,  ,

: , - C++

> > >

 
C++ , , 1 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1099718.html
, n , : 1) ; 2) , ...
C++ ++ : ++ ( ). . , ... void obr(TStud... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1099717.html
C++ TRAIN
1. TRAIN, : ; ; . ...
The variable is "da" being used without being defined C++
#include <iostream> #include <iomanip> using std::cout; using std::cin; using std::endl; int main() { setlocale( LC_ALL,"Russian"); int r,v;
C++ 100 , -1 +1 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1099681.html
100 , -1 +1 (: 0 -1 0 1 2 1 0 1 0 -1 -2 ....) 0,6 +1, 0,4...
C++ , // (w+d) (w+a) (s+a)(s+d) #include <stdlib.h> #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <dos.h> #include <math.h> #include...

GuGo1991
268 / 262 / 93
: 02.08.2012
: 609
19.02.2014, 03:03
mashkama, . 191 .
, .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
#include <iostream>
#include <windows.h>
 
class Phone
{
    private:
        std::string sName, fName, lName,
                    address, number;
        float localTime, globalTime;
        int members;
        std::string** sData;
        float** iData;
    public:
        Phone() {}
        void createData(int _members)
        {
            members = _members;
            sData = new std::string*[members];
            iData = new float*[members];
            for(int i = 0; i < members; i++)
            {
                sData[i] = new std::string[3];
                iData[i] = new float[2];
            }
        }
        void clearData()
        {
            for(int i = 0; i < members; i++)
                delete [] sData[i], iData[i];
            
            delete [] sData, iData;
        }
        void set(std::string _sName,
                 std::string _fName,
                 std::string _lName,
                 std::string _address,
                 std::string _number,
                 float _localTime,
                 float _globalTime)
        {
            sName = _sName;
            fName = _fName;
            lName = _lName;
            address = _address;
            number = _number;
            localTime = _localTime;
            globalTime = _globalTime;
        }
        void fillData(int n)
        {
            sData[n][0] = sName + " " + fName + " " + lName;
            sData[n][1] = address;
            sData[n][2] = number;
            
            iData[n][0] = localTime;
            iData[n][1] = globalTime;
        }
        //Âûâîä âñåõ *áî*å*òîâ
        void showAllData()
        {
            for(int i = 0; i < members; i++)
            {
                std::cout << "-------------------------------\n";
                std::cout << "   Èìÿ *áî*å*ò*: " << sData[i][0];
                std::cout << "\n   Àäðåñ: " << sData[i][1];
                std::cout << "\n   Íîìåð: " << sData[i][2];
                std::cout << "\n   Âðåìÿ â*óòðèãîðîäñêèõ ð*çãîâîðîâ: " << iData[i][0];
                std::cout << "\n   Âðåìÿ ìåæäóãîðîä*èõ ð*çãîâîðîâ: " << iData[i][1];
                std::cout << "\n-------------------------------\n";
            }
        }
        //Ñâåäå*èÿ îá *áî*å*ò*õ, âðåìÿ â*óòðèãîðîäñêèõ ð*çãîâîðîâ
        //êîòîðûõ ïðåâûø*åò ç*ä***îå
        void showData(float n)
        {
            for(int i = 0; i < members; i++)
            {
                if(iData[i][0] > n)
                {
                    std::cout << "\n   Èìÿ *áî*å*ò*: " << sData[i][0];
                    std::cout << "\n   Àäðåñ: " << sData[i][1];
                    std::cout << "\n   Íîìåð: " << sData[i][2];
                }
            }
            std::cout << "\n-------------------------------\n";
        }
        //Ñâåäå*èÿ îá *áî*å*ò*õ, âîñïîëüçîâ*âøèõñÿ ìåæäóãîðîä*åé ñâÿçüþ
        void showData()
        {
            for(int i = 0; i < members; i++)
            {
                if(iData[i][1] != 0)
                {
                    std::cout << "\n   Èìÿ *áî*å*ò*: " << sData[i][0];
                    std::cout << "\n   Àäðåñ: " << sData[i][1];
                    std::cout << "\n   Íîìåð: " << sData[i][2];
                }
            }
            std::cout << "\n-------------------------------\n";
        }
        //Ñâåäå*èÿ îá *áî*å*ò*õ, âûâåäå**ûå â *ëô*âèò*îì ïîðÿäêå
        void sort()
        {
            std::string s1, s2;
            for(int i = 0; i < members; i++)
            {
                s1 = sData[i][0];
                for(int l = 0; l < s1.size(); l++)
                {
                    if(isupper(s1[l]))
                        s1[l] = tolower(s1[l]);
                }
                for(int j = i; j < members; j++)
                {
                    s2 = sData[j][0];
                    for(int l = 0; l < s2.size(); l++)
                    {
                        if(isupper(s2[l]))
                            s2[l] = tolower(s2[l]);
                    }
                    
                    int size;
                    size = (s1.size() > s2.size())? s2.size()
                                                  : s1.size();
                    
                    for(int l = 0; l < size; l++)
                    {
                        if(s1[l] == s2[l])
                        {
                            l++;
                            if(l == size)
                                break;
                        }
                        if((int)s1[l] > (int)s2[l] || s2[l] == ' ')
                        {
                            std::string temp = sData[i][0];
                            sData[i][0] = sData[j][0];
                            sData[j][0] = temp;
                            
                            temp = sData[i][1];
                            sData[i][1] = sData[j][1];
                            sData[j][1] = temp;
                            
                            temp = sData[i][2];
                            sData[i][2] = sData[j][2];
                            sData[j][2] = temp;
                            
                            float fTemp = iData[i][0];
                            iData[i][0] = iData[j][0];
                            iData[j][0] = fTemp;
                            
                            fTemp = iData[i][1];
                            iData[i][1] = iData[j][1];
                            iData[j][1] = fTemp;
                            break;
                        }
                        else
                            break;
                    }
                }
            }
            
            for(int i = 0; i < members; i++)
            {
                std::cout << "\n   Èìÿ *áî*å*ò*: " << sData[i][0];
                std::cout << "\n   Àäðåñ: " << sData[i][1];
                std::cout << "\n   Íîìåð: " << sData[i][2];
                std::cout << "\n-------------------------------\n";
            }
        }
};
 
int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int quant;
    float localTime, globalTime;
    std::string sName, fName, lName,
                    address, number;
    Phone pObject;
    std::cout << "Ââåäèòå êîëè÷åñòâî *áî*å*òîâ: "; std::cin >> quant;
    pObject.createData(quant);
    for(int i = 0; i < quant; i++)
    {
        std::cin.ignore();
        std::cout << " \nÀáî*å*ò #" << i + 1 << "\n  Ô*ìèëèÿ: "; std::cin >> sName;
        std::cout << "  Èìÿ: "; std::cin >> fName;
        std::cout << "  Îò÷åñòâî: "; std::cin >> lName;
        std::cout << "  Àäðåñ: "; std::cin.ignore(); getline(std::cin, address);
        std::cout << "  Íîìåð: "; std::cin.ignore(); getline(std::cin, number);
        std::cout << "  Âðåìÿ â*óòðèãîðîäñêèõ ð*çãîâîðîâ: "; std::cin >> localTime;
        std::cout << "  Âðåìÿ ìåæäóãîðîä*èõ ð*çãîâîðîâ: "; std::cin >> globalTime;
        pObject.set(sName, fName, lName, address, number, localTime, globalTime);
        pObject.fillData(i);
    }
    
    std::cout << "\n===============================\n\n";
    pObject.showAllData();
    std::cout << "\n===============================\n\n";
    
    char myChoice = '0';
    while(myChoice != '4')
    {
        std::cout << "1 - ñâåäå*èÿ îá *áî*å*ò*õ, âðåìÿ â*óòðèãîðîäñêèõ" << 
                     "\n    ð*çãîâîðîâ êîòîðûõ ïðåâûø*åò ç*ä***îå\n" <<
                     "2 - ñâåäå*èÿ îá *áî*å*ò*õ, âîñïîëüçîâ*âøèõñÿ" << 
                     "\n    ìåæäóãîðîä*åé ñâÿçüþ\n" <<
                     "3 - ñâåäå*èÿ îá *áî*å*ò*õ, âûâåäå**ûå â *ëô*âèò*îì ïîðÿäêå\n" <<
                     "4 - âûõîä èç ïðîãð*ììû\n" <<
                     "Â*ø âûáîð: "; std::cin >> myChoice;
        if(myChoice == '1')
        {
            std::cout << "\nÂâåäèòå ëèìèò âðåìå*è: ";
            std::cin >> localTime;
            pObject.showData(localTime);
        }
        if(myChoice == '2')
            pObject.showData();
        if(myChoice == '3')
            pObject.sort();
    }
    
    pObject.clearData();
    
    system("pause");
    return 0;
}


2 41
...
134 :
C++
1
if(((int)s1[l] > (int)s2[l]) || (s2[l] == ' ' && s1[l] != ' '))
157
C++
1
if(s1[l] != s2[l])
.
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru