,  ,

- C++

> > >

 
C++ , , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1058691.html
, . , , ...
C++ , , : vector < vector<int> > g; // , . : http://e-maxx.ru/algo/bfs http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1058685.html
C++
. // . # include <iostream.h> #include...
C++
. , , class Complex { public: Complex(); double re, im; ...
C++ ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1058627.html
b 127 .. #include<stdio.h> void main() { char a=6; char b=137; short int e; _asm {
C++ f(x)=-2x^2-\frac{16}{x}\rightarrow max : ...

viksyaa
0 / 0 / 0
: 24.12.2013
: 1

- C++

27.12.2013, 15:54. 504. 0
( )

. , :
, , . ;
;
;
;
.
.

:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
#include <iostream>                   
#include <string.h>
#include <stdio.h>                      
#include <windows.h>
 
using namespace std;
 
struct klients //îáúÿâëÿåì ø*áëî* ñòðóêòóðû
{char name[30];
char fam[30];    //Èìÿ, ô*ìèëèÿ
 int chet;         //Íîìåð ñ÷åò*
 float summa;         //Ñóìì* ** ñ÷åòå
 int chislo;
 int month; 
 int year;         //Ä*ò* ïîñëåä*åãî èçìå*å*èÿ
 int type;       
};
 
struct klients mas[30]; //îáúâëÿåì ãëîá*ëü*ûé ì*ññèâ ñòðóêòóð
struct klients tmp; //îáúÿâëÿåì âðåìå*óþ ïåðåìå**óþ ñòðóêòóð*îãî òèï*
int sch=0;        //Ñ÷åò÷èê ïîë*ûõ ç*ïèñåé
int er;            //Ïåðåêëþ÷*òåëü
 
void enter_new();
int menu();
void out();
void del(); 
void change();
void find();
 
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"Russian");
    while(1)
    {   switch(menu())
        {  case 1:del();break;
               case 2:enter_new();break;
               case 3:change();break;
               case 4:out();break;
               case 5:find();break;
           case 6: return 0;
               default: cout<<"Íåâåð*ûé âûáîð/n";
            }
     }
}
 
void enter_new()                         // ô-öèÿ ââîä* *îâîé ñòðóêòóðû
{ 
    if(sch<30) //ââîäèì *îâóþ ç*ïèñü òîëüêî, åñëè ñ÷åò÷èê ïîë*ûõ ç*ïèñåé ìå*üøå ì*êñèì*ëü*îãî êîëè÷åñòâ* ç*ïèñåé
    {
        cout<<"Ç*ïèñü *îìåð"<<sch+1; //âûâîäèì *îìåð ç*ïèñè
        cout<<"\n Ââåäèòå èìÿ êëèå*ò*\n";
        cin>>mas[sch].name;
        cout<<"\n Ââåäèòå familiyu êëèå*ò*\n";
        cin>>mas[sch].fam;
        cout<<"Íîìåð ñ÷¸ò*\n";
        cin>>mas[sch].chet;
        cout<<"Ââåäèòå cóììó ** ñ÷¸òå\n";
        cin>>mas[sch].summa;
        cout<<"Ââåäèòå ÷èñëî ïîñëåä*åãî èçìå*å*èÿ\n";
        cin>>mas[sch].chislo;
        cout<<"Ââåäèòå month ïîñëåä*åãî èçìå*å*èÿ\n";
            cin>>mas[sch].month;
            cout<<"Ââåäèòå year ïîñëåä*åãî èçìå*å*èÿ\n";
        cin>>mas[sch].year;
        sch++; //óâåëè÷èâ*åì ñ÷åò÷èê ïîë*ûõ ç*ïèñåé ** åäè*èöó
    }
    else cout<<"Ââåäå*î ì*êñèì*ëü*îå êîë-âî ç*ïèñåé";
}
 
 
int menu()
{
    int er;
    cout<<"Ââåäèòå:\n";
    cout<<"1-äëÿ óä*ëå*èÿ ç*ïèñè\n";
    cout<<"2-äëÿ ââîä* *îâîé ç*ïèñè\n";
    cout<<"3-äëÿ èçìå*å*èÿ ç*ïèñè\n";
    cout<<"4-äëÿ âûâîä* ç*ïèñè(åé)\n";
    cout<<"5-äëÿ ïîèñê* \n";
    cout<<"6-äëÿ âûõîä*\n";
    cin>>er;
    return er;
}
 
void out()    //ô-öèÿ âûâîä* ç*ïèñåé
{
   int sw;   // ïåðåêëþ÷*òåëü äëÿ âûáîð* âûâîäèòü âñå ç*ïèñè èëè îä*ó
   int k;    //*îìåð ñòðóêòóðû, êîò. **äî âûâåñòè
   if (sch==0) //åñëè ñ÷åòchèê êîëè÷åñòâ* ñòðóêòóð ð*âå* 0, òî âûâîäèì, ÷òî *åò ç*ïèñåé
      cout<<"\n Íåò ç*ïèñåé: \n";
   else
   {
   cout<<"\nÂâåäèòå: \n";
   cout<<"1-åñëè õîòèòå âûâåñòè ê*êóþ-ëèáî ç*ïèñü\n";
   cout<<"2-åñëè õîòèòå âûâåñòè âñå ç*ïèñè\n";
   cin>>sw;
   if(sw==1)
   {
       cout<<"Ââåäèòå *îìåð ç*ïèñè, êîòîðóþ *óæ*î âûâåñòè\n";
       cin>>k;
       cout<<endl;
       if (mas[k].type==1)
        cout<<"Ïðèõîä äå*åæ*ûõ ñðåäñòâ"<<endl;
       else
        cout<<"Âûâîä ñðåäñòâ"<<endl;
       cout<<"Èìÿ êëèå*ò*:"<<mas[k-1].name<<endl;
       cout<<"Fam êëèå*ò*:"<<mas[k-1].fam<<endl;
       cout<<"Íîìåð ñ÷åò*.:"<<mas[k-1].chet<<endl;
       cout<<"Ñóìì*:"<<mas[k-1].summa<<endl;
      cout<<"Chislo:"<<mas[k-1].chislo<<endl;
          cout<<"Month:"<<mas[k-1].month<<endl;
              cout<<"Year:"<<mas[k-1].year<<endl;
       cout<<"____________"<<endl;
 
   }
   if(sw==2)
   {  for(int i=0;i<sch;i++) //âûâîäèì â öèêëå âñå ç*ïèñè
      {if (mas[i].type==1)
        cout<<"Ïðèõîä äå*åæ*ûõ ñðåäñòâ"<<endl;
       else
    cout<<"Âûâîä äå*åæ*ûõ ñðåäñòâ"<<endl;
       cout<<"Èìÿ êëèå*ò*:"<<mas[k-1].name<<endl;
        cout<<"Fam êëèå*ò*:"<<mas[k-1].fam<<endl;
       cout<<"Íîìåð ñ÷åò*.:"<<mas[k-1].chet<<endl;
       cout<<"Öå**:"<<mas[k-1].summa<<endl;
      cout<<"Ä*ò*:"<<mas[k-1].chislo<<endl;
       cout<<"Month:"<<mas[k-1].month<<endl;
              cout<<"Year:"<<mas[k-1].year<<endl;
       cout<<"____________"<<endl;
 
      }
   }
   }
}
 
void del()        //ô-öèÿ óä*ëå*èÿ ç*ïèñè
{   int d;        //*îìåð ç*ïèñè, êîòîðóþ *óæ*î óä*ëèòü
    cout<<"\nÂâåäèòå *îìåð ç*ïèñè, êîòîðóþ *åîáõîäèìî óä*ëèòü\n";
    cout<<"Åñëè *åîáõîäèìî óä*ëèòü âñå ç*ïèñè,**æìèòå '99'\n";
    cin>>d;
    if (d!=99)
    { for (int i=(d-1);i<sch;i++) //öèêë äëÿ óä*ëå*èÿ ç*ä***îé ç*ïèñè, **÷è**åì öèêë ñ óä*ëÿåìîé ç*ïèñè
          mas[i]=mas[i+1]; //ç*ìåù*åì òåêóùóþ ç*ïèñü ñëåäóþùåé ç* *åé
      sch=sch-1; //óìå*ÿüø*åì ñ÷åò÷èê ïîë*ûõ ç*ïèñåé ** 1
    }
    if (d==99)
    {    for(int i=0;i<30;i++)//öèêë ïî âñå ç*ïèñÿì îò ïåðâîé äî 30-îé
           mas[i]=tmp; //ç*ìåù*åì ê*æäóþ ñòðóêòóðó â ì*ññèâå ïóñòîé ñòðóêòóðîé
        sch=0; //ñ÷åò÷èê ñòðóêòóð îá*óëÿåì, ò.ê. âñå ç*ïèñè óä*ëå*û
    }
}
 
void change() //ôó*êöèÿ äëÿ èçìå*å*èÿ ç*ïèñè
{   int c;                                              //*îìåð ç*ïèñè, êîòîðóþ *óæ*î èçìå*èòü
    int per;
    cout<<"\nÂâåäèòå *îìåð ç*ïèñè\n";
    cin>> c;
    do
   {cout<<"Ââåäèòå: \n";
    cout<<"1-äëÿ èçìå*å*èÿ èìå*è êëèå*ò*\n";
 
    cout<<"2-äëÿ èçìå*å*èÿ ô*ìèëèè\n";
    cout<<"3-äëÿ èçìå*å*èÿ *îìåð* ñ÷åò*\n";
    cout<<"4-äëÿ èçìå*å*èÿ ñóììû ** ñ÷åòå\n";
      cout<<"4-äëÿ èçìå*å*èÿ ÷èñë* ïîñëåä*åãî èçìå*å*èÿ\n";
        cout<<"4-äëÿ èçìå*å*èÿ ìåñÿö* ïîñëåä*åãî èçìå*å*èÿ\n";
          cout<<"4-äëÿ èçìå*å*èÿ ãîä* ïîñëåä*åãî èçìå*å*èÿ\n";
    cout<<"8-äëÿ ïðåêð*ùå*èÿ\n";
    cin>>per;
    switch (per)
    {   case 1: cout<<"\n Ââåäèòå *îâîå èìÿ êëèå*ò*\n";
        cin>>mas[c-1].name;
        break;
        case 2: cout<<"\n Ââåäèòå *îâóþ ô*ìèëèþ\n";
        cin>>mas[c-1].fam;
        break;
        case 3: 
        cout<<"\nÂâåäèòå *îâûé *îìåð ñ÷åò*\n";
        cin>>mas[c-1].chet;
        break;
        case 4:
        cout<<"Ââåäèòå *îâóþ ñóììó ** ñ÷åòå\n";
        cin>>mas[c-1].summa;
        break;
        case 5:
        cout<<"Ââåäèòå new chislo ïîñëåä*åãî èçìå*å*å*èÿ\n";
        cin>>mas[c-1].chislo;
        break;
            case 6:
        cout<<"Ââåäèòå new month ïîñëåä*åãî èçìå*å*å*èÿ\n";
        cin>>mas[c-1].month;
        break;
            case 7:
        cout<<"Ââåäèòå new year ïîñëåä*åãî èçìå*å*å*èÿ\n";
        cin>>mas[c-1].year;
        break;
        
        case 8: return;
    }
 
    } while(1);
 
}
 
void find()   //ô-öèÿ ïîèñê* ç*ïèñåé
{
   int sw;     // ïåðåêëþ÷*òåëü
   if (sch==0)
      cout<<"\nÍåò ç*ïèñåé: \n";
   else
   {
   cout<<"\nÂâåäèòå: \n";
   cout<<"1-âñå ä***ûå ïðèõîä* äå*åæ*ûõ ñðåäñòâ\n";
   cout<<"2-âñå ä***ûå âûâîä* äå*åæ*ûõ ñðåäñòâ\n";
   cin>>sw;
   for(int i=0;i<sch;i++) //â öèêëå ïðîñì*òðèâ*åì âñå ñòðóêòóðû èç ì*ññèâ* ñòðóêòóð
    if (mas[i].type==sw) 
    {
       if (mas[i].type==1)
        cout<<"Ïðèõîä ïë*òåæåé"<<endl;
       else
        cout<<"Îòãðóçê*"<<endl;
        cout<<"Èìÿ:"<<mas[i].name<<endl;
          cout<<"Fam:"<<mas[i].fam<<endl;
        cout<<"Íîìåð ñ÷åò*:"<<mas[i].chet<<endl;
        cout<<"Ñóìì*:"<<mas[i].summa<<endl;
        cout<<"Chislo:"<<mas[i].chislo<<endl;
        cout<<"Month:"<<mas[i].month<<endl;
        cout<<"Year:"<<mas[i].year<<endl;
        cout<<"____________"<<endl;
    }   
   }
   system("pause");
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru