!  ,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread86439.html
!!! , (1..10) (1..12) : , ....
C++ . , )) : x, y, z , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread86436.html
C++
, C++
! . , ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread86412.html
#include <iostream.h> #include <math.h> void main() { int B,n=20; int i,k,p; cout<<"\n 'Vvedite elementi massiva:"; for (i=0;i<n;i++)
C++ . s=1+1/4+1/9+1/25... ?

vet
175 / 175 / 13
: 08.04.2009
: 1,309
17.01.2010, 04:53
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#define m 6 //Êîëè÷åñòâî ñòðîê
#define n 6 //Êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ
 
int main() {
        int M[m][n];
        int tmp[n];
        int t,i,j,k, max;
 
        rand();            //Ñîçä*åì ïðîèçâîëü*ûé ì*ññèâ ð*çìåð*îñòè m*n
        for(i=0;i<m;i++) {
                for (j=0;j<n;j++) {
                        M[i][j]=rand()/100;
                }
        }
 
        printf("Initial matrix:\n\n");  //Âûâîäèì èñõîä*ûé ì*ññèâ ** ýêð**
        for (i=0;i<m;i++) {
                for (j=0;j<n;j++)
                        printf("%d\t", M[i][j]);
                printf("\n");
        }
 
                                /*Ñîçä*åì äîïîë*èòåëü*ûé ì*ññèâ tmp,
                                â êîòîðûé ç**îñèì ì*êñèì*ëü*ûå ç**÷å*èÿ
                                ê*æäîãî ñòîëáö**/
        for(j=0;j<n;j++) {
                for(i=1, max=M[0][j];i<m;i++) {
                        if (max<M[i][j]) {
                                max=M[i][j];
                        }
                }
                tmp[j]=max;
        }
 
 
                                /* ê*÷åñòâå **ãëÿä*îñòè, âûâîäèì
                                èñõîä*ûé ì*ññèâ ì*êñèì*ëü*ûõ ç**÷å*èé*/
        printf("Max numbers:\n");
        for (j=0;j<n;j++) {
                printf("%d\t", tmp[j]);
        }
 
                                /*Ñð*â*èâ*åì ì*êñèì*ëü*ûå ç**÷å*èÿ ñòîëáöîâ
                                è ñîðòèðóåì èõ â ïîðÿäêå *åâîçð*ñò**èÿ ñîîò-*î
                                ïåðåìåù*ÿ ñòîëáöû*/
        for (int i=0;i<n-1;i++) {
                for (int j=i+1;j<n;j++) {
                        if (tmp[i]<tmp[j]) {
                                t=tmp[i];       //Ñîðòèðîâê* ì*êñèì*ëü*ûõ ç**÷å*èé
                                tmp[i]=tmp[j];
                                tmp[j]=t;
                                for (k=0;k<m;k++) {     //Ñîîò-**ÿ ñîðòèðîâê*
                                        t=M[k][i];      //ñòîëáöîâ
                                        M[k][i]=M[k][j];
                                        M[k][j]=t;
                                }
                        }
                }
        }
 
 
        printf("\n\nResult matrix:\n\n");//Âûâîäèì ïîëó÷èâøèéñÿ ì*ññèâ ** ýêð**
        for (i=0;i<m;i++) {
                for (j=0;j<n;j++)
                        printf("%d\t", M[i][j]);
                printf("\n");
        }
        printf("Max numbers:\n");       //À ò*ê æå ì*ññèâ ì*êñèì*ëü*ûõ ç**÷å*èé,
        for (j=0;j<n;j++) {             //ïîëó÷å**ûé ïîñëå ñîðòèðîâêè
                printf("%d\t", tmp[j]);
        }
 
 
        getch();                       
 
        }
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.