,  ,

- C++

> > >

 
C++ .( ?) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread905536.html
: . #include "stdafx.h" #include <iostream> #include <cstring> using namespace std; class Car {
C++ x, 20 . . ! ! http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread905534.html
C++
, : . , , ....
Struct stack C++
- stack STL. ...
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread905481.html
2. , , x x dx ε. . ...
C++ if(!min && number > 0) min = number; else if(min && number > 0 && number < min) min = number;

2 / 2 / 0
: 06.10.2012
: 44

- C++

18.06.2013, 15:33. 260. 6
( )

, , max i min . , , , .
:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include "array.h"
#include "menu.h"
#include "readfile.cpp"
 
void main(){
.
    menu Menu1;
    ARRAY *A;
 
    Menu1.Add("1. Enter size");
    Menu1.Add("2. Enter the elements");
    Menu1.Add("3. Get array from file");
    Menu1.Add("4. Find new array");
    Menu1.Add("5. Save array in file");
    Menu1.Add("q. Exit!");
    for(int ch = 0; ch != 'q';){
        clrscr();
        Menu1.Show();
        ch = getch();
        clrscr();
        switch(ch){
            case '1':{
                int n;
                do{
                    clrscr();
                    cout << "Enter size of array: ";
                    cin >> n;
                }while(n < 2);
                clrscr();
                A = new ARRAY(n);
                cout << "Ok, size is " << A->Size();
            }break;
            case '2':{
                cout << "Please enter the elements:\n";
                for(int i = 0; i < A->Size(); i++){
                    cout << "[" << i + 1 << "] = ";
                    int val = 0;
                    cin >> val;
                    A->Set(i, val);
                }
                cout << "\nElements are added :)";
            }break;
            case '3':{
            //Ôó*êöèÿ äëÿ ÷òå*èÿ ì*ññèâ* ñ ô*éë*
                FILE* file;
                file = fopen("save.txt", "rb");
                if(file){
                    for(int i = 0; i < A->Size(); i++)
                        A->Set(i, GetIntFromFile(file));
                     cout<<"Congratulations your array is read from file!";
                }
                else cout << "File faild";
            }break;
            case '4':{
                cout << "Now will find min and max element elementt..";
                int Min = 0, Max = 0;
         
                for(int i = 1; i < A->Size(); i++){
                    if(A->Get(i) < A->Get(Min) ) Min = i;
                    if(A->Get(i) > A->Get(Max)) Max = i;
                }
                cout << "\n max element is " << Max << " by value " << A->Get(Max);
                cout << "\n min element is " << Min  << " by value " << A->Get(Min);;
                cout << "\nNow will change the array..";
             
                ARRAY *temp = new ARRAY(A->Size());
                for(int i = 0, j = Max+1; i < A->Size(); i++)
                     temp->Set(j++, A->Get(Min));
                delete A;
                A = new ARRAY(temp->Size());
                for(int i = 0; i < A->Size(); A->Set(i, temp->Get(i)), i++);
                delete temp;
 
          
                cout << "\nArray elements: ";
                for(int i = 0; i < A->Size(); i++) cout << A->Get(i) << "   ";
            }break;
            case '5':{
   
                FILE* file;
                file = fopen("save.txt", "wb");
                if(file){
                    for(int i = 0; i < A->Size(); i++){
                        int temp = A->Get(i);
                        fwrite(&temp, sizeof(temp), 1, file);
                    }
                    cout<<"Congratulations your array is saved!";
                }
                else cout << "File faild";
            }break;
        }
        getch();
    }
}
Array.h:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#ifndef arrayH
    #define arrayH
// Ð.2 Ñîçä**èå êë*ññ* äëÿ ð*áîòû ñ ì*ññèâîì.
    class ARRAY{
        int size;
        int *ptr;
    public:
        ARRAY(int);// êî*ñòðóêòîð
        ~ARRAY();  // äèñòðóêòîð
 
        int Size(){return size;}//ôó*êöèÿ äëÿ ç*ïîë*å*èÿ ì*ññèâ*
        //void SetSize(int);
 
        void Set(int, int); //ôó*êöèÿ äëÿ ñîõð**å*èÿ ì*ññèâ* â ï*ìÿòè
        int Get(int);       // ôó*êöèÿ äëÿ ñ÷èòûâ**èÿ ì*ññèâ* ñ ï*ìÿòè
    };
    #include "array.cpp"
#endif
Array.cpp:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
#ifndef arrayCPP
    #define arrayCPP
// Ð2. Ñîçä**èå êë*ññ* äëÿ ð*áîòû ñ ì*ññèâîì.
   #include "array.h"
// Ð2.1 Ñîçä**èå êî*ñòðóêòîð* äëÿ ââîä* ì*ññèâ*.
    ARRAY::ARRAY(int s = 0){
        if(s > 0) ptr = new int[s];
        else ptr = 0;
 
        size = s;
    }
// Ð2.2 Ñîçä**èå äèñòðóêòîð* äëÿ
    ARRAY::~ARRAY(){
        if(ptr){
            size = 0;
            delete ptr;
        }
    }
// Ð2.3 Ñîçä**èå ôó*êöèè äëÿ ñîõð**å*èÿ ì*ññèâ* â ï*ìÿòè
    void ARRAY::Set(int i, int val){
        if(ptr && i >= 0 && i < size)
            ptr[i] = val;
    }
// 2.4 Ñîçä**èå ôó*êöèè äëÿ ñ÷èòûâ**èÿ ì*ññèâ* ñ ï*ìÿòè.
    int ARRAY::Get(int i){
        if(ptr && i >= 0 && i < size)
            return ptr[i];
        else return 0;
    }
#endif
menu.h:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#ifndef menuH
    #define menuH
// Ð.3 Ñîçä**èå êë*ññ* ìå*þ.
    #include <iostream.h>
 
    class menu{
 
        struct PosMenu{         //ïîçèöèè ìå*þ
 
            char *Name;         //**çâ**èå ïîçèöèè
            PosMenu *Next;      //óê*ç*òåëü ** ñëåäóþùèé ïîçèöèþ
 
        } *ListMenu;  //ñïèñîê ïó*êòîâ ìå*þ
 
    public:
 
        menu()
        {ListMenu = NULL;
        }
        //~Menu();                       //îò÷èñòê* ï*ìÿòè îò ñïèñê*
 
        void Show();      //äîá*âëå*èå *îâîãî ïó*êò* ìå*þ
        void Add(char*);  // óä*ëå*èå ïó*êò* èç ìå*þ
        void Del();
    };
    
    #include "menu.cpp"
    
#endif
menu.cpp:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#ifndef menuCPP
    #define menuCPP
    #include "menu.h"
 // Ð3.1 Ñîçä**èå ôó*êöèè äëÿ âûâîä ìå*þ ** ýêð**.
    void menu::Show(){
        PosMenu *Current = ListMenu;
        //system("cls");
        cout << "Menu:\n\n";
        while(Current){
            cout << "  " << Current->Name << '\n';
            Current = Current->Next;
        }
    }
    // Ð3.2 Ñîçä**èå ôó*êöèè äëÿ äîá*âëå*èÿ ïó*êòîâ â ìå*þ.
    void menu::Add(char* str){     //äîá*âëå*èå *îâîãî ïó*êò* ìå*þ
        if(!ListMenu){
            ListMenu = new PosMenu;
            ListMenu->Next = NULL;
            ListMenu->Name = str;
        }
        else{
            PosMenu* temp = ListMenu;
            while(temp->Next) temp = temp->Next;
            temp->Next = new PosMenu;
            temp = temp->Next;
            temp->Next = NULL;
            temp->Name = str;
        }
 
    }
    // Ð3.3 Ñîçä**èå ôó*êöèè äëÿ óä*ëå*èÿ ïó*êòîâ èç ìå*þ.
    void menu::Del(){
        //óä*ëå*èå ïó*êò* ìå*þ
        //âîçìîæ*î ñäåë*òü â*ðè**ò ñ óä*ëå*èåì *åñêîëüêèõ ïó*êòîâ ñð*çó
    }
#endif
readfile.cpp:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
// .4         .
#include <stdio.h>
int GetIntFromFile(FILE *file){
    char ch;
    do{
    int num=0;
    fread(&ch,1,1,file);
        if(ch >= '0' && ch <= '9'){
            bool sign = false;
            while(ch != ' ' && ch != '\n' && !feof(file)){
                if(ch == '-' && !sign) sign = true;
                else if(ch >= '0' && ch <= '9' && !feof(file))
                    num=num *10 + (sign ? -1 : 1) * (ch - '0');
                else break;
                fread(&ch,1,1,file);
            }
            return num;
        }
    }while(!feof(file));
    return 0;
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru