,  ,

? - C++

> > >

 
C++ Gets() http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1134186.html
# include <stdio.h> #include <cstdio> #include <string.h> #include<iostream> char s1; int k,i,j,po,r; bool kk; void stroka() { k=0;
C++ ? : 44. . : #include <iostream.h> #include <conio.h>... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1134180.html
C++
! ... ...
C++
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1134112.html
, ,
C++ .h . ? , .h . ?

HAIRY
0 / 0 / 0
: 24.01.2011
: 231

? - C++

30.03.2014, 20:14. 172. 2
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
#include <iostream> // cin, out
#include <clocale>  // ïîääåðæê* ðóññêîãî ÿçûê*
#include <conio.h>  // _getch()
#include <stdlib.h> // ïîääåðæê* ôó*êöèè î÷èñòêè ýêð*** system("cls")
 
using namespace std;
 
const int s = 15;  // ãëîá*ëü*ûå êî*ñò**òû îïðåäåëÿþùèå êîëè÷åñòâî
const int c = 20;  // ñòðîê è ñòîëáöîâ
 
int game_init(char map[s][c]);              // ïðîòîòèïû ôó*êöèé
int movement_if(int&, int&,char map[s][c]);
int fuel1 (int&, int&, char map[s][c]);
int fuel = 10;
int main()
{
setlocale(LC_CTYPE,"Russian");
 
int x = 0;
int y = 0;
int e = 0;  // ïåðåìå***ÿ äëÿ õð**å*èÿ êîäîâ îøèáîê
char map[15][20];  //äâóìåð*ûé ì*ññèâ äëÿ õð**å*èÿ ê*ðòû
 
game_init(map);  // âûçîâ ôó*êöèè è*èöè*ëèç*öèè ì*ññèâ*
 
while (1)  // îñ*îâ*îé öèêë
{
    system("cls");
    for (int i = 0; i < 15; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 20; j++)
        {
            cout << map[i][j]; // â öèêë*õ ïîýëåìå*ò*î âûâîäèòñÿ ì*ññèâ
        }
        cout << "\n"; // ïåðåõîä ** *îâóþ ñòðîêó ïîñëå ê*æäîãî "ðÿä*"
    }
 
    e = movement_if(x,y,map);
    if (e == 1)
        break;
 
} // êî*åö öèêë* while
 
    _getch();
    return 0;
} // êî*åö main()
 
 
/* Ôó*êöèÿ è*èöè*ëèç*öèè ì*ññèâ* */
int game_init(char map[s][c])
{
    for (int i = 0; i < s; i++)
    {
        for (int j = 0; j < c; j++)
        {
            map[i][j] = ' ';
        }
    }
    map[0][0] = 'Ò';
    map[14][12]='C';
    return 0;
} // êî*åö game_init()
 
int fuel1 (int&, int&, char map[s][c]){
if (map[14][12]=='T'){fuel = 10;}
return 0;
}
 
 
/* Ôó*êöèÿ äëÿ ââîä* ñ êë*âè*òóðû */
int movement_if (int& x, int& y, char map[s][c])
{
    char act;
    int ch;
    static int counter = 0;  // ñò*òè÷åñê*ÿ ïåðåìå***ÿ äëÿ õð**å*èÿ êîëè÷åñòâ* õîäîâ
    int e = 0;
    cout << "Òîïëèâî: " << fuel<<endl;
    act = _getch();
    ch = static_cast<int>(act);
    switch(ch){
    case 27: 
        e = 1; /* ìû áîëüøå *å ìîæåì èñïîëüçîâ*òü break  */
        cout << "Êîëè÷åñòâî ñäåë***ûõ èãðîêîì õîäîâ: " << counter << "\n";
        cout << "Îñò*ëîñü òîïëèâ*: " << fuel <<endl;
    case 75:
        map[x][y] = ' '; // "Óáèð*åì" îáúåêò ñî ñò*ðîé êîîðäè**òû
        y--;             // èçìå*ÿåì êîîðäè**òû
        map[x][y] = 'Ò'; // "ðèñóåì" îáúåêò ** *îâîì ìåñòå
        counter++;  
        fuel--;  
        fuel1 (x, y, map);
        break;
    case 77:
        map[x][y] = ' ';
        y++;
        map[x][y] = 'Ò';
        counter++;
        fuel--;   
        fuel1 (x, y, map);
        break;
    case 72:
        map[x][y] = ' ';
        x--;
        map[x][y] = 'Ò';
        counter++;
        fuel--;   
        fuel1 (x, y, map);
        break;
    case 80:
        map[x][y] = ' ';
        x++;
        map[x][y] = 'Ò';
        counter++;
        fuel--;   
        fuel1 (x, y, map);
        break;
}
    return e;
}  // êî*åö movement_if()

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
int game_init(char map[s][c])
{
    for (int i = 0; i < s; i++)
    {
        for (int j = 0; j < c; j++)
        {
            map[i][j] = ' ';
        }
    }
    map[0][0] = 'Ò';
    map[14][12]='C';
    return 0;
} // êî*åö game_init()
[14][12] .

C++
1
2
3
4
int fuel1 (int&, int&, char map[s][c]){
if (map[14][12]=='T'){fuel = 10;}
return 0;
}
, fuel=10(, )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
case 80:
        map[x][y] = ' ';
        x++;
        map[x][y] = 'Ò';
        counter++;
        fuel--;   
        fuel1 (x, y, map);
        break;
, ,
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.