,  ,

++ . printf|scanf cout |cin - C++

> > >

 
C++ C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread841911.html
?
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread841910.html
C++
, , -, 2 Wi-Fi. "" .....
C++
, , ... ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread841890.html
10,12,...,16. ++ 1 2 ! !
C++ Z ,

BumerangSP
4287 / 1409 / 121
: 16.12.2010
: 2,941
: 3
19.04.2013, 00:21
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#include <QtCore/QCoreApplication>
#include <iostream>
 
 
int main ()
{
 
  int n=0,i;
  float x[1000];
  float y[1000];
  float y1[1000];
  float x_opr,PolN,P;
 
  bool isEnd1=false;
  char str1;
 //äëÿ èñïîëüçîâ**èÿ *åñêîëüêèõ ôó*êöèé áåç ïåðåç*ïóñê* ïðîãð*ììû
 while (!isEnd1)
 {
  std::cout<< "ââåñòè êîëè÷åñòâî óçëîâ: ";
  std::cin>>n;
 //ââîä ò*áëè÷*ûõ ç**÷å*èé ôó*êöèè
  for (i=0;i<n;i++)
  {
        std::cout<<"x["<<i<<"]=";
    //  printf("x[%d]=",i);
    std::cin>>x[i];
   //   scanf("%f",&(x[i]));
      if (i!=0)
      {
        while (x[i]<=x[i-1])
        {
            std::cout<<"ÎØÈÁÊÀ! ââåñòè *îâûå ç**÷å*èÿ x["<<i<<"]=";
            std::cin>>x[i];
          //  scanf("%f",&(x[i]));
        }
      }
      std::cout<<"y["<<i<<"]=";
     // printf("y[%d]=",i);
     std::cin>>y[i];
     // scanf("%f",&(y1[i]));
  }
 
 
  bool isEnd=false;
  char str;
  //äëÿ **õîæäå*èÿ ç**÷å*èÿ ôó*êöèé â ð*ç*ûõ òî÷åê
    while (!isEnd)
    {
        for (i=0;i<n;i++)   //âîññò**îâëå*èå ç**÷å*èé ôó*êöèè
        {                   //äëÿ ïîâòîð*îãî èñïîëüçîâ**èÿ
            y[i]=y1[i];
        }
        std::cout<<"Ââåñòè X - òî÷êó îïðåäåëå*èÿ ôó*êöèè(îò "<<x[0]<<" äî "<<x[n-1]<<" ):";
        std::cin>>x_opr;
          //scanf("%f",&x_opr);
 
        while ((x_opr<x[0])||(x_opr>x[n-1]))
        {
         std::cout<<"Íå ïð*âèëü*î ââåäå*î ç**÷å*èå\n";
         std::cout<<"Ââåñòè X - òî÷êó îïðåäåëå*èÿ ôó*êöèè(îò "<<x[0]<<" äî "<<x[n-1]<<" ):";
        }
 
      PolN=y[0];
      P=1;
      for (int k=1;k<n;k++)   //ê- ïîðÿäîê ð*çäåëå**îé ð*ç*îñòè îò 1 äî (êîë-âî óçëîâ-1)
      {
         P=P*(x_opr-x[k-1]);  // ïðè ê=1 P=(x-x0)
                              // ïðè ê=2 P=(x-x0)(x-x1)
                              // ïðè ê=3 P=(x-x0)(x-x1)(x-x2) è ò.ä.
          for (i=0;i<(n-k);i++)
          {
              y[i]=(y[i+1]-y[i])/(x[i+k]-x[i]);  //ôîðìèðîâ**èå ì*ññèâ* ð*çäåëå**ûõ
          }                                      //ð*ç*îñòåé ê-ãî ïîðÿäê*
          PolN=PolN+P*y[0];
      }
 
     std::cout<<"Ç**÷å*èå ôó*êöèè: "<<PolN<< "\n";
      std::cout<<"Í*éòè ç**÷å*èå ôó*êöèè äëÿ äðóãîãî X? (ÄÀ-Y, ÍÅÒ-N)";
      std::cin>>str;
      if (str!='y' && str!='Y') isEnd=true;
  }
 std::cout<<"Ââåñòè *îâóþ ôó*êöèþ? (ÄÀ-Y, ÍÅÒ-N)";
std::cin>>str1;
 if (str1!='y' && str1!='Y') isEnd1=true;
}
 return 0;
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.