä ïðîöåññ* :"<<endl;
        cout<<"1 - Èçîáð**ûé (P1 = P2 = const)"<<endl;
        cout<<"2 - Èçîõîð*ûé (V1 = V2 = const)"<<endl;
        cout<<"3 - Èçîòåðìè÷ (T1 = T2 = const)"<<endl;
        cout<<"0 - Âûõîä èç ïðîãð*ììû"<<endl;
        if(!SafeInput("Â*ø âûáîð : ", iChoise))
            cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
        else
        switch(iChoise)
        {
        case 1:
            Izobarn();
            break;
        case 2:
            Izohorn();
            break;
        case 3:
            Izoterm();
            break;
        case 0:
            bMenu = false;
            break;
        default:
            cout<<"Ââåäå* *åïîääåðæèâ*åìûé êëþ÷"<<endl;
            break;
        }
    }
    return 0;
}
 
template <class T>
bool SafeInput(const char * msg, T &param)
{
    bool bOK = true;
    cout<<msg;
    if(!(cin>>param) || cin.get() != '\n')
        bOK = false;
    if(!bOK)
    {
        cin.clear();
        cin.sync();
    }
    return bOK;
}
 
void Izobarn()
{
    int iChoise = 0;
    cout<<"\tÈçîáð**ûé ïðîöåññ"<<endl;
    cout<<"\tÂâåäèòå èñõîä*ûå ä***ûå"<<endl;
    cout<<"**÷*ëü*îå ñîñòîÿ*èå ã*ç* V1 T1 : "<<endl;
    if(!SafeInput("V1 : ", V1))
        cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
    else
    if(!SafeInput("T1 : ", T1))
        cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
    else
    {
        cout<<"êî*å÷*îå  ñîñòîÿ*èå ã*ç* : "<<endl;
        cout<<"1 - èçâåñòå* êî*å÷*ûé îáú¸ì V2"<<endl;
        cout<<"2 - èçâåñòå* êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð*"<<endl;
        if(!SafeInput("Â*ø âûáîð : ", iChoise))
            cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
        else
        switch(iChoise)
        {
        case 1 :
            if(!SafeInput("V2 : ", V2))
                cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
            else
                cout<<"Êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð* : "<<(T2 = T1*V2/V1)<<endl;
            break;
        case 2 :
            if(!SafeInput("T2 : ", T2))
                cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
            else
                cout<<"Êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð* : "<<(V2 = V1*T2/T1)<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"Ââåäå* *åïîääåðæèâ*åìûé êëþ÷"<<endl;
            break;
        }
    }
}
 
void Izohorn()
{
    int iChoise = 0;
    cout<<"\tÈçîõîð*ûé ïðîöåññ"<<endl;
    cout<<"\tÂâåäèòå èñõîä*ûå ä***ûå"<<endl;
    cout<<"**÷*ëü*îå ñîñòîÿ*èå ã*ç* P1 T1 : "<<endl;
    if(!SafeInput("P1 : ", P1))
        cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
    else
    if(!SafeInput("T1 : ", T1))
        cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
    else
    {
        cout<<"êî*å÷*îå  ñîñòîÿ*èå ã*ç* : "<<endl;
        cout<<"1 - èçâåñòå* êî*å÷*îå ä*âëå*èå P2"<<endl;
        cout<<"2 - èçâåñòå* êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð* T2"<<endl;
        if(!SafeInput("Â*ø âûáîð : ", iChoise))
            cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
        else
        switch(iChoise)
        {
        case 1 :
            if(!SafeInput("P2 : ", P2))
                cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
            else
                cout<<"Êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð* : "<<(T2 = T1*P2/P1)<<endl;
            break;
        case 2 :
            if(!SafeInput("T2 : ", T2))
                cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
            else
                cout<<"Êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð* : "<<(P2 = P1*T2/T1)<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"Ââåäå* *åïîääåðæèâ*åìûé êëþ÷"<<endl;
            break;
        }
    }
}
 
void Izoterm()
{
    int iChoise = 0;
    cout<<"\tÈçîòåðìè÷åñêèé ïðîöåññ"<<endl;
    cout<<"\tÂâåäèòå èñõîä*ûå ä***ûå"<<endl;
    cout<<"**÷*ëü*îå ñîñòîÿ*èå ã*ç* P1 V1 : "<<endl;
    if(!SafeInput("P1 : ", P1))
        cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
    else
    if(!SafeInput("V1 : ", V1))
        cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
    else
    {
        cout<<"êî*å÷*îå  ñîñòîÿ*èå ã*ç* : "<<endl;
        cout<<"1 - èçâåñòå* êî*å÷*îå ä*âëå*èå P2"<<endl;
        cout<<"2 - èçâåñòå* êî*å÷*ûé îáú¸ì V2"<<endl;
        if(!SafeInput("Â*ø âûáîð : ", iChoise))
            cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
        else
        switch(iChoise)
        {
        case 1 :
            if(!SafeInput("P2 : ", P2))
                cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
            else
                cout<<"Êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð* : "<<(V2 = V1*P1/P2)<<endl;
            break;
        case 2 :
            if(!SafeInput("V2 : ", V2))
                cout<<"Îøèáê* ââîä*"<<endl;
            else
                cout<<"Êî*å÷**ÿ òåìïåð*òóð* : "<<(P2 = P1*V1/V2)<<endl;
            break;
        default:
            cout<<"Ââåäå* *åïîääåðæèâ*åìûé êëþ÷"<<endl;
            break;
        }
    }
}
1
 -  
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru