,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread818188.html
, , ( ?). . ...
C++ , ( switch) ( ): void blabla() { if ( a == 1 ) { a = 5; } else if ( a == 0 ) { ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread818165.html
C++
, , : #include <iostream> struct A { char a; int b; char c; }; int main() { std::cout << sizeof(A); }
C++ :
! , . : (, , , ). ...
C++ ( ) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread818114.html
( ( (, , , ). , ...
C++ [Error] variable-sized object 'stepsInMaze' may not be initialized #include <iostream> #include <windows.h> #include <cstdlib> struct point { int x; int y; };

tramp_1-3
14 / 14 / 2
: 13.10.2012
: 440

- C++

25.03.2013, 17:32. 406. 7
( )

++. , . , .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#ifndef STRING1_H_
#define STRING1_H_
#include <iostream>
class String {
    private:
                char    *   str;
                int         len;
        static  int         num_strings;
        //ââîä ãð**èöû cin
        static  const   int         CINLIM      = 80;
    public:
        //êî*ñòðóêòîðû è äðóãèå ìåòîäû
                String                  (const char *);
                String                  ();
                String                  (const String &);
                ~String                 ();
                int         lenght      () const    {return len;};
        //ïåðåãðóæå**ûå ìåòîäû îïåð*òîð*
                String  &   operator=   (const String  &);
                String  &   operator=   (const char *);
                char    &   operator[]  (int);
        const   char    &   operator[]  (int)       const;
        //ïåðåãðóæå**ûå äðóæåñòâå**ûå îïåð*òîðû
        friend  bool                operator<   (const String &,       const String &);
        friend  bool                operator>   (const String &,       const String &);
        friend  bool                operator==  (const String &,       const String &);
        friend  std::ostream    &   operator<<  (std::ostream &, const String &);
        friend  std::istream    &   operator>>  (std::istream &,       String &);
        //friend bool strcpm (const char * n, const char * m);
        //ñò*òè÷åñêèå ôó*êöèè
        static  int HowMany ();
};
#endifC++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
#include <cstring>
#include "string1.h"
//è*èöè*ëèç*öèÿ ñò*òè÷åñêîãî ýëåìå*ò*
int String  ::  num_strings = 0;
int String  ::  HowMany     ()  {
    return num_strings;
};
// ìåòîäû êë*ññ*
String :: String (const char * s) { //ñîçä**èå îáúåêò* String èç ñòðîêè
    len = strlen (s);   //óñò**îâê* ð*çìåð*
    str = new char [len +1];    //ð*çïðåäåëå*èå ï*ìÿòè
    strcpy  (str, s);           //è*èöè*ëèç*öèÿ óê*ç*òåëÿ
    num_strings++;          //óñò**îâê* ñ÷åò÷èê* îáúåêò*
};
String :: String () {       //êî*ñòðóêòîð ïî óìîë÷**èþ
    len = 1;
    str = new char [1];
    str [0] = '\0';     //ñòðîê* ïî óìîë÷**èþ
    num_strings++;
};
String :: String (const String & st) {
    num_strings++;
    delete [] str;
    len = st.len;
    str = new char [len + 1];
    strcpy (str, st.str);       //êîïèðîâ**èå ñòðîêè â *îâîå ìåñòî
};
String :: ~String () {          //*åîáõîäèìûé äåñòðóêòîð
    --num_strings;           //*åîáõîäèìî
    delete [] str;          //*åîáõîäèìî
};
//ïåðåãðóæå**ûå ìåòîäû îïåð*òîð*
//ïðèñâ*èâ**èå îáúåêò* string îáúåêòó string
String & String :: operator= (const String &  st) {
    if (this == &st)
        return *this;
    delete [] str;
    len = st.len;
    str = new char [len + 1];
    strcpy (str, st.str);
    return *this;
};
//ïðèñâ*èâ**èå ñòðîêè îáúåêòó string
String & String :: operator= (const char * s){
    delete [] str;
    len = strlen (s);
    str = new char [len + 1];
    strcpy (str, s);
    return *this;
};
//äîñòóï ÷òå*èÿ-ç*ïèñè char äëÿ îáúåêò* *å-const  String
char & String :: operator[] (int i) {
    return str [i];
};
//äîñòóï ÷òå*èÿ char äëÿ îáúåêò* string
const char & String :: operator[] (int i) const {
    return str [i];
};
//ïåðåãðóæå**ûå äðóæåñòâå**ûå îïåð*òîðû
bool operator< (const String & st1, const String & st2) {
    return (strcmp  (st1.str, st2.str) < 0);
};
bool operator> (const String & st1, const String & st2) {
    return (st2.str < st1.str);
};
bool operator== (const String & st1, const String & st2) {
    return (strcmp  (st1.str, st2.str) > 0);
};
//âûâîä String
std::ostream & operator<< (std::ostream & os, const String & st) {
    os << st.str;
    return os;
};
//áûñòðûé ââîä String/
std::istream & operator>> (std::istream & is,  String & st) {
    char temp [String::CINLIM];
    is.get (temp, String::CINLIM);
    if (is)
        st = temp;
    while (is && is.get () != '\n')
        continue;
    return is;
};


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#include "string1.h"
const int ArSize = 10;
const int  MaxLen  = 81;
int main () {
    using std :: cout;
    using std :: cin;
    String name;
    cout << "Hi, what's your name?\n";
    cin >> name;
    cout << name << ", please enter up to " << ArSize
        << " short sayings <enter empty line to quite>:\n";
        String sayings [ArSize];    //ì*ññèâ îáúåêòîâ
        char temp [MaxLen];     //âðåìå**îå õð**èëèùå
        int i;
        for (i = 0; i < ArSize; i++) {
            cout << i+1 << ": ";
            cin.get (temp, MaxLen);
            while (cin && cin.get () != '\n')     //   
                continue;
            if (!cin || temp [0] == '\0')   //ïóñò*ÿ ñòðîê*?
                break;                  //i *å èìååò ïðèð*ùå*èÿ
            else    
                sayings [i] = 0;    //ïåðåãðóæ*åìîå ïðèñâ*èâ**èå
            };
        int total = i;
        cout << "Here are your sayings:\n";
        for (i = 0; i < total; i++)
            cout << sayings [i] << "\n";
         int shortest = 0;
         int first = 0;
         for (i = 0; i < total; i++) {
                if (sayings [i].lenght ()  < sayings [shortest].lenght())
                    shortest = i;
                if (sayings [i] < sayings [first])
                    first = i;
        };
        cout << "Shortest saying:\n" << sayings [shortest] << "\n";
        cout << "First alphabetically:\n" << sayings [first] << "\n";
        cout << "This program used " << String::HowMany () << " String objects. Bye.\n";
        return 0;
};
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru