,  ,

: - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread790158.html
(), A B. B A. . reverse(), a b ....
C++ , , ???? ... #include <math.h> #include <conio.h> #include <iostream.h> int main() { double Suma1=0; float c=1; http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread790154.html
C++
, : , min . #include <iostream> #include <math.h>...
C++ MxN
MxN. , (1, 3, ). , . ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread790138.html
. . ...
C++ . , , ( , ), , , ...

Point_0
4 / 4 / 0
: 02.10.2011
: 87
24.03.2013, 19:31  []
,
, ,
, ++ , ( ),
!
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>
#include <fstream>
 
 
 
 
int * A = NULL;
int n=9,p=3,b=5,d=3;                                                            //n-êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ p-ø*ã b-÷èñëî ø*ãîâ d-êîëè÷åñòâî ñåðèé
int pere,srav, pere2=0,srav2=0;
int ll=0;
std::ofstream outfile("file.txt");                                               // èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûâîä* ä***ûõ â ô*éë
std::ofstream outtable("tablePerest.txt");                                             // ÷èñëî ïåðåñò**îâîê
std::ofstream outtable2("tableSravn.txt");                                           // ÷èñëî ñð*â*å*èé
 
 
int (*sel) (int);
int (*coct) (int);
int (*mer) (int);
 
 
int * AllocateArray(int length)                                                  // ôó*êöèÿ âûäåëå*èÿ ï*ìÿòè äëÿ ì*ññèâ* è ç*ïîë*å*èÿ åãî ïðîèçâîëü*ûìè ÷èñë*ìè
{
    int * vec;
    vec= new int[length];
    if(ll==0)
        srand ((unsigned) time(NULL));                                             // óñò***âëèâ*åò èñõîä*îå ÷èñëî äëÿ ïîñëåäîâ*òåëü*îñòè, ãå*åðèðóåìîé ôó*êöèåé rand()
    for (int i=0; i<length; i++) vec[i]=rand()%100;                              // ì*ññèâ ç*ïîë*ÿåòñÿ ç**÷å*èÿìè îò 0 äî 100
    ll++;
    return vec;
}
 
void ReleaseArray(int ** vec)                                                    // îñâîáîæäå*èå ï*ìÿòè
{
    if ((*vec))
        delete  [](*vec) ;
    (*vec)=NULL;
}
 
int Selection_sort(int g)  // Ñîðòèðîâê* âûáîðîì
{
    A=AllocateArray(g);
    int min, i, temp, j;
 
    for (int i = 0; i < g-1; i++)
    {
        int min=i;
        for (int j=i+1; j < g; j++)
        {
            if (A[j] < A[min]) min=j;
            srav++;
        }
 
        temp = A[i];
        A[i] = A[min];
        A[min] = temp;
 
        pere++;
    }
    ReleaseArray(&A);
    return 0;
}
 
 
 
int Cocktail_sort(int g)   // Øåéêåð**ÿ ñîðòèðîâê*
{
    int i=0,j,k,d=1,temp;
    A=AllocateArray(g);
 
    for (k=g; k>0; k--)
    {
        i=i+d;
        for (j=1; j<=k; j++)
        {
            if ((A[i]-A[i+d])*d>0)                                                   // ìå*ÿåì ìåñò*ìè ñîñåä*èå ýëåìå*òû
            {
                temp=A[i];
                A[i]=A[i+d];
                A[i+d]=temp;
                pere++;
            }
            srav++;
            i=i+d;
        }
        d=-d;                                                                         // ìå*ÿåì **ïð*âëå*èå äâèæå*èÿ ** ïðîòèâîïîëîæ*îå
    }
 
    ReleaseArray(&A);
    return 0;
}
 
int merge(int A[], int g, int l, int m, int r)  // ñëèÿ*èåì
{
    int i, j;
    int aux[g];
    for (i = m+1; i > l; i--) aux[i-1] = A[i-1];
    for (j = m; j < r; j++) aux[r+m-j] = A[j+1];
    for (int k = l; k <= r; k++)
    {
        pere++;
        srav++;
        if (aux[j] < aux[i])
            A[k] = aux[j--];
        else
            A[k] = aux[i++];
    }
    return 0;
}
 
int Merge_sort(int A[], int g, int l, int r)
{
 
    if (r <=l) return -1;
    int m = (r+l)/2;
    Merge_sort(A, g, l, m);
    Merge_sort(A, g, m+1, r);
    merge(A, g, l, m, r);
 
    return 0;
 
}
 
int Merge_sort1(int g)
{
    A=AllocateArray(g);
    Merge_sort(A, g, 0, g-1);
    ReleaseArray(&A);
    return 0;
}
 
 
 
int ex(int (*s) (int))
{
    int a,c,m=n,pere1=0,srav1=0;
    pere=0;
 
    for(a=0; a<b; a++)
    {
        outtable << m << ";";                                                      // ç*ïèñûâ*åò ð*çìåð ì*ññèâ* ** ê*æäîì ø*ãå
        outtable2 << m << ";";
 
        for(c=0; c<d; c++)
        {
            (s)(m);
            pere1=pere1+pere;
            srav1=srav1+srav;
            outtable << pere << ";";
            outtable2 << srav << ";";
 
            srav=0;
            pere=0;
        }
 
        outtable << std::endl;
        outtable2 << std::endl;
        pere1=pere1/d;                                                               //ñðåä*èå ç**÷å*èÿ
        srav1=srav1/d;
        outfile << m << ";" << pere1 << ";" << srav1 << std::endl;
 
        pere1=0;
        srav1=0;
        m=m+p;
    }
    return 0;
}
 
int menu()
{
    std::cout << "[1] Dlinna sortiruemogo massiva: " << n << " elementov" << std::endl;
    std::cout << "[2] Shag uvelichenia dlinny mass: " << p << " elementov " <<std::endl;
    std::cout << "[3] Chislo shagov: " << b << std::endl;
    std::cout << "[4] Xhislo sort na kazdom shage: " << d << std::endl;
    std::cout << "[A] Vypolnit eksperiment" << std::endl;
    std::cout << "[B] Exit" << std::endl;
    return 0;
}
 
int main()
{
 
 
    char otv;
 
    sel=&Selection_sort;
    coct=&Cocktail_sort;
    mer=&Merge_sort1;
 
 
    menu();
 
    do
    {
        std::cin >> otv;
        switch(otv)
        {
 
        case '1':
            system("cls");
            std::cout << "Vvedite razmer massiva: ";
            std::cin >> n;
            menu();
            break;
 
        case '2':
            system("cls");
            std::cout << "Vved shag dlinni mass: ";
            std::cin >> p;
            menu();
 
            break;
 
        case '3':
            system("cls");
            std::cout << "Vved novoe chislo shagov: ";
            std::cin >> b;
            menu();
            break;
        case '4':
            system("cls");
            std::cout << "Vved chislo sort na kazdom shage: ";
            std::cin >> d;
            menu();
            break;
        case 'A':
            system("cls");
            ex((*sel));
            ex((*coct));
            ex((*mer));
            std::cout << "Fail zapisan" << std::endl;
            menu();
            break;
        case 'B':
            system("cls");
            break;
        default:
            std::cout << "Net takogo punckta\n";
            menu();
            break;
        };
    }
    while(otv!='B');
    return 0;
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru