,  ,

/ - C++

> > >

 
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread4199.html
, , . , !!!
C++ : , ++...=((( : . ) ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread4182.html
C++
... .. .. - 20. ...
- C++
-20 +20. ( ) ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread4139.html
podskazite paru premerov mnogopoto4jnasti, ili gde eto najti.
C++ ? - memmove, .. , ... . ....

glory-gerrard
-3 / 0 / 2
: 25.11.2012
: 3
15.12.2013, 04:36
C++ (Qt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <iostream>
struct rec
{
    float f1; 
    unsigned int f2;
    rec *p;
};
 
struct xrec
{
    xrec *p;
    rec *pb;
};
 
unsigned short k,i,j,count=1;
rec *pt,*ptn,*pte,*pts,*ptt;
xrec *ptb,*ptx;
 
unsigned short g(rec *p)
{
    return p->f2%3;
}
 
void newrec()
{
        pt=new rec;
        pt->f1=rand()%1000/10.-50;
        pt->f2=rand()%100;
        pt->p=NULL;
        ptx=ptb;
        for(j=0;j<g(pt);j++)
            ptx=ptx->p;
        if (ptx->pb==NULL)
            ptx->pb=pt;
        else
        {
            pts=ptx->pb;
            while (pts->p!=NULL)
                pts=pts->p;
            pts->p=pt;
        }   
}
 
void newsp()
{   
    ptb=new xrec;
    ptb->pb=NULL;
    ptb->p=new xrec;
    ptb->p->pb=NULL;
    ptb->p->p=new xrec;
    ptb->p->p->pb=NULL;
    for(i=0;i<11;i++)
        newrec();
    printf("Ñïèñîê ñòâîðå*î.\n");
}
void poutsp()
{
    printf("Ïiäñïèñîê ¹%d\n",i+1);
    while (pt!=NULL)
    {
        printf(" %2d %6.2f %4d \n",count++,pt->f1,pt->f2);
        pt=pt->p;
    }
}
void outspa()
{
    ptx=ptb;
        for(i=0;i<3;i++)
        {
            pt=ptx->pb;
            poutsp();
            ptx=ptx->p;
        }
}
void poutsp1()
{
    printf("Â ïiäñïèñêó ¹%d\n",i+1);
    count=0;
    while (pt!=NULL)
    {
        if (pt->f2%2==0 && pt->f2!=0)
        {
            printf(" %6.2f\n",pt->f1);
            count++;
        }       
        pt=pt->p;
    }
    if (count==0) printf("Íå ic*óº ï*ð*èõ åëåìå*òiâ\n");  
}
 
void ProcsgIndexList()
{
    printf("Âèâåñòè Ïîëå real, ÿêùî byte ï*ð*å.\n");
    ptx=ptb;
        for(i=0;i<3;i++)
        {
            pt=ptx->pb;         
            poutsp1();
            ptx=ptx->p;         
        }       
}
 
int main()
{
    setlocale (LC_ALL,"rus");   
    printf("Ñòâîðèòè i*äåêñ*èé ñïèñîê ò* âèêî**òè éîãî îáðîáêó.\n");
    printf("Âèâåñòè Ïîëå real, ÿêùî byte ï*ð*å.\n");
    printf("Â*ði**ò ¹4, Ãë*äèøåâ ª.Ñ, ÏÇ-124.\n");       
    srand(time(NULL));
    
    bool exit=false;
    while (true)
    {
        printf("1.Ñòâîðèòè ñïèñîê.\n");
        printf("2.Âèâåñòè åëåìå*òè.\n");
        printf("3.Îáðîáê* ñïèñêó.\n");
        printf("4.Âèõiä.\n");
        scanf("%d",&k);
        printf("\n");
        switch (k)
        {
            case 1:newsp();break;
            case 2:outspa();break;
            case 3:ProcsgIndexList();break;
            case 4:
                exit=true;
                break;
        }
        if (exit)
            break;
    }
    return 0;
}


2
C++ (Qt)
1
2
3
4
5
tf(" .\n");
}
void poutsp()
{
    printf("i
4
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <iostream>
struct rec
{
    float f1; 
    unsigned int f2;
    rec *p;
};
 
struct xrec
{
    xrec *p;
    rec *pb;
};
 
unsigned short k,i,j,count=1;
rec *pt,*ptn,*pte,*pts,*ptt;
xrec *ptb,*ptx;
 
unsigned short g(rec *p)
{
    return p->f2%3;
}
 
void newrec()
{
        pt=new rec;
        pt->f1=rand()%1000/10.-50;
        pt->f2=rand()%100;
        pt->p=NULL;
        ptx=ptb;
        for(j=0;j<g(pt);j++)
            ptx=ptx->p;
        if (ptx->pb==NULL)
            ptx->pb=pt;
        else
        {
            pts=ptx->pb;
            while (pts->p!=NULL)
                pts=pts->p;
            pts->p=pt;
        }   
}
 
void newsp()
{   
    ptb=new xrec;
    ptb->pb=NULL;
    ptb->p=new xrec;
    ptb->p->pb=NULL;
    ptb->p->p=new xrec;
    ptb->p->p->pb=NULL;
    for(i=0;i<11;i++)
        newrec();
    printf("Ñïèñîê ñòâîðå*î.\n");
}
void poutsp()
{
    printf("Ïiäñïèñîê ¹%d\n",i+1);
    while (pt!=NULL)
    {
        printf(" %2d %6.2f %4d \n",count++,pt->f1,pt->f2);
        pt=pt->p;
    }
}
void outspa()
{
    ptx=ptb;
        for(i=0;i<3;i++)
        {
            pt=ptx->pb;
            poutsp();
            ptx=ptx->p;
        }
}
void poutsp1()
{
    printf("Â ïiäñïèñêó ¹%d\n",i+1);
    count=0;
    while (pt!=NULL)
    {
        if (pt->f2%2==0 && pt->f2!=0)
        {
            printf(" %6.2f\n",pt->f1);
            count++;
        }       
        pt=pt->p;
    }
    if (count==0) printf("Íå ic*óº ï*ð*èõ åëåìå*òiâ\n");  
}
 
void ProcsgIndexList()
{
    printf("Âèâåñòè Ïîëå real, ÿêùî byte ï*ð*å.\n");
    ptx=ptb;
        for(i=0;i<3;i++)
        {
            pt=ptx->pb;         
            poutsp1();
            ptx=ptx->p;         
        }       
}
 
int main()
{
    setlocale (LC_ALL,"rus");   
    printf("Ñòâîðèòè i*äåêñ*èé ñïèñîê ò* âèêî**òè éîãî îáðîáêó.\n");
    printf("Âèâåñòè Ïîëå real, ÿêùî byte ï*ð*å.\n");
    printf("Â*ði**ò ¹4, Ãë*äèøåâ ª.Ñ, ÏÇ-124.\n");       
    srand(time(NULL));
    
    bool exit=false;
    while (true)
    {
        printf("1.Ñòâîðèòè ñïèñîê.\n");
        printf("2.Âèâåñòè åëåìå*òè.\n");
        printf("3.Îáðîáê* ñïèñêó.\n");
        printf("4.Âèõiä.\n");
        scanf("%d",&k);
        printf("\n");
        switch (k)
        {
            case 1:newsp();break;
            case 2:outspa();break;
            case 3:ProcsgIndexList();break;
            case 4:
                exit=true;
                break;
        }
        if (exit)
            break;
    }
    return 0;
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.