,   CyberForum.ru

int main() - C++


C++ , " " http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1179667.html
, , " ".
C++ , : . : template<Class T> class One { T A { int x; char *y; }; http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1179659.html
C++ Visual Studio 2010 .NET
. - . , . # .NET 2 VS2010 ( ). , , , , .Net, ( win XP). ...
"". - / ++ C++
"": - , , ; - ; - ; - . , , .
C++ ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1179644.html
program spektr; uses crt; type vect=arrayof integer; var f,g:vect; j,i,n:integer; BEGIN clrscr; write('n='); readln(n); for i:=0 to n-1 do begin write('f=');readln(f);
C++ , . ... ...

mster-doc
   mster-doc
14 / 14 / 4
: 10.11.2012
: 239

int main() - C++

18.05.2014, 14:53. 243. 8
( )

, . . .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <memory>
 
using namespace std;
 
template<typename T>
class Array {
public:
    Array();
    Array(const Array &array);
    ~Array();
 
 
    void add(T value);
    void add(Array array);
    T get(int index);
    void set(int index, T value);
    int size();
 
 
private:
    T *_data;
    int _size;
    int _allocated;
};
 
 
template<typename T>
Array<T>::Array()
    : _size(0), _allocated(8), _data(new T[8]) {
}
 
 
template<typename T>
Array<T>::Array(const Array &array)
    : _allocated(array._allocated), _size(array._size) {
    _data = new T[_allocated];
    for (int i = 0; i < _allocated; ++i) {
        _data[i] = array._data[i];
    }
}
 
 
template<typename T>
Array<T>::~Array() {
    delete _data;
}
 
 
template<typename T>
void Array<T>::add(T value) {
    if (_size == _allocated) {
        T *data = new T[_allocated *= 2];
        for (int i = 0; i < _allocated; ++i) {
            data[i] = i < _size ? _data[i] : 0;
        }
        delete _data;
        _data = data;
    }
 
 
    _data[_size++] = value;
}
 
 
template<typename T>
void Array<T>::add(Array array) {
    for (int i = 0; i < array.size(); ++i) {
        add(array.get(i));
    }
}
 
 
template<typename T>
T Array<T>::get(int index) {
    return _data[index];
}
 
 
template<typename T>
void Array<T>::set(int index, T value) {
    _data[index] = value;
}
 
 
template<typename T>
int Array<T>::size() {
    return _size;
}
 
template<typename T>
class Tree {
public:
 
 
    struct TreeNode {
        TreeNode(T value)
            : value(value) {}
 
 
        T value;
        Array<TreeNode*> children;
        Array<int> index;
    };
 
 
    Tree();
    // ßāė˙åņń˙ ėč äåšåāī ļóńņūģ.
    bool isEmpty();
    // Ńīäåšęčģīå āńåõ āķåųķčõ āåšųčķ äåšåāą.
    void outHeight(TreeNode *);
    // Ńīäåšęčģīå āńåõ āķóņšåķķčõ āåšųčķ äåšåāą.
    void inHeight(TreeNode *);
    // Ńīäåšęčģīå āńåõ āåšųčķ ķą óźąēąķķīģ óšīāķå.
    void height(int level);
    // Äėčķķą ńąģīé äėčķķīé āåņźč.
    int maxLength(TreeNode *);
    // Ēķą÷åķčå āņīšīćī ģąźńčģąėüķīćī żėåģåķņą ā äåšåāå.
    int secondMax(TreeNode *);
    // Ķąéņč ļåšāīå č āņīšīå ģąźńčģąėüķūå ēķą÷åķč˙ ā äåšåāå
    void maxValues(int &max, int &max2, TreeNode *);
    // ßāė˙åņń˙ ėč äåšåāī ńįąėąķńčšīāąķķūģ.
    bool balanced(TreeNode *);
    // Īįģåķ˙ņü ļąšū ēķą÷åķčé ā āåšųčķąõ.
    void swapTwo(TreeNode *);
    // Äīįąāčņü ā äåšåāó ķīä.
    bool add(Array<int> parent, T value);
    // *ąēģåš äåšåāą.
    int size() const;
    // Āūāåńņč äåšåāī ķą żźšąķ, ķą÷čķą˙ ń ēąäąķķīé āåšųčķū.
    void print(TreeNode *) const;
    // Āūāåńņč k'óž ńņšī÷źó äåšåāą.
    void printStroka(int level, TreeNode *) const;
    // Ńėó÷ąéķī ēąļīėķčņü äåšåāī.
    void random_fill(int levels = 3, TreeNode *);
private:
    TreeNode *root;
    int _size;
};
 
template<typename T>
Tree<T>::Tree()
    : root(NULL) {
 
 
}
 
 
// ßāė˙åņń˙ ėč äåšåāī ļóńņūģ.
template<typename T>
bool Tree<T>::isEmpty() {
    return root == NULL;
}
 
 
// Äīįąāčņü ā äåšåāó ķīä.
template<typename T>
bool Tree<T>::add(Array<int> parent, T value) {
 
 
    TreeNode *node = new TreeNode(value);
 
 
    if (root == NULL) {
        if (parent.size() == 0) {
            node->index.add(1);
            root = node;
            return true;
        }
        return false;
    }
 
 
    TreeNode *cur = root;
    for (int i = 1; i < parent.size(); ++i) {
        int index = parent.get(i) - 1;
        if (index >= 0 && index < cur->children.size()) {
            cur = cur->children.get(index);
        } else {
            return false;
        }
    }
 
 
    cur->children.add(node);
    node->index.add(cur->index);
    node->index.add(cur->children.size());
 
 
    return true;
}
 
 
// *ąēģåš äåšåāą.
template<typename T>
int Tree<T>::size() const {
    return _size;
}
 
 
// Āūāåńņč äåšåāī ķą żźšąķ, ķą÷čķą˙ ń ēąäąķķīé āåšųčķū.
template<typename T>
void Tree<T>::print(TreeNode *node) const {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return;
        }
        node = root;
    }
 
 
    for (int i = 0; i < node->index.size() - 1; ++i) {
        cout << "  ";
    }
 
 
    cout << "(";
    for (int i = 0; i < node->index.size(); ++i) {
        cout << (i ? ", " : "") << node->index.get(i);
    }
    cout << ") = ";
 
 
    cout << node->value << endl;
 
 
    for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
        if (node->children.get(i) != NULL) {
            print(node->children.get(i));
        }
    }
}
 
 
// Āūāåńņč k'óž ńņšī÷źó äåšåāą.
template<typename T>
void Tree<T>::printStroka(int level, TreeNode *node) const {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return;
        }
        node = root;
    }
 
 
    if (level == 0) {
        cout << node->value << " ";
        return;
    } else {
        for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
            if (node->children.get(i) != NULL) {
                print(level - 1, node->children.get(i));
            }
        }
    }
}
 
 
// Īįģåķ˙ņü ļąšū ēķą÷åķčé ā āåšųčķąõ.
template<typename T>
void Tree<T>::swapTwo(TreeNode *node) {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return;
        }
        node = root;
    }
 
 
    if (node->children.size() == 2) {
        T a = node->children.get(0)->value;
        T b = node->children.get(1)->value;
        node->children.get(0)->value = b;
        node->children.get(1)->value = a;
    }
 
 
    for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
        if (node->children.get(i) != NULL) {
            swapTwo(node->children.get(i));
        }
    }
 
 
}
 
 
// Ńėó÷ąéķī ēąļīėķčņü äåšåāī.
template<typename T>
void Tree<T>::random_fill(int levels, TreeNode *node) {
    if (levels == 0) {
        return;
    }
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            add(Array<int>(), rand() % 10 + 5);
        }
        node = root;
    }
 
 
    int elems = rand() % 3 + 1;
 
 
    for (int i = 0; i < elems; ++i) {
        Tree<int>::TreeNode *new_child = new Tree<int>::TreeNode(rand() % 10 + 5);
        node->children.add(new_child);
        new_child->index.add(node->index);
        new_child->index.add(node->children.size());
        random_fill(levels - 1, new_child);
    }
}
 
 
// Äėčķķą ńąģīé äėčķķīé āåņźč.
template<typename T>
int Tree<T>::maxLength(TreeNode *node) {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return 0;
        }
        node = root;
    }
 
 
    int max = 0;
 
 
    for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
        int new_max = maxLength(node->children.get(i));
        if (new_max > max) {
            max = new_max;
        }
    }
 
 
    return max + 1;
}
 
 
// Ēķą÷åķčå āņīšīćī ģąźńčģąėüķīćī żėåģåķņą ā äåšåāå.
template<typename T>
int Tree<T>::secondMax(TreeNode *node) {
    int max(INT_MIN), max2(INT_MIN);
    maxValues(max, max2, node);
    return max2;
}
 
 
// Ķąéņč ļåšāīå č āņīšīå ģąźńčģąėüķūå ēķą÷åķč˙ ā äåšåāå
template<typename T>
void Tree<T>::maxValues(int &max, int &max2, TreeNode *node) {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return;
        }
        node = root;
    }
 
 
    if (node->value > max) {
        max2 = max;
        max = node->value;
    } else if (node->value > max2 && node->value != max) {
        max2 = node->value;
    }
 
 
    for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
        maxValues(max, max2, node->children.get(i));
    }
}
 
 
// ßāė˙åņń˙ ėč äåšåāī ńįąėąķńčšīāąķķūģ.
template<typename T>
bool Tree<T>::balanced(TreeNode *node) {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return true;
        }
        node = root;
    }
 
 
    int min = INT_MAX, max = INT_MIN;
 
 
    for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
        int len = maxLength(node->children.get(i));
 
 
        if (len > max) {
            max = len;
        }
 
 
        if (len < min) {
            min = len;
        }
 
 
        if (!balanced(node->children.get(i))) {
            return false;
        }
    }
 
 
    return (max - min) <= 1 || node->children.size() == 0;
}
 
 
// Ńīäåšęčģīå āńåõ āķåųķčõ āåšųčķ äåšåāą.
template<typename T>
void Tree<T>::outHeight(TreeNode *node) {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return;
        }
        node = root;
    }
 
 
    if (node->children.size() == 0) {
        cout << node->value << " ";
    }
 
 
    for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
        outHeight(node->children.get(i));
    }
}
 
 
// Ńīäåšęčģīå āńåõ āķóņšåķķčõ āåšųčķ äåšåāą.
template<typename T>
void Tree<T>::inHeight(TreeNode *node) {
    if (node == NULL) {
        if (root == NULL) {
            return;
        }
        node = root;
    }
 
 
    if (node->children.size() != 0) {
        cout << node->value << " ";
    }
 
 
    for (int i = 0; i < node->children.size(); ++i) {
        inHeight(node->children.get(i));
    }
}
 
int main() 
{
    
    srand(time(NULL));
    string cmd;
    Tree<int> tree;
 
 
    while (cin >> cmd) {
        if (cmd == "add" || cmd == "a") {
            Array<int> node;
            int value;
            if (!tree.add(node, value)) {
                cout << "Wrong node number! Try again." << endl;
            }
        } else if (cmd == "print" || cmd == "p") {
            tree.print();
        } else if (cmd == "random_fill" || cmd == "rf") {
            tree.random_fill(value());
        } else if (cmd == "swap_two" || cmd == "st") {
            tree.swapTwo();
        } else if (cmd == "print_k" || cmd == "pk") {
            tree.print(value());
            cout << endl;
        } else if (cmd == "quit" || cmd == "exit" || cmd == "q" || cmd == "e") {
            cout << "No boundaries. No Borders. No Limits. Tonight music rules the world. Are you ready for more? Are you ready???" << endl;
            break;
        } else if (cmd == "max_length" || cmd == "ml") {
            cout << "Max length: " << tree.maxLength() << endl;
        } else if (cmd == "second_max" || cmd == "sm") {
            int secondMax = tree.secondMax();
            if (secondMax == INT_MIN) {
                cout << "Second max not found" << endl;
            }
            else {
                cout << "Second max: " << secondMax << endl;
            }
        } else if (cmd == "balanced" || cmd == "b") {
            cout << (tree.balanced() ? "Tree is balanced" : "Tree is NOT balanced") << endl;
        } else if (cmd == "out_height" || cmd == "oh") {
            cout << "OutHeight: ";
            tree.outHeight();
            cout << endl;
        } else if (cmd == "in_height" || cmd == "ih") {
            cout << "InHeight: ";
            tree.inHeight();
            cout << endl;
        }
    }
 
 
    system("pause");
    return 0;
}
.
 
: 02:24. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru