,   CyberForum.ru

, - C++


 
C++ M N. , . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread86335.html
M N. , .
C++ ! ... ... : . ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread86331.html
C++
: N N . .
, . C++
. . -. , ++ , char *...
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread86315.html
=) ... , . , ,...
C++ / USD,uah,eur! / USD,uah,eur !!

vet
175 / 175 / 13
: 08.04.2009
: 1,309
16.01.2010, 06:31
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#define N 20
#define G 26
// ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÔÓÍÊÖÈÉ
// Ç*ãîëîâîê ïðîãð*ììû
void Title();
// Ââîä ïðåäëîæå*èÿ
void InpPredl (char predl[]);
// Âûäåëå*èå èç ïðåäëîæå*èÿ
void Select(const char &predl, const char &r);
// Âûâîä ðåçóëüò*ò*
void OutPredl(char *s1, char *s2);
// ñîðòèðóåò ñëîâ* ïî *ëô*âèòó è òóò æå âûâîäèò
void SortWord(char Str[]);
// èç ÔÀÊ* êèáåðôîðóì*
void bubbleSortWord(char* a[], long size);
 
 
// ÎÑÍÎÂÍÀß ÔÓÍÊÖÈß
int main ()
{
        // ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ
        char predl[80]; // Ââåäå**îå ïðåäëîæå*èå
 
        // Ç*ãîëîâîê ïðîãð*ììû
        // Ââîä ïðåäëîæå*èÿ
        InpPredl (predl);
 
        SortWord(predl);
  getch();
        
}
 
// Ââîä ïðåäëîæå*èÿ
void InpPredl(char *s)
{
        puts(" Vvedite predlogenie \n");
        //strcpy (s," Verite li bl, 4to zada4a reshena?");
        strcpy (s,"test abc cba!");
       printf("sourse: %s",s);
        //Ìå*ÿåò **÷*ëü*óþ áóêâó ñëîâ* ** ç*ãë*â*óþ
        for(int i=0;i<strlen(s);i++)
                       {
  while(s[i]==' ' && i<strlen(s)) i++;
  s[i] = toupper(s[i]);
  while(s[i]!=' ' && i<strlen(s)) i++;
 }
 
// printf("S: %s",s);
 
        // gets (s);
}
void SortWord(char Str[])
{
        char word[N][N]; // Ì*ññèâ ñëîâ â ïðåäëîæå*èè
        char *ptr[N], *token;
        int  counter=0;
 
        token = strtok (Str, "`!;:,.?- ");
        while  (token  !=NULL)
        {       /* âñò*âëÿåò êîä äëÿ îáð*áîòêè ñèìâîë* â öèêëå */
        //      printf("\n%s", token);
                strcpy (word[counter++],token);
                token = strtok(NULL,"`!;:,.?- ");
                /* áåðåò ñëåäóþùèé ñèìâîë */
        }
        for (int i=0; i<counter; i++)
                ptr[i]=word[i];
 
        bubbleSortWord(ptr,counter);
                // Âûâîä ðåçóëüò*ò*
                printf("\nResult: ");
        for (int i=0; i<counter; i++)
                printf("%s ",ptr[i]);
}
 
// èç ÔÀÊ* êèáåðôîðóì*
void bubbleSortWord(char* a[], long size) {
        long i, j;
        char* x;
 
        for( i=0; i < size; i++) {            // i - *îìåð ïðîõîä*
                for( j = size-1; j > i; j-- ) {     // â*óòðå**èé öèêë ïðîõîä*
                //      Âîçâð*ù*åò < 0, åñëè str1 ìå*üøå str2; > 0,
                // åñëè str1 áîëüøå str2, è 0, åñëè î*è ð*â*û
                        if ( strcmp(a[j-1],a[j]) > 0) {
                                x=a[j-1]; a[j-1]=a[j]; a[j]=x;
                        }
                }
        }
}
, 3- , ,
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru