,  ,

. act=3 - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1178757.html
: ( ), . , - ,...
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1178744.html
. C++
uses crt; const nmax=20; var a:array of integer; b,ab:array of integer; m,n,i,j,k:byte; begin clrscr; randomize; repeat write(' ',nmax,' n=');
C++ ().
(). . ( 0 n/2-1, n/2 n). ...
C++ Class Museum, http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1178701.html
, , Museum.h ; Museum.cpp ; Funcinfirmation.h ; Funcinformation.cpp , , ...
C++ , . ,, .

eldar05
0 / 0 / 0
: 03.06.2013
: 44

. act=3 - C++

17.05.2014, 15:02. 231. 2
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
#include <vcl.h>
 
#include <vcl.h>
#include <vcl.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <windows.h>
 
float determ(float **M, int n){
float det;
if(n==2)
{
        det = (M[0][0]*M[1][1])-(M[1][0]*M[0][1]);
        return det;
}
float **A = new float*[n-1];
 
for(int i=0;i<n-1;i++)A[i] = new float[n-1];
det=0;
for(int k=0;k<n;k++){
        for(int i=1;i<n;i++)
                for(int j=0,t=0;j<n;j++)
                        if(j!=k){
                                A[i-1][t]=M[i][j];
                                t++;}
    if(k%2==0)det=det+M[0][k]*determ(A,n-1);
    else det=det-M[0][k]*determ(A,n-1);
}
return det;
 
}
 
void menuDrawer(int type){     //  Ôó*êöèÿ îòâå÷*þù*ÿ ç* è*òåðôåéñ ïðîãðè*ììû
int i,j,act,array_N;            //  i,j - ñ÷åò÷èêè. act -  äåéñòâèå. array_N - ð*çìåð*îñòü ì*ññèâ*
float **arr_c = NULL;
float **arr_c2 = NULL;
           //  Äè**ìè÷åñê*ÿ ïåðåìå***ÿ, â ä*ëü*åøåì ì*ññèâ
clrscr();
                                // Ðèñîâ**èå ð*ìêè
cout << "+------------------------------------------------------------------------------+";
        for(i=2;i<24;i++){
                gotoxy(1,i);
                cout << "|";
                gotoxy(80,i);
                cout << "|";}
gotoxy(1,24);
cout << "+------------------------------------------------------------------------------+";
                                // Îáð*áîòê* ð*ç*ûõ òèïîâ è*òåðôåéñîâ
        switch(type){
        case 1:
        gotoxy(33,2);
        cout << "Äîáðî ïîæ*ëîâ*òü";
        gotoxy(2,9);
        cout << "Âûáåðèòå äåéñòâèå:";
        gotoxy(2,10);
        cout << "1. Í*éòè îïðåäåëèòåëü ì*òðèöû.";
        gotoxy(2,11);
        cout << "2. Òð**ñïî*èðîâ**èå ì*òðèöû.";
        gotoxy(2,12);
        cout << "3. Ñóìì* ì*òðèö.";
        gotoxy(2,22);
        cout << "----------------------------+";
        gotoxy(2,23);
        cout << "  Ââåäèòå öèôðó:            |";
        gotoxy(20,23);
        cin >> act;
                switch(act){
                case 1:
                case 2:
                menuDrawer(2);
                break;}
        break;
        case 2:
        gotoxy(2,6);
        cout << "Ââåäèòå ð*çìåð*îñòü ì*òðèöû N*N: ";
        arrayIn:
        gotoxy(35,6);
        cout << "        ";
        gotoxy(35,6);
        cin >> array_N;
        if((array_N < 0) || (array_N > 10))goto arrayIn;
                                                        // ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÄÂÓÌÅÐÍÎÃÎ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÀÑÑÈÂÀ
        arr_c = new float*[array_N];
        for(int i=0;i<array_N;i++)arr_c[i]=new float[array_N];
 
        gotoxy(2,7);
        cout << "Ââîäèòå ïî " << array_N << " ýëåìå*òîâ ì*ññèâ* â ñòðîêó: ";
                for(i=0;i<array_N;i++){
                gotoxy(5,i+9);
                for(j=0;j<array_N;j++){
                cin >> arr_c[i][j];}}
 
 
                                                // Âûâîäèì îïðåäåëèòåëü ì*òðèöû
        if(act == 1){
        gotoxy(2,22);
        cout << "----------------------------------------------+";
        gotoxy(2,23);
        cout << "  Îïðåäåëèòåëü ì*òðèöû ð*âå*: " << determ(arr_c, array_N);
        gotoxy(48,23);
        cout << "|";
        getch();
        }
        if(act=2){
        gotoxy(2,18);
        cout << "----------------------------------------------+";
        gotoxy(2,22);
 
           cout << "Òð**ñïî*èðîâ***ÿ ì*òðèö*" <<endl;
        for (i = 0; i < array_N; i++)
        {
            for (j = 0; j <array_N; j++)
            {
                cout << arr_c[j][i] << "  ";
            }cout << endl;
        }
 
                  getch();  }
 
        if(act=3){
         arr_c2 = new float*[array_N];
        for(int i=0;i<array_N;i++)arr_c2[i]=new float[array_N];
         cout << "----------------------------------------------+";
         gotoxy(2,18);
         cout << " Ââåäèòå 2 ì*òðèöó " << "\n";
        gotoxy(2,22);
        for (i = 0; i < array_N; i++)
        {
            for (j = 0; j < array_N; j++)
            {
                cin >> arr_c2[i][j];
            }
        }
 
 
 
            getch();
                   }
 
 
 
        break;
 
 
        }
 
}
 
 
 
 
void main(){
SetConsoleOutputCP(1251);
SetConsoleCP(1251);
start : menuDrawer(1);
goto start;
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru