,  ,

, - C++

> > >

 
C++ Vector::swap std::move - ? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1123248.html
A B. : A.swap(B); A = move(B); , ? :)
C++ , . , . , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1123246.html
pow C++
. . pow . ...
C++
(20) (30). (50). (20) (30) .
C++ : http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1123234.html
? #include <iostream> using namespace std; template <typename T> T min (T v1, T v2) { T min; v1>v2?min=v1:min=v2; return min;
C++ , n n (n<=100). : 1) n; 2) .

MahovIV
5 / 6 / 1
: 17.09.2013
: 337

, - C++

18.03.2014, 20:44. 266. 0
( )

. , . .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
 
 
class Matrix 
{
private:
     int value[2][2]; //Äâóìåð*ûé ì*ññèâ äëÿ ì*òðèöû ( ð*çìåð 3õ3, *î áóäåì èñïîëüçîâ*òü ì*òðèöû 2õ2 )
public:
     void Create_Matrix(); // ôó*êöèÿ ç*ïîë*å*èÿ ì*òðèöû ñëó÷*é*ûìè ÷èñë*ìè
     void Print_Matrix(); // ôó*êöèÿ ð*ñïå÷*òêè ì*òðèöû
     Matrix operator+(const Matrix &matrix); //îïåð*òîð ñëîæå*èÿ ì*òðèö (ïåðåãðóçê* îïåð*òîðîâ)
     Matrix operator*(Matrix &matrix);
 
};
 
void Matrix::Create_Matrix() //ç*ïîë*å*ÿåì ì*òðèöó ñëó÷*é*ûìè ÷èñë*ìè
{
     for(int i = 0; i < 2; i++ ) //Öèêë ïî ñòðîê*ì
         for(int j = 0; j < 2; j++ ) //ïî ñòîëáö*ì
             value[i][j]=rand()%10; //Ç*ä*åì ñëó÷*é*ûå ç**÷å*èÿ îò 0 äî 10
}
 
void Matrix::Print_Matrix() //Ïå÷*ò*åì ì*òðèöó
{
     cout << "__________\n";
     for(int i = 0; i < 2; i++ ) //Öèêë ïî ñòðîê*ì
     {
         for(int j = 0; j < 2; j++ ) //Ïî ñòîëáö*ì
         {
             cout.width(4); //Óñò***âëèâ*åì øèðè*ó ìåæäó âûâîäîì òåêóùåãî ç**÷å*èÿ 
             cout << value[i][j]; //Âûâîäèì òåêóùåå ç**÷å*èå
         }
     cout << "\n"; //Ïåðå*îñèì âûâîä ** *îâóþ ñòðî÷êó (äëÿ êð*ñîòû)
     }
cout << "__________\n";
}
 
 Matrix Matrix::operator+ (const Matrix &matrix) //Îïåð*òîð ñëîæå*èÿ
{
       Matrix temp(*this); //Ñîçä*åì ì*òðèöó temp
       for (int i = 0; i <2; i++)
         for (int j = 0; j <2; j++)
             temp.value[i][j] = value[i][j] + matrix.value[i][j]; //Ç*ïîìè**åì â ì*òðèöå temp ñóììó äâóõ äðóãèõ ì*òðèö
return temp; //Âîçâð*ù*åì ì*òðèöó temp
}
Matrix Matrix::operator*(Matrix &matrix){
Matrix temp(*this);
for(int i=0; i < 2; i++)
 for(int j=0; j < 2; j++)
 for(int k=0; k < 2; k++)
 temp.value[i][j]+=value[i][k]*matrix.value[k][j];
return temp;}
   
int main () 
{
     Matrix a,b,c; //Îáúÿâëÿåì ì*òðèöû a,b,c
     a.Create_Matrix(); //Ç*ïîë*ÿåì ñëó÷*é*ûìè ÷èñë*ìè ì*òðèöó a
     cout << "Matrix A: " <<endl;
     a.Print_Matrix(); //Ïå÷*ò*åì
     b.Create_Matrix(); //Ç*ïîë*ÿåì ñëó÷*é*ûìè ÷èñë*ìè ì*òðèöó b
     cout << "Matrix B: " <<endl;
     b.Print_Matrix(); //Ïå÷*ò*åì
     c=a+b; // Ñêë*äûâ*åì ì*òðèöû a è b
     cout << "Matrix A+B: "<<endl;
     c.Print_Matrix(); //Ïå÷*ò*åì ì*òðèöó c
     c = a * b;
     c.Print_Matrix();
     getch();
     return 0;
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru