,  ,

- - C++

> > >

 
C++ find, http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread945709.html
! find . 3 Hello, , ...
C++ for_each? . . std::for_each( container.begin(), containter.end(), &Class::method ); .... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread945688.html
C++
C++ .
! , - - . , , : class AAA { private: const int ci; AAA(); public: AAA(int...
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread945649.html
. : : char buffer = "We are the champions"; char word = " "; word buffer 13 . ...
C++ ! , , ? , ++ ?

albert!
3 / 3 / 0
: 23.01.2013
: 45
30.08.2013, 20:02
, , - .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
 
 
using namespace std;
 
int main ()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
 
    int x;
    int y;
    char o;
    o = getch();
    
    
 
 
 
    while (true) 
    {
 
        cout << "1 - óì*îæå*èå" << endl;
        cout << "2 - äåëå*èå" << endl;
        cout << "3 - ñëîæå*èå" << endl;
        cout << "4 - âû÷èò**èå" << endl;
        cout << "5 - âîçâåäå*èå â êâ*äð*ò" << endl;
        cout << "6 - âîçâåäå*èå â êóá" << endl;
        cout << "7 - îñò*òîê îò ÷èñë*" << endl;
        cin >> o;
        switch(o)
        
        {
                 case '1':
        cout << "Ââåäèòå äâ* ÷èñë*," << "êîòîðûå Âû õîòèòå ïåðåì*îæèòü." << endl;
        cin >> x;
        cin >> y;
        cout << "Îòâåò: ";
        cout << x*y << endl;
        break;
        
        
        case '2':
        
        cout << "Ââåäèòå äâ* ÷èñë*," << "êîòîðûå Âû õîòèòå ð*çäåëèòü." << endl;
        cin >> x;
        cin >> y;
        cout << "Îòâåò: ";
        cout << x/y << endl;
        break;
        
 
        case '3':
        
        cout << "Ââåäèòå äâ* ÷èñë*," << "êîòîðûå Âû õîòèòå ñëîæèòü." << endl;
        cin >> x;
        cin >> y;
        cout << "Îòâåò: ";
        cout << x+y << endl ;
        break;
    
        case '4': 
        
        cout << "Ââåäèòå äâ* ÷èñë*," << "êîòîðûå Âû õîòèòå âû÷åñòü." << endl;
        cin >> x;
        cin >> y;
        cout << "Îòâåò: ";
        cout << x-y << endl;
        
        case '5':
        
        cout << "Ââåäèòå ÷èñëî, êîòîðîå õîòèòå âîçâåñòè â êâ*äð*ò." << endl;
        cin >> x;
        cout << "Îòâåò: ";
        cout << x*x << endl;
        break;
        case '6': 
            
            cout << "Ââåäèòå ÷èñëî, êîòîðîå õîòèòå âîçâåñòè â êóá." << endl;
            cin >> x;
            cout << "Îòâåò: ";
            cout << x*x << endl;
            break;
            
        case '7':
        
        cout << "Ââåäèòå ÷èñë*, îñò*òîê îò êîòîðûõ â*ì *óæå*." << endl;
        cin >> x;
        cin >> y;
        cout << "Îòâåò: ";
        cout << x%y << endl;
        break;
        default: cout << "Íåïð*âèëü*ûé ââîä" <<endl;
        break;
       
 
}
    }
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru