,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1046079.html
, y. , , .
C++ TList (- ); . ,... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1046077.html
C++
//--------------------------------------------------------------------------- #include <iostream> #include <cmath> #include...
C++
nxn, . , 2, ...
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1046067.html
, 10 2- . , Vvedite 4uslo , 5 , ...
C++ ! : 1. , . 2. . ...

Ev_Hyper
18.12.2013, 21:10
)
, :
C++
1
2
3
    for (j = 0; j < 100; j++)            // 
 
        temp[j] = 0;
, n m, .


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
int a[100][100], temp[100];
int  n, m;
int i, j, h, k;
 
// Ïóñòü ì*òðèö* ââîäèòüñÿ âðó÷*óþ ñ êë*âè*òóðû.
 
 
 
cout << " Vvedite kolichestvo strok n= \n";
cin >> n;                                            //ââîä êîëè÷åñòâ* ñòðîê ñ êë*âè*òóðû.
cout << "Vvedite kolichestvo stolbchov m=\n";
cin >> m;                                         //ââîä êîëè÷åñòâ* ñòîëáöîâ ñ êë*âè*òóðû.
cout << "\n";
 
 
for (i = 0; i < n; i++)
{
    for (j = 0; j < m; j++)
    {
        cout << "[" << i << "][" << j << "] : ";
        cin >> a[i][j];                                 //ââîä ç**÷å*èÿ ýëåìå*òîâ ì*òðèöû ñ êë*âè*òóðû.
 
    }
}
 
 
cout << "\n\nMatricha: \n";
for (i = 0; i < n; i++)                               //öèêë äëÿ âûâîä* ì*òðèöû ** ýêð**
{
    cout << "\n";
    for (j = 0; j < m; j++)
        cout << a[i][j] << "\t";
}
 
 
 // Í*õîäèì ñóììû ýëåìå*òîâ ñòîëáöîâ
    for (j = 0; j < m; j++) 
    {
        for (i = 0; i < n; i++)       
            temp[j] += a[i][j];            // Ç*ïèñûâ*åì  äîïîë*èòåëü*ûé ì*ññèâ äëÿ ñóììû ñòîëáöîâ ä***îé ì*òðèöû
 
    }
    cout << "\n";
 
 
 
// Ñîðòèðóåì ìåòîäîì âûáîð*.
 
    for (j = 0; j < m; j++)      
    {         
        for (k = j + 1; k < m; k++) 
        {
 
            if (temp[j] > temp[k])      // Ïî óñëîâèþ: ñîðòèðîâê* ïðîèñõîäèò ïî âîçð*ñò**èþ ñóìì ñòîëáöîâ
            {
 
                h = temp[j];
 
                temp[j] = temp[k];           // Ç*ìå*ÿåì ç**÷å*èÿ èñõîä*îãî ì*ññèâ* ** *îâûé, äëÿ ä*ëü*åéøåãî èñïîëüçîâ**èÿ ïðè ñîðòèðîâêè
 
                temp[k] = h;
 
                for (i = 0; i < n; i++)
                {
 
                    h = a[i][j];                       //Ïåðåñò*âëÿåì ñòîëáöû  ïî âîçð*ñò**èþ ñóìì
 
                    a[i][j] = a[i][k];
 
                    a[i][k] = h;
 
                }
            }
        }
    }
 
 
 
// Ïå÷*ò*åì îòñîðòèðîâ***óþ ì*òðèöó.
 
    cout << "Otsortirovannai matrich:\n";
    for (i = 0; i < n; i++)   
    {       
        for (j = 0; j < m; j++)  
        {
 
            cout << a[i][j] << "\t";
 
        }
        cout << "\n";
    }
 
    cout << "\n" << "\n";
    
 
    for (j = 0; j < 100; j++)            // Îá*óëÿåì äîïîë*èòåëü*ûé ì*ññèâ
 
        temp[j] = 0;
 
// Í*õîäèì ñóììó ýëåìå*òîâ ñòðîê îòñîðòèðîâ***îãî ì*ññèâ*
 
    cout << "Summa elementov strok:\n";
 
for (i = 0; i < n; i++)  
    {
        for (j = 0; j < m; j++)
 
            temp[i] += a[i][j];                       
 
        cout<< temp[i]<<"\t";    // ïå÷*ò*åì ñóììó â âèäå îä*îìåð*îé ì*òðèöû.
 
    }
 
    _getch();
 
    return 0;
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru