,  ,

[Warning] character constant too long for its type - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread865750.html
! , , : while repeat dog cat. , : char ={w}{h}{i}{l}{e}{...
C++ , , - .... #include <iostream> #include <string> using namespace std; ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread865745.html
C++
, , . , . : ...
C++ :
, V.
C++ : http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread865728.html
, . : 150 2 30 . , ...
C++ -, -, . ( ...

Alex163
0 / 0 / 0
: 26.02.2013
: 52

[Warning] character constant too long for its type - C++

15.05.2013, 12:24. 1484. 4
( )

, , ? , "[Warning] character constant too long for its type "
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <string>
#include <locale>
#include <conio.h>
 
const float PI = 3.141592;
 
 
// êîëëåêöèÿ îøèáîê äëÿ âûáð*ñûâ**èÿ èñêëþ÷å*èÿ
const char BAD_INDEX[100] = {'Index out of bound'};
const char ACCESS_VIOLATION[100] = {'Access violation'};
const char TYPE_OVERFLOW[100] = {'Current type was overflowed'};
const char UNKNOWN_ERROR[100] = {'Unknown error occured'};
const char NULL_PARAMETR[100] = {'Null data input'};
const char EMPTY_QUEUE[100] = {'Current queue is empty'};
 
const int BI = 0;
const int AV = 1;
const int TO = 2;
const int UE = 3;
const int NP = 4;
const int EQ = 5;
 
class BaseException{
      private:
      int code;
      char desc;
      
      
      public:
      BaseException(int type, char errorDesc){ // ñîçä*å ì èñêëþ÷å*èå
                        code = type; // ïî äâóì ï*ð*ìåòð*ì
                        desc = errorDesc; // äëÿ îòîáð*æå*èÿ òèï* îøèáêè âî âðåìÿ 
                        };
      ~BaseException(){};
      void ShowDesc(){
           std::cout << "Èñêëþ÷å*èå " << desc << ". Êîä:" << code << std::endl; // ïèøåì òèï è îïèñ**èå ýçåìïëÿð* èñêëþ÷å*èÿ
           };
};
class Geom{
      public:
      Geom(){};
      ~Geom(){};
      public:
      double virtual calcSquare() = 0;
      double virtual calcPerimetr() = 0;
};
 
 
class Round:public Geom{
      public:
      Round(int elH, int elW){
                a = elW;
                b = elH;
                 }; 
      ~Round(){};
      double virtual calcPerimetr(){
            if (a > 0 && b>0) return ((4*PI*a*b+pow((a-b),2))/(a+b));
            else{
                 return -1;
            }
      };
      double virtual calcSquare(){
           if (a > 0 && b > 0) return (PI *a *b);
           else{
                return -1;
           }
      };
      
      private:
      int a,b;
};
 
class Rect:public Geom{
      public:
      Rect(int kwH){
               a=kwH;
               };
      ~Rect(){};
      double virtual calcSquare(){
           if (a > 0 ) return(a*a);
           else{
               return -1; 
           }
      };
      
      double virtual calcPerimetr(){
          if (a > 0 ) return (a+a+a+a);
          else{
               return -1;
          }
      };
      
      private:
      int a;
      
};
 
 
 
class Triangle:public Geom{
      public:
      Triangle(int kwA, int kwB, int kwC, int kwD, int kwH){
                   a=kwA;
                   b=kwB;
                   c=kwC;
                   d=kwD;
                   h=kwH;
                };
      ~Triangle(){};
      double virtual calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
                 return s;
             }else{
                  return -1; 
             }
             
      };
      double virtual calcPerimetr(){
             if (a > 0 && b > 0 && c > 0 && d>0) return (a + b + c + d); else{ return -1;}
      };
      
      private:
      int a;
      int b;
      int c;
      int d;
      int h;
};
 
class MyCollection{
      private:
      int length;        
      Geom * objects[];
      
      public:
      MyCollection(){
                     length = 0;
      };
      ~MyCollection(){
                      delete [] objects;
                      for (int i = 0; i<length; i++) objects[i] = NULL;
                      };       
      
      void ShowByIndex(int index){
           try{
               std::cout << objects[index] << std::endl;
               }catch(BaseException myex){
                    myex.ShowDesc();
               }
           }
      
      void Out(){
           if (length == 0){
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE);
                      return;
                      }
           for (int i = 0; i<length; i++) std::cout << "Îáúåêò Geom" << std::endl;
           };
      void Push(Geom * obj){
           objects[length] = obj;
           length++;
           };
      void Shift(){ // óä*ëåÿåò ñ**÷*ë*
      if (length == 0){
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE);
                      return;
                      }
           for (int i = 0; i< length-1; i++){
                    objects[i] = objects[i + 1];
                    length--;
               }
               delete objects[length];
               objects[length] = NULL;
           };
      void Pop(){ // óä*ëÿåò ñ êî*ö*
      if (length == 0){
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE);
                      return;
                      }
               delete objects[length];
               objects[length] = NULL;
               length--;
           };
      void DeleteByIndex(int index){ // óä*ëÿåò ïî è*äåêñó
      if (length == 0){ // åñëè î÷åðåäü *óëåâ*ÿ 
                      throw BaseException(EQ, *EMPTY_QUEUE); // òî îïÿòü æå âûáð*ñûâ*åì èñêëþ÷å*èå
                      return;
                      }
      if (index > length || index < 0) {
                throw BaseException(BI, *BAD_INDEX); // åñëè ïëîõîé è*äåêñ òî î÷åðåä*îå èñêëþ÷å*èå
                return;
                }
                
           for (int i = index; i<length; i++){
               objects[i] = objects[i+1];
               }
           delete objects[length];
           objects[length] = NULL;
           length--;
           };
          Geom * operator [] (int pos) const{ // ïåðåãðóçê* îïåð*òîð*
           if (pos > length || pos < 0){ // ò*ê ÷òî åñëè áóäåò ïëîõîé è*äåêñ, òî òîæå âûáð*ñûâ*åì èñêëþ÷å*èå
                   throw BaseException(AV, *ACCESS_VIOLATION);
                   return NULL;
                   }
           return objects[pos];
           } 
      
};
 
MyCollection coll; // è*èöè*ëèçèðóåì êîëëåêöèþ
 
void switcher(){
   std::cout << "Ê*êóþ ôèãóðó õîòèòå ñîçä*òü?...\n" << std::endl << "Í*æìèòå äëÿ âû÷èñëå*èÿ ïëîù*äè è ïåðèìåòð* ó\n 1 - òð*ïåöèè. \n 2 - ýëëèïñ.\n 3 - êâ*äð*ò.\n" << std::endl << "Í*æìèòå Esc äëÿ âûõîä*"  << std::endl;
    
   float tS,tP;
    Geom * tmp = NULL;
    char c = getch();
    while(c != 27){
    switch(c){
           case '1':{
                int a,b,c,d,h;
                std::cout << "Ââåäèòå 'a','b','c','d' è âûñîòó 'h'\n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b >> c >> d >> h;
                tmp = new Triangle(a,b,c,d,h);
                try{  
                      tP = tmp->calcPerimetr();
                      tS = tmp->calcSquare();
                }catch (BaseException myex){
                       myex.ShowDesc();
                       break;
                std::cout << "Ïîëó÷èëè òð*ïåöèþ ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           } 
           case '2':{
                int a,b;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðî*û ýëëèïñ* 'a' è 'b' \n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b;
                tmp = new Round(a,b);
                try{
                    tS = tmp->calcSquare();
                    tP = tmp->calcPerimetr();
                }catch (BaseException myex){
                       myex.ShowDesc();
                       break;
                }
                std::cout << "Ïîëó÷èëè ýëëèïñ ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           }
           case '3':{
                int a;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðî*ó êâ*äð*ò* 'a'\n" << std::endl;
                std::cin >> a ;
                tmp = new Rect(a);
                try{
                    tS = tmp->calcSquare();
                    tP = tmp->calcPerimetr();
                 }catch (BaseException myex){
                       myex.ShowDesc();
                       break;
                }
                std::cout << "Ïîëó÷èëè êâ*äð*ò ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           }
    }  
    case '4':{
                coll.Out();
                break;
                }
           case '5':{
                coll.Pop();
                break;
                }
           case '6':{
                coll.Shift();
                break;
                }
           case '7':{
                int index = 0;
                std::cout << "Ââåäèòå è*äåêñ..." << std::endl;
                std::cin >> index;
                try{
                    coll.DeleteByIndex(index);
                }catch(BaseException ex){
                    ex.ShowDesc();
                }
                break;
                }
           case '8':{
                coll.~MyCollection();
                }
           case '9':{
                int index;
                std::cout << "Ââåäèòå è*äåêñ *óæ*îãî ýëåìå*ò*..." << std::endl;
                std::cin >> index;
                coll.ShowByIndex(index);
                }
    }  
    
    if (tmp)
    coll.Push(tmp);
    
    delete tmp; // óä*ëÿåì îáúåêò
    tmp = NULL; // è ç**óëÿåì ññûëêó
    printf("Í*æìèòå ñëåäóþùóþ öèôðó èëè esc äëÿ âûõîä*\n");
    c = getch();
    }
}
 
int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
        
    std::cout << "Í*ïèñ*òü ïðîãð*ììó, â êîòîðîé ðå*ëèçîâ*** èåð*ðõèÿ êë*ññîâ: ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû (òð*ïåöèÿ, ýëëèïñ, êâ*äð*ò). Ðå*ëèçîâ*òü ìåòîäû âû÷èñëå*èÿ ïëîù*ëè è ïåðèìåòð* ôèãóðû. Ïðîäåìî*ñòðèðîâ*òü ð*áîó âñåõ ìåòîäîâ êë*ññîâ, ïðåäîñò*âèâ ïîëüçîâ*òåëþ âûáîð òèï* ôèãóðû äëÿ äåìî*ñòð*öèè \n" ;
    switcher();
    
    system("pause");
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru