,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread816651.html
- #include <iostream> #include <algorithm> #include <functional> #include <iterator>...
C++ !!! ++ 0, 1, 2, 3 (int), ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread816645.html
C++
Z=(x+y)/(k*n), x k- (40), y n - B(50). ...
C++
, , ?
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread816613.html
:) : " , , , " void ssort(int **arr, int n) { int...
C++ ";" ...

Aleks fratriecz
3 / 3 / 0
: 06.09.2012
: 131
24.03.2013, 12:39  []
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
#include <iostream>//äëÿ ââîä*-âûâîä* êîóò è öè*
#include <map>//ê*ê*ÿòî áèáëÿ äëÿ ê**òåé*åð*
#include <string.h>
#include <fstream>//îòêðûâ*åò ô*éë
#include <locale.h>//äëÿ ñåòëîê*ë* (ðóññêèé øðèôò)
#include <cstdlib>
#include <Windows.h>
 
//
using namespace std;
const int NotUsed = system( "color 0C" );
int main()
{ 
  setlocale(LC_CTYPE,"Russian");
 
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);//ðóññêèå øðèôòû â ê**ñîëå è òåêñòîâîì äîêóìå*òå ïðè ç*ïèñè
    string s1,s2;
 
    system("pause");
    system("cls"); 
    cout << "Äîáðî ïîæ*ëîâ*òü!"<<endl;
    cout<<"ââåäèòå ëîãè*:";
    cin>>s1;
     
    cout<<"ââåäèòå ï*ðîëü:";
    cin>>s2;
    system("cls");
   
  if(s1 == "p",s2 == "p")
    {string s3;
       cout<<"-------------------------------Ãë*â*îå ìå*þ-------------------------------"<<endl<<endl;
        cout <<   "Ââåäèòå æåë*åìóþ êîì**äó"<<endl;
        cout <<      "0 Äëÿ âûõîä*"<<endl;
          cout<< "1 Ââåñòè ä*òó äëÿ ïðîñìîòð* ñîáûòèÿ."<<endl;
       cout <<    "2 Ââåñòè ä*òó â õðî*îòîï."<<endl;
   cout <<  "3 Î ïðîãð*ììå."<<endl;
    while(true)
    {cin >> s3;
    system("cls");
   
   
   
   if(s3 == "1")
    { string s5;
    char s;
    FILE *f;
    const string path = "C:\\õðî*îòî\\á*ç* ä***ûõ\\";
    cout <<"ââåäèòå ñîáûòèå ãîäîì èëè ää.ìì.ãã\n";
    cin >> s5;
   ofstream((path + s5).c_str());
     cout<<s;
     while (s != ']');
     
             system("pause");
     system("cls");return 0;}
    //-----------------------------------------------------
 
            
         if(s3 == "3")
  { ifstream f("3.txt" );
                printf(" "); 
            cout<<f.rdbuf()<<endl;
           system("pause");
     system("cls");return 0;  }  
        //--------------------------------------------------
     if(s3 == "2")
    {string s5,s;
    char s6;
    FILE *f;
    
    const string path = "C:\\õðî*îòî\\á*ç* ä***ûõ\\";
    cout<<"ââåäèòå ñîáûòèå ãîäîì èëè ää.ìì.ãã\n";
    cin >> s5;
f = fopen((path + s5).c_str(), "w");
 
 
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
  // Ñîçä**èå *îâîãî ô*éë* 
 system("cls");
cout<<"ââåäèòå ñîáûòèÿ "<<endl<<endl<<endl<<endl;
do {
 s6 = getchar();
 putc(s6,f);
}
 
while (s6 != ']');
 
   // Ç*ïèñü â ô*éë ñòðîêè text
cout<<"ä*ò* äîá*âëå**"<<endl;
 
  fclose(f);
  system("pause");return 0;
   } 
    while (true)
     if(s3 == "0") break;
     
     system("pause");
     system("cls"); }
  
  
  
  
 
     if(s1 == "student",s2 == "student")
     {{string s3;
          
           cout<<"-------------------------------Ãë*â*îå ìå*þ-------------------------------"<<endl<<endl;
          cout<<"Ââåäèòå æåë*åìóþ êîì**äó" <<endl;
          cout<< "1 Ââåñòè ä*òó äëÿ ïðîñìîòð* ñîáûòèÿ"<<endl;
        cout<<  "0 Äëÿ âûõîä*"<<endl;
    cout<<"3 Î ïðîãð*ììå"<<endl;
    cin >> s3;
     if(s3 == "3")
  { ifstream f("3.txt" );
                printf(" "); 
            cout<<f.rdbuf()<<endl;
            }      //------------------------------------------------------------------------
                 if(s3 == "1")
     {  
   
   
   cout<<"Ââåäèòå ä*òó ãîäîì èëè ää.ìì.ãã"<<endl;
   string s5;
   cin >> s5;
   
   ifstream f(s5.c_str());  
  
    {   printf(" "); 
            cout<<f.rdbuf()<<endl;}
 if (!f.is_open()) 
   cout << "Íåò ä*òû!" << endl;
       
    //-----------------------------------------------------
    
    system("cls");}
     while (true)
     if(s3 == "0") break;}}
    else
    cout << "*åïð*âèëü*ûé ëîãè* èëè ï*ðîëü,ç*ðåãèñòðèðóéòåñü"<<endl;
     system("pause");
            return 0;}}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru