,  ,

, - C++

> > >

 
C++ ? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread84194.html
string getline(cin, ...)? cin? ?
C++ ? http://acm.timus.ru/problem.aspx?space=1&num=1100 - , O( 3*(N+M) ), O(N+M), N - ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread84187.html
C++
, , .
? C++
. ? #include "stdafx.h" #include "iostream" #include "cctype" using...
C++ B, http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread84179.html
! Visual Studio 2008, . - ! ...
C++ , , ?

GRANDEATH
39 / 39 / 1
: 13.09.2009
: 108
10.01.2010, 22:20
. . - (, , , ). char, 0 - , 1 - . , , , . , , , .
Memory - allocate_block free_block - , . .
++, .
. , , .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
// Task_2.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include <stdio.h>
//#include <malloc.h>
 
 
 
#define BLOCK_SIZE 40
#define ARRAY_SIZE 400000
#define NUMBER_OF_POINTERS 10000 // = ARRAY_SIZE / BLOCK_SIZE
 
 
 
class Memory
{
public:
    //set_free();
    int* allocate_block(); //?????? ??????
    void free_block(int *p); // ???????? ??????
    Memory(void);
    ~Memory(void);
    void print(int a,int b);
 
private:
    int* data;
    char* indexes;
};
 
 
 
struct Descriptor
{
    int* position; //??????? ? ???? ????????
    Descriptor *next; //????????? ??????????
};
 
 
 
 
class stack
{
public:
    stack(void);
    ~stack(void);
    void push(int i);
    int pop();
    int debug_info_pos(); 
private:
    Descriptor root; //?????? ??????
    int pos; //?????? ???????
    int* local_pointer; // ????????? ?? ??????? ????. ???????? ????????.
};
 
 
int main()
{
 
        
        int n;
        scanf("%d",&n);
        stack *a = new stack[1000];
  
        char* temp = new char[20]; // 
        while (n--)
        {
                int d;
                scanf("%s",temp);
                //cin >> temp;
                scanf("%d",&d);
                //cin >> d;
                if (temp[1] == 'U') //
                {
                        int dd;
                        //cout << dd;
                        scanf("%d",&dd);
                        //cin >> dd;
                        a[d-1].push(dd);
                }
                else
                        //cout << a[d-1].pop() << endl;
                        printf("%d\n",a[d-1].pop());
        }
        
    
    //system("pause");
    
    return 0;
}
 
 
Memory my_memory;
 
stack::stack(void)
{
    local_pointer = root.position = my_memory.allocate_block(); //Âûäåëèòü áëîê èç "êó÷è"
    root.next = NULL;
    pos = 0;
}
 
 
 
 
void stack::push(int i)
{
    if (pos == BLOCK_SIZE - 1) //Åñëè óæå *åò ïÿìÿòè â ýòîé ñòð**èöå
    {
        Descriptor *temp = &root;
        while ( temp->next!= NULL)
        {
            temp = temp->next;
        }; //Èùåì â ñïèñêå *óëåâîé óê*ç*òåëü
        
        
        temp->next = new Descriptor; // Ñîçä*åì äåñêðèïòîð
        temp->next->position = my_memory.allocate_block();
        local_pointer = temp->next->position;
        temp->next->next = NULL; //Ñëåäóùåãî *åò
        
        pos = 0; // Ç*ïîë*ÿòü áëîê ñ 0-ãî ýëåìå*ò*
        
    }
    *(local_pointer + pos) = i; //Ç*ïèøè òóä* ä***ûå
    pos++; //Óâåëè÷ü ïîçèöèþ ** 1
}
 
int stack::pop()
{
    pos--; // Óìå*üøü è*äåêñ
    
    
    if (pos < 0) //Åñëè è*äåêñ ìå*üøå 0. Òî åñòü òåêóùèé áëîê ïóñòîé
    {
        Descriptor *temp = &root;
        if (temp->next != NULL) //Åñëè *å îäè* áëîê
        {   
            while ( temp->next->next!= NULL)
            {
                temp = temp->next;
            }; //Èùåì â ñïèñêå *äðåñ äåñêðèïòîð*, ÷åé ñëåäóþùèé ýëåìå*ò ñ *óëåâûì óê*ç*òåëåì
            
            my_memory.free_block(temp->next->position); //îñâîáîäèòü ýòîò áëîê
            temp->next = NULL; //Ó*è÷òîæèòü áëîê
            local_pointer = temp->position; //Ïðèñâ*èâ*åì *äðåñ ** âåðõóøêó ñòåê*
            pos = BLOCK_SIZE - 2; // Ïîñëåä*ÿÿ ïîçèöèÿ â ýòîì áëîêå
        }
        else throw(1);
        
    }
    //int *p = (local_pointer + pos);
    int res = *(local_pointer + pos); //Èçâëåêè ä***ûå
    //cout << "pos = " << pos << " ";
    //if (res == 59) throw(2);
    /*static bool first = true;
    if (first)
    {
        my_memory.print(0,20);
        first = false;
    } */
    return res;
}
 
stack::~stack(void)
{
}
 
int stack::debug_info_pos()
{ 
    return pos;
};
 
Memory::Memory(void)
{
    data = new int[ARRAY_SIZE];
    indexes = new char[NUMBER_OF_POINTERS];
    for (int i = 0; i < NUMBER_OF_POINTERS; i++)
        indexes[i] = 0; //Âñå ñâîáîä*î
}
 
int* Memory::allocate_block()
{
    int i = 0;
    while (i++ < NUMBER_OF_POINTERS)
    {
        if (indexes[i] == 0) //Åñëè ýòîò áëîê ñâîáîäå*
        {
            indexes[i] = 1; //Óñò**îâèòü ôë*ã ç**ÿòîñòè
            return &data[BLOCK_SIZE*i]; //Âåð*óòü óê*ç*òåëü ** ýòîò áëîê. Äëè*** ê*æäîãî áëîê* BLOCK_SIZE
        }
    }
    
    return NULL; //Íåò ò*êîé ï*ìÿòè
}
 
void Memory::free_block(int* p)
{
    int offset = (p - &data[0])/sizeof(int); //Îïðåäåëè ñìåùå*èå
    indexes[0] = 0; //Óñò**îâè ôë*ã ñâîáîä*îñòè
}
 
Memory::~Memory(void)
{
 
};
/*void Memory::print(int a,int b)
{
    for (int i = a; i < b; i++)
        cout << "memory[" << i << "] = " << data[i] << endl;
    cout << endl;
}*/
, - .

33
:
1220 C++ Accepted 0.078 761 KB
55
...
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru