,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread952349.html
: , , . . ...
C++ () , ++! - ( :) ) : #include <iostream> using... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread952340.html
C++
. : #include <iostream> #include <math.h> using namespace std; double factorial(int to); double exponential(int to, int basis);
10 C++
10 #pragma hdrstop //--------------------------------------------------------------------------- #pragma argsused #include...
C++ , 3 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread952311.html
10 , , , 3
C++ , . #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include <iostream.h> #include <math.h> #include <tchar.h> void...

coloc
411 / 247 / 15
: 27.08.2012
: 550
: 1
11.09.2013, 17:48
Dimka-novitsek,
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
#include <string> 
#include <cstdlib>
#include <iostream> // äëÿ îáúåêò* cout
using namespace std;
 
#include<iomanip>
//Ýòîò ô*éë ñîäåðæèò áîëüøóþ ÷*ñòü ì**èïóëÿòîðîâ C++. Åñëè âû *å ç**åòå, ÷òî ò*êîå ì**èïóëÿòîð, *å áåñïîêîéòåñü. Ïðîñòî ïîäêëþ÷èòå ýòî ô*éë âìåñòå ñ iostream, õóæå *å ñò**åò.
#include<fstream> 
//Ïîäêëþ÷*åòñÿ ïðè ð*áîòå ñ ô*éë*ìè.
 
   class Cat
        {
     public:
        
        Cat(int initialAge=5); 
        ~Cat();
        int GetAge() const; // ìåòîä äîñòóï* const ôó*êöèÿ äîñòóï* ê ä***ûì-÷ëå**ì êë*ññ* áåç ïð*â* èõ èçìå*å*èÿ
        void SetAge (int age);
        void Meow();
        void Wydam()  {Bam();};   //ñò*òè÷åñêèé ìåòîä
        int Bgsamm();
        void Metod(int);
      private:
        int itsAge; // ñò*òè÷åñêèå ïåðåìå**ûå êë*ññ* (Ñò*òè÷åñêîå ïîëå)
        int B;
       
       public: 
    //  Cat(){itsAge=0; B=8;};
        void Bam( ){cout << "Wydam\n";
                                  int BG=itsAge+ B;
                                  cout << BG;   } 
        
        };
                                          
 // êî*ñòðóêòîð êë*ññ* Cat
  Cat::Cat(int initialAge)
   {
   itsAge = initialAge;
   cout << "Cat constructor\n";
   }
 
  Cat::~Cat() // äåñòðóêòîð, êîòîðûé *å âûïîë*ÿåò *èê*êèõ äåéñòâèé
  {
  cout << "Cat destructor\n";
  }
 
 
 
 int Cat::Bgsamm() 
 {
  return (itsAge++); 
 }
 
 
 
 
 // îïðåäåëå*èå ôó*êöèè SetAge ê*ê îòêðûòîãî
 // ìåòîä* äîñòóï* ê ä***ûì êë*ññ*
 void Cat::SetAge(int age)
 {
    // ïðèñâ*èâ*åì ïåðåìå**îé-÷ëå*ó itsAge
    // ç**÷å*èå ïåðåä***îãî ï*ðéìåòð* age
  itsAge = age;
 }
 
     int Cat::GetAge() const
      {
       return itsAge;
      }
 
 
 
      // Îïðåäåëå*èå ìåòîä* Meow
      // âîçâð*ù*åò void
      // ï*ð*ìåòðîâ *åò
      // èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûâîä* ** ýêð** òåêñò* "Meow"
  void Cat::Meow()
  {
  cout << "Meow.\n";
  }
 
 
 
  Cat obyekt;
  void Cat::Metod (int tselaya=100) //îáû÷*ûé ìåòîä
  {tselaya=tselaya+GetAge(); cout << tselaya;cout << "  öåë*ÿ\n";}    
 
 int main()
 {
     Cat b; 
     b.Meow();
    
     cout << b.GetAge();
     b.Bgsamm();
     b.Wydam();
     b.Bam();
     b.Metod();
     system("pause");
    return 0;
 }

,
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru