,  ,

- C++

> > >

 
C++ ( ) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread881473.html
! : n. C i,j]i=1,2; j=1,...,n n X1,j X2,j-...
C++ / , , , #include <iostream> #include <conio.h> #include<stdio.h> #include<stdlib.h> using... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread881460.html
C++
, int max(node *ptr){ if(ptr == 0) return 0; int count, tmp; tmp = count= 0; while (ptr!=0)
- , C++
Visual Studio 2010 10 , , 3 : 1.) 7 2.) 3 3.) 4 ...
C++ system() http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread881446.html
. ! . . : : - - - ...
C++ Error C3861: _T: . NeHe Windows

karaush
0 / 0 / 0
: 16.04.2013
: 3

- C++

28.05.2013, 01:53. 403. 0
( )

, AkelPad , . . , , . .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <locale.h>
#include <graphics.h>
 
//#include "Prototype.h"
 
//float func(float a, float b, float c, float x);
 
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"");
    float  t, p, a, b, r, l, c, i, n, h, x, xb, s, func;
    char e;
    printf("\t\tÏðîãð*ìì* âû÷èñëå*èÿ ïðèáëèæå**îãî ç**÷å*èÿ è*òåãð*ë*. \n\t\t\t\tÌåòîä ïð*âûõ ïðÿìîóãîëü*èêîâ.\n");
    printf("Âûáåðèòå óð*â*å*èå:\n1.a*pow(x,3)+b*x+c\n2.a*sin(x+b)+c\n3.(a/(x+b))+c\nÂ*ø âûáîð: ");
    scanf("%c",&e);
    printf("Ââåäèòå a: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("Ââåäèòå b: ");
    scanf("%f", &b);
    printf("Ââåäèòå êîëëè÷åñòâî è*òåðâ*ëîâ ð*çáèå*èÿ: ");
    scanf("%f", &n);
    printf("Ââåäèòå ïð*âûé ïðåäåë è*òåãðèðîâ**èÿ: ");
    scanf("%f",&r);
    if (r>1000)
    {
               printf("Ïðîâåðüòå ïð*âèëü*îñòü ââåäå**ûõ ä***ûõ.");//Îøèáê* ââîä* ïîëüçîâ*òåëÿ
               getch();
               exit(0);
               }
    printf("Ââåäèòå ëåâûé ïðåäåë è*òåãðèðîâ**èÿ: ");
    scanf("%f", &l);
    if (l<-1000)
    {
                printf("Ïðîâåðüòå ïð*âèëü*îñòü ââåäå**ûõ ä***ûõ.");//Îøèáê* ââîä* ïîëüçîâ*òåëÿ
                getch();
                exit(0);
                }
               if(l>r)
                       {
                           printf("Ïðîâåðüòå ïð*âèëü*îñòü ââåäå**ûõ ä***ûõ.");
                           getch();
                           exit(0);
                           } 
    printf("Ââåäèòå c: ");
    scanf("%f", &c);
    s=0;//Í*÷*ëü*îå ç**÷å*èå
    h=(r-l)/n;//Ø*ã âû÷èñëå*èÿ
    switch (e)
    {
           case '1':
                {
                 for (i=0; i<n; i++)//Âû÷èñëå*èå è*òåãð*ë* 
                 {
                 x=(a+i*h);
                 func=a*pow(x,3)+b*x+c;
                 s=(s+func*h);//Ïëîù*äü
                 }
                 t=((a*pow(x,4))/4)+((b*pow(x,2))/2)+r*c-((a*pow(x,4))/4)+((b*pow(x,2))/2)+l*c;
                 break;
                       }
                       case '2':
                            {
                            for (i=0; i<n; i++)//Âû÷èñëå*èå è*òåãð*ë* 
                            { 
                            x=(a+i*h);
                            func=a*cos(x+b)+c;
                            s=(s+func*h);//Ïëîù*äü
                            }
                            t=a*sin(x+b)+r*c-a*sin(x+b)+l*c;
                            break;
                            }
                            case '3':
                                 {
                                        for (i=0; i<n; i++)//Âû÷èñëå*èå è*òåãð*ë* 
                                        {
                                            x=(a+i*h);
                                            func=a*log(fabs(x+b))+c;
                                            s=(s+func*h);//Ïëîù*äü
                                            }
                                            t=a*x*log(fabs(x+b))+a*b*log(x+b)+(r*c-a)*x-a*x*log(fabs(x+b))+a*b*log(x+b)+(l*c-a)*x; 
                                           break;
                                           }
                                           }
    system("cls");
    p=(t-s)/t;//Ïîãðåø*îñòü âû÷èñëå*èé
    if (t<0)
    {
            p=(t-s)/s;
            getch();
            }
    printf("Ïðèáëèæå**îå ç**÷å*èå: %f\n", s);
    printf("Òî÷*îå ç**÷å*èå: %f\n", t);
    printf("Ïîãðåø*îñòü âû÷èñëå*èé: %f\n", p);
    printf("\nÍ*æìèòå ëþáóþ êë*âèøó äëÿ ïðîäîëæå*èÿ...");
    getch();
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru