,  ,

Visual Studio? - C++

> > >

 
C++ ? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1026443.html
.
C++ Miracl ! , Miracl. 2 : char = { 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x22, 0x22, 0x11, 0x33,... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1026438.html
C++
, , . . // 10.16.
C++ . , 1
. , , . .
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1026423.html
. 1 1 asci- ...
C++ , ! , , , . ! A=new int; // ...

-==-
 FAQ
03.12.2013, 02:09
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#include <iostream>
#include <fstream>      // Á³áë³îòåê* äëÿ ðîáîòè ç ô*éë*ìè
 
using namespace std;
 
char* ReadLine(ifstream* File);                     // Ôó*êö³ÿ äëÿ ÷èò***ÿ ðÿäê* ç ô*éëó
char* DeleteComents(char* String);                  // Ôó*êö³ÿ äëÿ âèä*ëå**ÿ êîìå*ò*ð³â
void WriteString(ofstream* File, char* String);     // Ôó*êö³ÿ äëÿ ç*ïèñó ðÿäê* ó *îâèé ô*éë
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    setlocale(LC_CTYPE, ".866");                       // Ôó*êö³ÿ äëÿ âèâîäó êèðèëèö³ â êî*ñîëü
    int StringCount = 0;                            // Çì³*** äëÿ îá÷èñëå**ÿ ê³ëüêîñò³ ðÿäê³â
    char* filename1 = new char[256];
    wcout << L"Ââåäiòü **çâó ô*éë* äëÿ ÷èò***ÿ: " << endl;
    cin >> filename1;
    ifstream* File1 = new ifstream(filename1);      // ³äêðèâ*ºìî ïîò³ê äëÿ ÷èò***ÿ ç ô*éëó
    if (!File1->is_open())
    {
        wcerr << L"Ò*êîãî ô*éë* *åiñ*óº" << endl;
        system("pause");
        return 0;
    }
    char* filename2 = new char[256];
    wcout << L"Ââåäiòü **çâó ô*éë* äëÿ ç*ïèñó: " << endl;
    cin >> filename2;
    ofstream* File2 = new ofstream(filename2);      // ³äêðèâ*ºìî ïîò³ê äëÿ ç*ïèñó â ô*éë
    if (!File2->is_open())
    {
        wcerr <<L"Íåâä*ëîñÿ ñòâîðèòè ô*éë " << filename2 << endl;
        system("pause");
        return 0;
    }
    while (!File1->eof())                           // Öèêë ïîêè *å ê³*åöü ô*éëó
    {
        char* String = ReadLine(File1);             // ×èò*ºìî ðÿäîê
        String = DeleteComents(String);             // Âèä*ëÿºìî êîìå*ò*ð³
        WriteString(File2, String);                 // Ç*ïèñóºìî ðÿäîê ó *îâèé ô*éë
        StringCount++;                              // Çá³ëüøóºìî ê³ëüê³ñòü ðÿäê³â ** 1
    }
    File1->close();                                 // Ç*êðèâ*ºìî ô*éëîâèé ïîò³ê ô*éëó ÷èò***ÿ  
    delete File1;                                   // Âèä*ëÿºìî ïîê*æ÷èê ** ô*éë ÷èò***ÿ
    File2->close();                                 // Ç*êðèâ*ºìî ô*éëîâèé ïîò³ê ô*éëó ç*ïèñó
    delete File2;                                   // Âèä*ëÿºìî ïîê*æ÷èê ** ô*éë ç*ïèñó
    wcout << L"Êiëüêiñòü ðÿäêiâ â ô*éëi ";
    cout  << filename1 << ": "<< StringCount << endl;
    wcout << L"Êîìå*ò*ði âèä*ëå*i i ðåçóëüò*ò ç*ïèñ**î äî ô*éëó: "<< filename2 << endl;
    system("pause");                                // Ç*òðèìê*
    return 0;
}
 
char* ReadLine(ifstream* File)
{
    char* Line = new char[500];         // Ì*ñèâ äëÿ çáåð³ã***ÿ ðÿäê*
    char* ptr = Line;                   // Ïîê*æ÷èê ** ì*ñèâ
    do
    {
        File->get(*ptr);                // Ç÷èòóºìî ñèìâîë
        ptr++;                          // Ðóõ*åìî ïîê*æ÷èê ** **ñòóï*èé åëåìå*ò
    } while (*(ptr - 1) != '\n');           // Öèêë ïîêè *å ç**éäåìî ñèìâîë ïåðå*îñó ê*ðåòêè
    return Line;                        // Ïîâåðò*ºìî ç÷èò**èé ðÿäîê
}
 
char* DeleteComents(char* String1)
{
    for (int i = 0; i < 500; i++)
    {
        if (String1[i] == '/' && String1[i + 1] == '/') // ßêùî ñòî¿òü êîìå*ò*ð
        {
            String1[i] = '\n';                          // ̳*ÿºìî éîãî ** ñèìâîë ïåðå*îñó
            for (int j = i + 1; j < 500; j++)
            {
                String1[j] = ' ';                       // ²*ø³ ñèìîëè ç*ì³*ÿºìî ïðîïóñê*ìè
            }
            break;                                      // Âèõîäèìî ç öèêëó
        }
    }
    return String1;                                     // Ïîâåðò*ºìî ìîäèô³êîâ**èé ðÿäîê
}
 
void WriteString(ofstream* File, char* String1)
{
    for (int i = 0; i < 500; i++)
    {
        File->put(String1[i]);              // Ç*ïèñóºìî ðÿäîê â ô*éë ïîñèìâîëü*î
        if (String1[i] == '\n') { break; }  // ßêùî ñèìâîë ïåðå*îñó ê*ðåòêè òî âèõîäèìî
    }
}
- ,
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru