,  ,

dev-C++ Turbo C - C++

> > >

 
C++ 1 n http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1126865.html
Triad ( ); 1. − Date −: , , . 1 ...
C++ (- ). :, (- ). :, , , .... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1126861.html
N , N<=16, 32000 32000 C++
N , N<=16, 32000 32000. . : ...
C++
mxm. - . , ...
C++ 2 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1126806.html
++, , 2 . , - ( ...
C++ ! : (>2) ++? , . ...

Asede
0 / 0 / 0
: 19.03.2014
: 1

dev-C++ Turbo C - C++

22.03.2014, 20:57. 409. 1
( )

dev-C++ Turbo C
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
int luna(){
for (int i = 1; i<4;i++){
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (95, 150, -64,64, 170);
                          floodfill(290,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (40, 150,  -64,64, 180);
                          floodfill(290,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          moveto(150,0); 
                          lineto(150,300);
                          floodfill(290,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (260, 150, 110,-110, 180);
                          floodfill(290,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (205, 150, 117,-117, 170);
                          floodfill(290,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          floodfill(10,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (95, 150, -64,64, 170);
                          floodfill(10,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (40, 150,  -64,64, 180);
                          floodfill(10,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          moveto(150,0); 
                          lineto(150,300);
                          floodfill(10,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (260, 150, 110,-110, 180);
                          floodfill(10,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                          clearviewport();
                          circle(150,150,150);
                          arc (205, 150, 117,-117, 170);
                          floodfill(10,150,WHITE);
                          Sleep(500);
                         }          
}
int info(){
clearviewport();
circle(150,150,150);
outtextxy(300,0,"Íîâîëó*èå  ô*ç* Ëó*û, ïðè êîòîðîé ýêëèïòè÷åñêèå äîëãîòû Ñîë*ö* è Ëó*û ñîâï*ä*þò.");
outtextxy(300,15,"Òî åñòü, Ñîë*öå, Ëó** è Çåìëÿ **õîäÿòñÿ ** îä*îé ïðÿìîé (ïðè÷¸ì Ëó** ð*ñïîëîæå**");
outtextxy(300,30,"ìåæäó Çåìë¸é è Ñîë*öåì).");
getch();
clearviewport();
circle(150,150,150);
arc (95,150,-64,64,170);
floodfill(290,150,WHITE);
outtextxy(300,0,"Íåîìå*èÿ (ãðå÷. *îâ*ÿ Ëó**)  ïåðâîå ïîÿâëå*èå Ëó*û ** *åáå ïîñëå *îâîëó*èÿ â âèäå");
outtextxy(300,15,"óçêîãî ñåðï*. Â ç*âèñèìîñòè îò øèðîòû ìåñò* **áëþäå*èÿ è ð*ñïîëîæå*èÿ Ëó*û ** ");
outtextxy(300,30,"ñâîåé îðáèòå ìå*ÿåòñÿ ïðîìåæóòîê âðåìå*è ìåæäó *îâîëó*èåì è *åîìå*èåé. Â ëþáîì ");
outtextxy(300,45,"ñëó÷*å, *åîìå*èÿ ïðîèñõîäèò *å ïîçä*åå, ÷åì ÷åðåç 3 ä*ÿ ïîñëå *îâîëó*èÿ. ");
getch();
clearviewport();
circle(150,150,150);
moveto(150,0); 
lineto(150,300);
floodfill(290,150,WHITE);
outtextxy(300,0,"Ïåðâ*ÿ ÷åòâåðòü  ô*ç* Ëó*û, ïðè êîòîðîé îñâåùå** ðîâ*î ïîëîâè** âèäèìîé å¸ ÷*ñòè,");
outtextxy(300,15,"ïðè÷¸ì, â îòëè÷èå îò ïîñëåä*åé ÷åòâåðòè, äîëÿ îñâåù¸**îé ÷*ñòè â ýòîò ìîìå*ò ");
outtextxy(300,30,"óâåëè÷èâ*åòñÿ (òî åñòü Ëó** äâèæåòñÿ îò *îâîëó*èÿ ê ïîë*îëó*èþ).  ýòîé ô*çå Ëó**");
outtextxy(300,45,"**õîäèòñÿ â âîñòî÷*îé êâ*äð*òóðå, òî åñòü óãëîâîå ð*ññòîÿ*èå Ëó*û îò Ñîë*ö* 90. ");
getch();
clearviewport();
circle(150,150,150);
arc (260,150,110,-110,180);
floodfill(290,150,WHITE);
outtextxy(300,0,"Åñëè Ëó** **õîäèòñÿ **ä ëè*èåé ãîðèçî*ò*, òî ïî âèäó îñâåùå**îé ÷*ñòè ëó**îãî äèñê*,");
outtextxy(300,15,"ìîæ*î îïðåäåëèòü ê*ê*ÿ ñåé÷*ñ Ëó** (ð*ñòóù*ÿ èëè óáûâ*þù*ÿ). ");
outtextxy(300,30,"Äëÿ **áëþä*òåëÿ ñåâåð*îãî ïîëóø*ðèÿ çåì*îãî ø*ð* ãîðá ð*ñòóùåé Ëó*û âñåãä* ñïð*â*.");
outtextxy(300,45,"Âë*äåþùèì ðóññêèì ÿçûêîì ëåãêî ç*ïîì*èòü *åñëîæ*îå ïð*âèëî îïðåäåëå*èÿ ð*ñòóùåé è ");
outtextxy(300,60,"óáûâ*þùåé Ëó*û ïî å¸ âèäó.");
getch();
clearviewport();
circle(150,150,150);
floodfill(10,150,WHITE);
outtextxy(300,0,"Ïîë*îëó*èå  ô*ç* Ëó*û, ïðè êîòîðîé ð*ç*îñòü ýêëèïòè÷åñêèõ äîëãîò Ñîë*ö* è Ëó*û");
outtextxy(300,15,"ð*â** 180. Ýòî îç**÷*åò, ÷òî ïëîñêîñòü, ïðîâåä¸***ÿ ÷åðåç Ñîë*öå, Çåìëþ è Ëó*ó,");
outtextxy(300,30,"ïåðïå*äèêóëÿð** ïëîñêîñòè ýêëèïòèêè. Åñëè âñå òðè îáúåêò* **õîäÿòñÿ ** îä*îé ëè*èè,");
outtextxy(300,45,"ïðîèñõîäèò ëó**îå ç*òìå*èå. Ëó** â ïîë*îëó*èè èìååò âèä ïð*âèëü*îãî ñâåòÿùåãîñÿ äèñê*.");
getch();
clearviewport();
circle(150,150,150);
arc (40,150,-64,64,180);
floodfill(10,150,WHITE);
outtextxy(300,0,"Åñëè Ëó** **õîäèòñÿ **ä ëè*èåé ãîðèçî*ò*, òî ïî âèäó îñâåùå**îé ÷*ñòè ëó**îãî äèñê*,");
outtextxy(300,15,"ìîæ*î îïðåäåëèòü ê*ê*ÿ ñåé÷*ñ Ëó** (ð*ñòóù*ÿ èëè óáûâ*þù*ÿ).");
outtextxy(300,30,"Äëÿ **áëþä*òåëÿ ñåâåð*îãî ïîëóø*ðèÿ çåì*îãî ø*ð* ãîðá ð*ñòóùåé Ëó*û âñåãä* ñïð*â*.");
outtextxy(300,45,"Âë*äåþùèì ðóññêèì ÿçûêîì ëåãêî ç*ïîì*èòü *åñëîæ*îå ïð*âèëî îïðåäåëå*èÿ ð*ñòóùåé è ");
outtextxy(300,60,"óáûâ*þùåé Ëó*û ïî å¸ âèäó.");
getch();
clearviewport();
circle(150,150,150);
moveto(150,0); 
lineto(150,300);
floodfill(10,150,WHITE);
outtextxy(300,0,"Ëó** ñåãîä*ÿ **õîäèòñÿ â ô*çå Óáûâ*þù*ÿ Ëó**. Òðåòüÿ ëó***ÿ ô*ç* îõâ*òûâ*åò ïåðèîä");
outtextxy(300,15,"îò ïîë*îëó*èÿ è äî **÷*ë* ÷åòâåðòîé ÷åòâåðòè.  ïîë*îëó*èå îòìå÷*åòñÿ ïèê ñêîïëå*èÿ");
outtextxy(300,30,"æèç*å**îé è ïñèõè÷åñêîé ý*åðãèè, êîòîð*ÿ âïîñëåäñòâèè ïî*åì*îãó èäåò ** óìå*üøå*èå.");
getch();
clearviewport();
circle(150,150,150);
arc (205,150,117,-117,170);
floodfill(10,150,WHITE);
outtextxy(300,0,"Åñëè îñâåùå***ÿ ÷*ñòü Ëó*û **ïîìè**åò áóêâó Ñ, òî ýòî ñò*ð*ÿ (óáûâ*þù*ÿ) Ëó**.");
outtextxy(300,15,"Åñëè ê Ëó*å, âèäèìîé ** *åáîñâîäå, ñëåâ* ïðèñò*âèòü âåðòèê*ëü*óþ ï*ëî÷êó, è âèä");
outtextxy(300,30,"ïîëó÷èâøåéñÿ êî*ñòðóêöèè áóäåò **ïîìè**òü áóêâó Ð, òî ýòî ð*ñòóù*ÿ Ëó**.");
outtextxy(300,45,"Èò*ê, ëåãêîç*ïîìè**åìîå ïð*âèëî:");
outtextxy(300,60,"Ñ - Ñò*ð*ÿ Ëó** (Ëó** óáûâ*åò)");
outtextxy(300,75,"Ð - Ð*ñòóù*ÿ Ëó** (Ëó** ð*ñòåò)");
getch();
}
int main()
{
int z;
initwindow(950,300);
do{
   int k;
   clearviewport();
   outtext("1. À*èì*öèÿ\n");
   outtextxy(0,20,"2. È*ôîðì*öèÿ\n");
   outtextxy(0,40,"3. Âûõîä\n");
   k=getch();
   switch (k) {
               case 49:
                      luna();
                      break;
               case 50:
                      info();
                      break;
               case 51:
                      z=1;
                      exit(1);
                      closegraph(); 
                      break;
               default:
                       clearviewport();
                       outtext("Ââåäå* *å ïð*âèëü*ûé ñèìâîë");
                       getch();
                       break;
              }
  }while (z=1);
closegraph();  
}
3
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru