,  ,

- C++

> > >

 
C++ ? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1178522.html
: /* , */ #include "stdafx.h" #include <iostream> #include...
C++ . - , . , , " ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1178507.html
C++
, , ,, , , char, , ((...
: C++
:, , , . , , ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1178467.html
. : ( 15 ) , ( , , ) , , ...
C++ NULL "NOT NULL" ? #include <iostream> using namespace std; void func(int *); int main()

zaqwerty
2 / 2 / 1
: 14.12.2013
: 113
17.05.2014, 22:44  []
alsav22, .
.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <locale>
#define IN "C:\\Users\\st1a3sea\\Desktop\\labs\\input.txt"
float a,b,c,n1,n2;
float f1(float x)
{return a*pow(x,3)+b*x+c;}
float f2(float x)
{return a*sin(x+b)+c;}
float f3(float x)
{return a*log(fabs(x+b))+c;}
int main()
{
setlocale(LC_ALL,"Russian");
using namespace std;
float s1p=0,s2p=0,s3p=0,s1t=0,s2t=0,s3t=0,h,as1,as2,as3,os1,os2,os3;
int n,i,ans;
float p[500];
printf ("Ê*êèì îáð*çîì õîòèòå ç*ä*òü ïåðåìå**ûå?\n 1) Ñ êë*âè*òóðû\n 2) Èç ô*éë*\n");//????? ?????? ?? ?????
scanf("%d", &ans);// ?????? ?????? ? ?????????? ans
switch(ans)
{
case 1:
    {
        printf("Ââåäèòå a=");// ????? ?????? ?? ?????
scanf("%f", &a);// ?????? ?????? ? ?????????? a
        printf("Ââåäèòå b=");// ????? ?????? ?? ?????
        scanf("%f", &b);// ?????? ?????? ? ?????????? b
        printf("Ââåäèòå c=");// ????? ?????? ?? ?????
        scanf("%f", &c);// ?????? ?????? ? ?????????? c
        printf("Ââåäèòå ÷èñëî è*òåðâ*ëîâ ð*çáèå*èÿ n=");// ????? ?????? ?? ?????
       scanf("%d", &n);// ?????? ?????? ? ?????????? n
       if((n<0)||(n>500))
    {
                printf("Íåâåð*îå ÷èñëî è*òåðâ*ëîâ ð*çáèå*èÿ\n");// ????? ?????? ?? ?????
                //system("pause");
                return 1;
           }
                printf("Ââåäèòå *èæ*èé ïðåäåë è*òåãðèðîâ**èÿ n1=");// ????? ?????? ?? ?????
 scanf("%f", &n1);// ?????? ?????? ? ?????????? n1
 printf("Ââåäèòå âåðõ*èé ïðåäåë è*òåãðèðîâ**èÿ n2=");// ????? ?????? ?? ?????
scanf("%f", &n2);// ?????? ?????? ? ?????????? n2
if((n1<-1000)||(n1>1000)||(n2<-1000)||(n2>1000))
 {
    printf("Íåâåð*ûå ïðåäåëû è*òåãðèðîâ**èÿ. Íóæ*î ââåñòè ïðåäåëû è*òåãðèðîâ**èÿ â ç*ä***îì äè*ï*çî*å \n");// ????? ?????? ?? ?????
        //system("pause");
        return 1;
}
break;
}
case 2:
{
        freopen(IN,"r",stdin);
         scanf("%f%f%f%d%f%f", &a,&b,&c,&n,&n1,&n2);
         if((n>500)||(n<0))
      {printf("Íåâåð*îå ÷èñëî è*òåðâ*ëîâ ð*çáèå*èÿ\n");// ????? ?????? ?? ?????
                 //system("pause");
        return 1;
                 }
         if((n1<-1000)||(n1>1000)||(n2<-1000)||(n2>1000))
         {
          printf("Íåâåð*ûå ïðåäåëû è*òåãðèðîâ**èÿ. Íóæ*î ââåñòè ïðåäåëû è*òåãðèðîâ**èÿ â ç*ä**îì äè*ï*çî*å\n");// ????? ?????? ?? ?????
                  //system("pause");
        return 1;
          }
                 break;
}
default:
        {
                printf("Íåîáõîäèìî âûáð*òü äåéñòâèå 1 èëè äåéñòâèå 2");
                //system("pause");
                return 1;
}
}
printf("a=%f\n",a);
printf("b=%f\n",b);
printf("c=%f\n",c);
printf("n=%d\n",n);
printf("n1=%f\n",n1);
printf("n2=%f\n",n2);
    h=(n2-n1)/n;
    for (i=1; i<=n;i++)
    {
        p[i]=n1+i*h;
    }
    for (float x=p[1]; x<=p[n]; x+=h)
    {s1p+=f1(x);
      s2p+=f2(x);
      s3p+=f3(x);
    }
    s1p*=h;
    s2p*=h;
    s3p*=h;
    printf("s1p=%f\n",s1p);
    printf("s2p=%f\n",s2p);
    printf("s3p=%f\n",s3p);
    for(float x=n1; x<=n2; x+=(n2-n1))
    {if(x=n1)
        {
        s1t-=((a*pow(x,4))/4+((b*pow(x,2))/2)+c*x);
        s2t-=(-a*cos(x+b)+c*x);
        s3t-=(a*log(x+b)+c*x);
}
        if(x=n2)
        {
            s1t+=((a*pow(x,4))/4+((b*pow(x,2))/2)+c*x);
            s2t+=(-a*cos(x+b)+c*x);
            s3t+=(a*log(x+b)+c*x);
        }
    }
        printf("s1t=%f\n",s1t);
        printf("s2t=%f\n",s2t);
        printf("s3t=%f\n",s3t);
        as1=fabs(s1t-s1p);
        as2=fabs(s2t-s2p);
        as3=fabs(s3t-s3p);
        os1=as1/fabs(s1p);
        os2=as2/fabs(s2p);
        os3=as3/fabs(s3p);
        printf("as1=%f\n",as1);
        printf("as2=%f\n",as2);
        printf("as3=%f\n",as3);
        printf("os1=%f\n",os1);
        printf("os2=%f\n",os2);
        printf("os3=%f\n",os3);
        getch();
}
.pp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
#include <stdio.h>
#include <graphics.h>
#include <math.h>
#include <locale>
const int X0=400;
const int Y0=400;
const float xmin=-10;
const float xmax=10;
int main()
{
setlocale(LC_ALL,"Russian");
float b,xmin=-10,xmax=10,h=0.001,a,x,y,c;
int l;
printf("Âûáåðèòå ãð*ôèê\n 1) y=a*x*x*x+b*x+c\n 2) y=a*cos(x+b)+c\n 3) y=a*log(fabs(x+b))+c;\n");
scanf("%d",&l);
if(l==1)
{
printf ("Ââåäèòå ç**÷å*èå a=");
scanf("%f",&a);
printf ("Ââåäèòå ç**÷å*èå b=");
scanf("%f",&b);
printf("Ââåäèòå ç**÷å*èå c=");
scanf("%f", &c);
initwindow(800,800);
line (X0,0,X0,799);
line (0,Y0,799,Y0);
 
for (x=xmin;x<=xmax;x+=h)
{
  y=a*x*x*x+b*x+c;
 
 putpixel(x+X0,-y+Y0, 3);
 
}
}
else
if(l==2)
{
   printf ("Ââåäèòå ç**÷å*èå a=");
scanf("%f",&a);
printf ("Ââåäèòå ç**÷å*èå b=");
scanf("%f",&b);
printf("Ââåäèòå ç**÷å*èå c=");
scanf("%f", &c);
initwindow(800,800);
line (X0,0,X0,799);
line (0,Y0,799,Y0);
 
for (x=xmin;x<=xmax;x+=h)
{
  y=a*cos(x+b)+c;
 
 putpixel(x+X0,-y+Y0, 4);
 
} }
else
if(l==3)
{
   printf ("Ââåäèòå ç**÷å*èå a=");
scanf("%f",&a);
printf ("Ââåäèòå ç**÷å*èå b=");
scanf("%f",&b);
printf("Ââåäèòå ç**÷å*èå c=");
scanf("%f", &c);
initwindow(800,800);
line (X0,0,X0,799);
line (0,Y0,799,Y0);
 
for (x=xmin;x<=xmax;x+=h)
{
  y=a*log(fabs(x+b))+c;
 
 putpixel(x+X0,-y+Y0, 5);
 
} }
else
{printf("Íåîáõîäèìî âûáð*òü ãð*ôèê 1, ãð*ôèê 2 èëè ãð*ôèê 3");}
getch();
return 1;
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru