,  ,

( ) - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread871617.html
, , , ( 2013 )
C++ C++ . fseek : int main() { f = fopen("My_file.txt","w"); if(f != NULL) { char ch; fseek(f,0L,SEEK_END); http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread871612.html
C++
. 3. , 0 . (...
C++
. 4. , 0 . ( ...
C++ , , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread871582.html
. 1 , , d. , , . ( ,...
C++ : . #include <iostream> #include <freeglut/freeglut.h> #include <glui/glui.h> #include <Box2D\Box2D.h> #include <SDL\include\SDL.h> const int WIDTH=640;

coPointer
0 / 0 / 0
: 12.04.2013
: 6

( ) - C++

20.05.2013, 14:43. 924. 1
( )

, . . ( ). , ... , . ? sort2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <iomanip>
#define ENT 13
#define BACK 8
#define ESC 27
using namespace std;
struct exam
{
    char exname[40];
    unsigned mark;
};
struct student
{
    char surname[20], name[20];
    unsigned group, course, form;
    exam ex[5];
};
void Menu()
{
    system("cls");
    cout<<"*********************** Ìå*þ ***********************\n";
    cout<<"* 1. Ñðåä*èé á*ëë îïðåäåëå**îé ãðóïïû ñòóäå*òîâ   **\n";
    cout<<"* 2. Ñïèñîê *åóñïåâ*þùèõ ñòóäå*òîâ                **\n";
    cout<<"* 3. Ñïèñîê îòëè÷*èêîâ äëÿ ê*æäîãî êóðñ*          **\n";
    cout<<"* 4. Ñïèñîê ñòóäå*òîâ ** ïîëó÷å*èå ñòèïå*äèè      **\n";
    cout<<"* 5. Âûâîä á*çû ä***ûõ                            **\n";
    cout<<"* 6. Äîá*âèòü ä***ûå â ô*éë                       **\n";
    cout<<"*    ESC - âûõîä èç ïðîãð*ììû                     **\n";
    cout<<"****************************************************\n";
}
int filemake(int a, char *fname)
{
    FILE *fmk;
    student stud;
    int i, ex(0);
    char ch='0';
    while(1)
    {
        system("cls");
        cout<<"   Enter - ïîäòâåðäèòü\n   Backspace - **ç*ä";
        ch=getch();
        switch(ch)
        {
            case ENT:
                system("cls");
                ch='0';
                if(a==1) fmk=fopen("data.dat", "wb");
                else if(a==2) fmk=fopen("created.dat", "wb");
                     else fmk=fopen(fname, "ab");
                while(1)
                {
                    system("cls");
                    cout<<"Ââåäèòå ô*ìèëèþ ñòóäå*ò*: ";
                    cin>>stud.surname;
                    cout<<"Ââåäèòå èìÿ ñòóäå*ò*: ";
                    cin>>stud.name;
                    do
                    {
                        ex=0;
                        cout<<"Ââåäèòå *îìåð ãðóïïû: ";
                        cin.clear();
                        cin.sync();
                        cin>>stud.group;
                        if(cin.fail()||stud.group<0) cout<<"Ââåäå*î *åâåð*îå ç**÷å*èå! \n";
                        else ex=1;
                    }
                    while(ex!=1);
                    do
                    {
                        ex=0;
                        cout<<"Ââåäèòå *îìåð êóðñ*: ";
                        cin.clear();
                        cin.sync();
                        cin>>stud.course;
                        if(cin.fail()||stud.course<0||stud.course>5) cout<<"Ââåäå*î *åâåð*îå ç**÷å*èå! \n";
                        else ex=1;
                    }
                    while(ex!=1);
                    for(i=0; i<5; i++)
                    {
                        cout<<"Ââåäèòå **çâ**èå ïðåäìåò*: ";
                        cin.getline(stud.ex[i].exname, 40);
                        cin>>stud.ex[i].exname;
                        do
                        {
                            ex=0;
                            cout<<"Ââåäèòå îöå*êó, ïîëó÷å**óþ ïî ïðåäìåòó \""<<stud.ex[i].exname<<"\" ";
                            cin.clear();
                            cin.sync();
                            cin>>stud.ex[i].mark;
                            if(stud.ex[i].mark<0||stud.ex[i].mark>5||cin.fail()) cout<<"Ââåäå*î *åâåð*îå ç**÷å*èå! \n";
                            else ex=1;
                        }
                        while(ex!=1);
                    }
                    do
                    {
                        ex=0;
                        stud.form=0;
                        cin.clear();
                        cin.sync();
                        cout<<"Âûáåðèòå ôîðìó îáó÷å*èÿ: áþäæåò - 1, â*åáþäæåò - 2: ";
                        cin>>stud.form;
                        if(stud.form<1||stud.form>2||cin.fail()) cout<<"Ââåäå*î *åâåð*îå ç**÷å*èå!\n";
                        else ex=1;
                    }
                    while(ex!=1);
                    fwrite(&stud, sizeof(student), 1, fmk);
                    ex=0;
                    while(ex!=1)
                    {
                        system("cls");
                        cout<<"Ââîäèòü åù¸?\n\"Ä*\" - Enter\n\"Íåò\" - Backspace\n";
                        ch=getch();
                        if(ch==ENT) ex=1;
                        else if(ch==BACK)
                        {
                                if(a==2)
                                {
                                    system("cls");
                                    cout<<"Ç*ìå*èòü ñò*ðûé ô*éë ** *îâûé?\n\"Ä*\" - Enter\n\"Íåò\" - Backspace\n";
                                    ch=getch();
                                    if(ch==ENT)
                                    {
                                        fclose(fmk);
                                        remove("data.dat");
                                        rename("created.dat", "data.dat");
                                        return (2);
                                    }
                                    else if (ch==BACK) return (1);
                                }
                                else {fclose(fmk); return (1);}
                        }
                    }
                }
                break;
            case BACK: return (0);
        }
    }
}
/*void sort2(FILE *f, int kolst)
{
    const int N=kolst;
    fseek(f, 0L, SEEK_SET);
    int place, minI, outpr, i, j, I[N], k, pr(0);
    student stud, tempst;
    for(i=0; i<kolst; i++)
    {
        minI=i;
            for(place=i+1, pr=0; place<kolst; place++)
            {
                for(k=0; k<i; k++)
                    if(place==I[k]) pr=1; break;
                if(pr==1) break;
                fseek(f, place*sizeof(student), SEEK_SET);
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                fseek(f, minI*sizeof(student), SEEK_SET);
                fread(&tempst, sizeof(student), 1, f);
                    if(strcmp(stud.surname, tempst.surname)>0) minI=place;
            }
            //if(pr==1) continue;
            I[i]=minI;
            fseek(f, minI*sizeof(student), SEEK_SET);
            fread(&tempst, sizeof(student), 1, f);
            outpr=0;
            for(j=0; j<5; j++)
                if((tempst.ex[j].mark<3)&&outpr!=1)
                {
                    cout<<"\nÈìÿ: "<<tempst.name<<endl<<"Ô*ìèëèÿ: "<<tempst.surname<<endl<<"Ãðóïï*: "<<tempst.group<<endl<<"Êóðñ: "<<tempst.course<<endl;
                    cout<<j+1<<". "<<setw(15)<<stud.ex[j].exname<<setw(5)<<" - "<<setw(3)<<stud.ex[j].mark<<endl; outpr=1;
                }
                else if((tempst.ex[j].mark<3)&&outpr==1)
                        cout<<j+1<<". "<<setw(15)<<tempst.ex[j].exname<<setw(5)<<" - "<<setw(3)<<tempst.ex[j].mark<<endl;
    }
}*/
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    FILE *f;
    char key='0', *fname;
    int i, j, file, kolst, kol, kurs, kolstud, kol5, group, pr(0);
    float s, summa;
    student stud;
    while(pr!=1)
    {
        system("cls");
        cout<<"*********************** Ìå*þ ***********************\n1. Èñïîëüçîâ*òü ïðåäëîæå**ûé ô*éë\n2. Ñîçä*òü ô*éë\n   ESC - âûõîä èç ïðîãð*ììû";
        key=getch();
        switch(key)
        {
            case '1':
                key='0';
                fname="data.dat";
                if((f=fopen(fname, "rb"))!=NULL)
                {
                    pr=1; break;
                }
                else
                {
                    while(pr!=1)
                    {
                        system("cls");
                        cout<<"Ô*éë *å **éäå*! Ñîçä*òü *îâûé?\n\"Ä*\" - Enter\nÂûõîä èç ïðîãð*ììû - ESC";
                        key=getch();
                        switch(key)
                        {
                            case ENT:
                                file=filemake(1, fname);
                                if(file==0) break;
                                else
                                {
                                    f=fopen(fname, "rb"); pr=1;
                                }
                                break;
                            case ESC:
                                return (0);
                        }
                    }
                }
                break;
            case '2':
                key='0';
                file=filemake(2, NULL);
                if(file==0) break;
                else if(file==1)
                     {fname="created.dat"; f=fopen(fname, "rb"); pr=1;}
                     else {fname="data.dat"; f=fopen(fname, "rb"); pr=1;}
                break;
            case ESC:
                return (0);
        }
    }
    do
    {
        fseek(f, 0L, SEEK_END);
        kolst=ftell(f)/sizeof(student);
        Menu();
        switch (key)
        {
        case '1':
            fseek(f, 0L, SEEK_SET);
            kol=0; summa=0; group=0;
            do
            {
                cout<<"Ââåäèòå *îìåð ãðóïïû, äëÿ âûâîä* ñðåä*åãî á*ëë* ";
                cin>>group;
            }
            while(group<0);
            for(i=0; i<kolst; i++)
            {
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                if(stud.group==group)
                {
                    s=0;
                    kol++;
                    for(j=0; j<5; j++)
                        s+=stud.ex[j].mark;
                    summa+=s;
                }
            }
            if(summa!=0) cout<<"Ñðåä*èé á*ëë "<<group<<" ãðóïïû = "<<(float)summa/(kol*5);
            else cout<<"Ò*êîé ãðóïïû *åò!";
            break;
        case '2':
            sort2(f, kolst);
            break;
        case '3':
            for(kurs=1; kurs!=6; kurs++)
            {
                fseek(f, 0L, SEEK_SET);
                kolstud=0;
                kol5=0;
                for(i=0; i<kolst; i++)
                {
                    kol=0;
                    fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                    if(kurs==stud.course)
                    {
                        for(j=0; j<5; j++)
                            if(stud.ex[j].mark==5) kol++;
                        else break;
                        if(kol==5) kol5++;
                        else kolstud++;
                    }
                }
                if(kolstud!=0||kol5!=0)
                    cout<<"Îòëè÷*èêîâ ** "<<kurs<<" êóðñå - "<<kol5<<", îñò*ëü*ûõ - "<<kolstud<<", ïðîöå*ò îòëè÷*èêîâ "<<(kol5*100)/(kol5+kolstud)<<" %."<<endl;
            }
            break;
        case '4':
            fseek(f, 0L, SEEK_SET);
            pr=0; kol=0;
            cout<<"Ñïèñîê ñòóäå*òîâ ** ïîëó÷å*èå ñòèïå*äèè:\n";
            for(i=0; i<kolst; i++)
            {
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                for(kol=0, j=0; j<5; j++)
                    if((stud.ex[j].mark==4||stud.ex[j].mark==5)&&stud.form==1) kol++;
                if(kol==5)
                {
                    cout<<"\nÈìÿ: "<<stud.name<<endl<<"Ô*ìèëèÿ: "<<stud.surname<<endl<<"Ãðóïï*: "<<stud.group<<endl<<"Êóðñ: "<<stud.course<<endl;
                    pr=1;
                }
            }
            if(pr==0) cout<<"Ñòóäå*òîâ, êîòîðûå ïîëó÷*þò ñòèïå*äèþ *åò!";
            break;
        case '5':
            fseek(f, 0L, SEEK_SET);
            for(i=0; i<kolst; i++)
            {
                fread(&stud, sizeof(student), 1, f);
                cout<<"\nÈìÿ: "<<stud.name<<endl<<"Ô*ìèëèÿ: "<<stud.surname<<endl<<"Ãðóïï*: "<<stud.group<<endl<<"Êóðñ: "<<stud.course<<endl;
                cout<<"Ôîðì* îáó÷å*èÿ: ";
                if(stud.form==1) cout<<"áþäæåò\n";
                else cout<<"â*åáþäæåò\n";
                cout<<"Ýêç*ìå*û:\n";
                for(j=0; j<5; j++)
                    cout<<j+1<<". "<<setw(15)<<stud.ex[j].exname<<setw(5)<<" - "<<setw(3)<<stud.ex[j].mark<<endl;
            }
            break;
        case '6':
            filemake(0, fname);
            fclose(f);
            fopen(fname, "rb");
            fseek(f, 0L, SEEK_END);
            kolst=ftell(f);
            break;
        }
    }
    while ((key=getch())!=ESC);
    fclose(f);
    return (0);
}
0
 : rar .rar (3.1 , 3 )
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru