,  ,

- C++

> > >

 
C++ C++ WMI http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1072131.html
! : WMI ( , , ...
C++ : EventsGenerators::EventsGenerators(void); void EventsGenerators::PlanNewEvent(EventsServers *EvServer, unsigned EvTime); ))) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1072120.html
C++
template <class T> int NodeLevel(const BinSTree<T> &T, const T& elem); elem ...
C++
. , . : Error 1 error C4430: missing type...
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1072109.html
, , ++. : A1, A2, A3, ... . 0. : ...
C++ : template <class T> void Rear2Head(Node<T> * &head); . )

egor2116
450 / 374 / 42
: 20.01.2013
: 1,135
15.01.2014, 16:20

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
#include <iostream>
#include <iomanip>
 
using namespace std;
 
class matrix
{
private:
    float *m_matrix; //óê*ç*òåëü ** ì*òðèöó, êîòîð*ÿ âûãëÿäèò ê*ê ì*ññèâ row1, row2,...,rown,col1,col2,...colm
    int row;
    int col;
    static int err;
    
public:
    matrix():row(1),col(1)      //êî*ñòðóêòîð áåç ï*ð*ìåòðîâ (ïî óìîë÷**èþ 1õ1 ç*ïîë*å***ÿ *óëÿìè)
    {
 
        m_matrix=new float[row*col];
        for(int i=0;i<row;i++)
        for(int j=0;j<col;j++)
        *(m_matrix+i*col+j)=0.0;
    }
        matrix(int x): row(x), col(x)//êî*ñòðóêòîð ñ 1 ï*ð*ìåòðîì 
    {
        m_matrix=new float[row*col];
        for(int i=0;i<row;i++)
        for(int j=0;j<col;j++)
        *(m_matrix+i*col+j)=j+i;
        for(int i = 0; i < row; ++i)
            for(int j = 0; j < col; ++j)
                *(m_matrix+i*col+j) = 0.0;
    }
    matrix(int _row,int _col): row(_row), col(_col)//êî*ñòðóêòîð ñ 2 ï*ð*ìåòð*ìè
    {
        m_matrix=new float[row*col];
        for(int i=0;i<row;i++)
        for(int j=0;j<col;j++)
        *(m_matrix+i*col+j)=j+i;
        for(int i = 0; i < row; ++i)
            for(int j = 0; j < col; ++j)
                *(m_matrix+i*col+j) = 0.0;
    }
    ~matrix()//äåñòðóêòîð
    {       
        delete[] m_matrix;//ñîáñ*î êîñÿ÷èò òóò
    }
    //äîñòóï ê ýëåìå*òó ì*òðèöû
    float &Elem(int i,int j)
    {
        return *(m_matrix+i*col+j);
    }
    //ïåðåç*ãðóçê* îïåð*öèè () äëÿ áîëåå óäîá*îãî äîñòóï* ê ýëåìå*òó ì*òðèöû
    float &operator ()(int i,int j)
    {
        return Elem(i,j);
    }
    void outMatrix()//îïåð*öèÿ âûâîä* ì*òðèöû
    {
        for(int i = 0; i < row; ++i)
        {
            cout<<"[ ";
            for(int j = 0; j < col; ++j)
                cout<<setw(5)<<setiosflags(ios::left)<<*(m_matrix+i*col+j)<<" ";
            cout<<"]"<<endl;
        }
    }
    void summ(matrix a)//îïåð*öèÿ ñóììèðîâ**èÿ ì*òðèö
    {
        for(int i = 0; i < row; ++i)
            for(int j = 0; j < col; ++j)
            {
                this->Elem(i,j)=*(m_matrix+i*col+j)+a.Elem(i,j);
            }
    }
    void umn(int a)//îïåð*öèÿ óì*îæå*èÿ ì*òðèöû ** ÷èñëî
    {
        for(int i = 0; i < row; ++i)
            for(int j = 0; j < col; ++j)
                this->Elem(i,j)=*(m_matrix+i*col+j)*a;
    }
    void razn(matrix a)//îïåð*öèÿ ð*ç*îñòè ì*òðèö
    {
        for(int i = 0; i < row; ++i)
            for(int j = 0; j < col; ++j)
                this->Elem(i,j)=*(m_matrix+i*col+j)-a.Elem(i,j);
    }
    void random()//îïåð*öèÿ ð**äîì*îãî ç*ïîë*å*èÿ ì*òðèöû
    {
        for(int i = 0; i < row; ++i)
            for(int j = 0; j < col; ++j)
            {
                this->Elem(i,j) = rand()%101;
            }
    }
    
};
 
int main()
{
   matrix mat2(2,3);
    matrix mat1(5);
    matrix mat0;
    mat2.Elem(1,2) = 15.3;
    mat1(2,3) = 4;
    cout<<mat2.Elem(1,2)<<endl;
    cout<<mat1(2,3)<<endl;
    cout<<"matrix mat0 out (ñîçä*** ïî êî*ñòðóêòîðó áåç ï*ð*ìåòðîâ):"<<endl;
    mat0.outMatrix();
    cout<<endl<<"matrix mat1(5) out (ñîçä*** ïî êî*ñòðóêòîðó ñ 1 ï*ð*ìåòðîì):"<<endl;
    mat1.outMatrix();
    cout<<"matrix mat2(2,3)  out (ñîçä*** ïî êî*ñòðóêòîðó ñ 2 ï*ð*ìåòð*ìè):"<<endl;
    mat2.outMatrix();
    matrix mat4(4,4);
    mat4.random();
    cout<<"matrix mat4 out :"<<endl;
    mat4.outMatrix();
    matrix mat5(4,4);
    mat5.random(); 
    cout<<"matrix mat5 out :"<<endl;
    mat5.outMatrix();
    mat4.summ(mat5);
    cout<<endl<<"matrix mat4+mat5 out (ñóìì* äâóõ ì*òðèö):"<<endl;
    mat4.outMatrix();
    mat5.razn(mat4);
    cout<<endl<<"matrix mat5-mat4 out (ð*ç*îñòü äâóõ ì*òðèö):"<<endl;
    mat5.outMatrix();
    mat4.umn(2);
    cout<<endl<<"matrix mat4*2 out (óì*îæå*èå ì*òðèöû ** ÷èñëî):"<<endl;
    mat4.outMatrix();
     
  system("PAUSE");
  return 0;
}


1
        
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru