,  ,

- C++

> > >

 
C++ C++ priority_queue< int , char*, CompareHeap1 > pqMax ( 10 ) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread872767.html
" ", 10 . : /* ...
C++ SDL . SDL. . ,... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread872750.html
C++ - C++
. . #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <stdarg.h> #include <iostream> using namespace std; void main() {
C++ , true , , false
, true , , false : N .
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread872720.html
! . . print class osv_prib { public: ...
C++ 0

-==-
 FAQ
21.05.2013, 14:01
pashka-chel,
-
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#include <cmath>
#include <clocale>
#include <iostream>
using namespace std; 
 
//Îáúÿâëÿåì ôó*êöèþ ø*áëî*
//Ôó*êöèÿ âåð*¸ò ÈÑÒÈÍÀ åñëè ï*ð*ìåòð val áûë âåäå* êîððåêò*î
//â ïðîòèâ*îì ñëó÷*å âîçâð*ò îò ôó*êöèè ËÎÆÜ
template <class T>
bool SafeInput
(
    const wchar_t * msg,//ñîîáùå*èå êîòîðîå áóäåò ñîïóòñòâîâ*òü ââîäó
    T &val
)
{
    bool bOk = true;//Ôë*ã óñïåø*îãî ââîä*
    wcout<<msg;//Âûâîä ** ýêð** ñîïóòñòâóþùåãî ñîîáùå*èÿ
    //Ïðîâåðê* ** êîððåêò*ûé ââîä äîëæ** ñîäåðæ*òü *å òîëüêî if(!(cin>>val) )
    //*î è ïðîâåðêó ** òî ÷òî ñòðîê* áîëåå *å ñîäåðæèò ñèìâîëîâ ò.å cin.get() != '\n'
    if(!(cin>>val) || cin.get() != '\n')
        bOk = false;
    if(!bOk)
        cin.clear();//Ñáðîñ ôë*ãîâ îøèáîê
        cin.sync();//Î÷èñòê* áóôåð* ââîä*
    return bOk;
}
 
 
int main()
{ 
    setlocale(LC_CTYPE,".866"); //Óñò**îâê* ðóññêîé ëîê*ëè äëÿ âûâîä* ñîîáùå*èé
    double a, b, c, d; 
    char ans = 'y';
    bool bWork = true;
    while( bWork )
    {
        if(!SafeInput(L"Ââåäèòå ç**÷å*èå ïåðåìå**îé a : ", a))
            wcout<<L"Íåêîððåêò*ûé ââîä ïîëüçîâ*òåëÿ"<<endl;
        else
        if(a==0)
            wcout<<L"Íåëüçÿ ââîäèòü ÷èñëî ð*â*îå 0, ïîâòîðèòå ââîä"<<endl;
        else
        if(!SafeInput(L"Ââåäèòå ç**÷å*èå ïåðåìå**îé b : ", b))
            wcout<<L"Íåêîððåêò*ûé ââîä ïîëüçîâ*òåëÿ"<<endl;
        else
        if(!SafeInput(L"Ââåäèòå ç**÷å*èå ïåðåìå**îé c : ", c))
            wcout<<L"Íåêîððåêò*ûé ââîä ïîëüçîâ*òåëÿ"<<endl;
        else
        { 
            wcout<<L"Äèñêðèìè***ò ð*âå* D = "<<(d = pow(b,2.0) - 4*a*c)<<endl; 
            if (d < 0)
                wcout<< L"Íåò äåéñòâèòåëü*ûõ ðåøå*èé D < 0"<<endl;
            else
            if (d == 0)
                wcout <<L"Îäè* êîðå*ü D == 0, x = " <<(-b/(2*a))<<endl;
            else
            if (d > 0)
            { 
                wcout<<L"Êîð*åé äâ*  D > 0 :"<<endl;
                wcout<<L"1-ûé êîðå*ü, x1 = "<<((-b) - sqrt(d))/(2*a)<<endl;
                wcout<<L"2-îé êîðå*ü, x2 = "<<((-b) + sqrt(d))/(2*a)<<endl;
            }
        }
        if(!SafeInput(L"Âû õîòèòå ïðîäîëæèòü âûïîë*å*èå ïðîãð*ììû?(Y - ä*)\n>", ans))
            wcout<<L"Íåêîððåêò*ûé ââîä ïîëüçîâ*òåëÿ"<<endl;
        else
        if(ans != 'Y' && ans != 'y')
            bWork = false;
            
    }
    return 0;
}
0
          
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru