,  ,

int main() - C++

> > >

 
C++ , " " http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1179667.html
, , " ".
C++ , : . : template<Class T> class... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1179659.html
C++ Visual Studio 2010 .NET
. - . , . # .NET 2 VS2010 ( )....
"". - / ++ C++
"": - , , ; - ; - ; - . , , .
C++ ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread1179644.html
program spektr; uses crt; type vect=arrayof integer; var f,g:vect; j,i,n:integer; BEGIN clrscr; write('n='); readln(n); for i:=0 to n-1 do begin ...
C++ , . ... ...

mster-doc
14 / 14 / 4
: 10.11.2012
: 239
18.05.2014, 17:00  []
, ,
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
#include<iostream>
 
using namespace std;
 
class TreeNode
{
public:
    int data;
    TreeNode *left;
    TreeNode *right;
    TreeNode(int item, TreeNode *l = NULL, TreeNode *r = NULL);
};
 
TreeNode::TreeNode(int item, TreeNode *l, TreeNode *r)
{
    data = item;
    left = l;
    right = r;
}
 
class Tree
{
public:
    Tree();
    ~Tree(void);
    TreeNode* FindNode(int, TreeNode *&); //Âîçâð*ù*åò *äðåñ ñîâï*ä*âøåãî óçë* è ñîõðî*ÿåò *äðåñ åãî ðîäèòåëÿ (*& - ïåðåä*÷* óêîç*òåëÿ ïî ññûëêå, ÷òîáû â ôó*êöèè *å ñîçä*ë*ñü êîïèÿ)
    void Insert(int);
    void Delete(int);
    void DeleteTree(TreeNode *);
    void PrintTree(TreeNode *, int);
    void Inorder(TreeNode *);
    TreeNode* GetTreeNode(int item, TreeNode *l = NULL, TreeNode *r = NULL);
    void FreeTreeNode(TreeNode *p);
    int MaxLen(TreeNode *);
 
    
    int size;
    TreeNode *root;
    TreeNode *current;
};
 
Tree::Tree()
{
    root = NULL;
    size = 0;
}
 
Tree::~Tree()
{
    DeleteTree(root);
}
 
TreeNode* Tree::GetTreeNode(int item, TreeNode *l, TreeNode *r)
{
    TreeNode *p;
    p = new TreeNode(item, l, r);
    return p;
}
 
 
 
 
void Tree::FreeTreeNode(TreeNode *p)
{
    delete p;
}
 
void Tree::DeleteTree(TreeNode *t)
{
    if (t!=NULL)
    {
        DeleteTree(t->left);
        DeleteTree(t->right);
        FreeTreeNode(t);
    }       
}
 
void IndentBlanks(int num)
{
    for(int i=0; i<num; i++)
       cout << " ";
}
 
void Tree::PrintTree(TreeNode *t, int level)
{
    if (t!=NULL)
    {
        PrintTree(t->right, level+1);
        IndentBlanks(6*level);
        cout << t->data << endl;
        PrintTree(t->left, level+1);
    }
}
 
void Tree::Inorder(TreeNode *t)
{
    if (t!=NULL)
    {
        Inorder(t->left);
        cout << t->data << " ";
        Inorder(t->right);
    }
}    
 
//Âîçâð*ù*åò *äðåñ ñîâï*âøåãî óçë* è ç*ïèñûâ*åò â parent *äðåñ åãî ðîäèòåëÿ
TreeNode* Tree::FindNode(int item, TreeNode *&parent)
{
    TreeNode *t = root;
    parent = NULL;
    while(t!=NULL)
    {
        if (item == t->data)
            break;
        else
        {
            parent = t;
            if (item < t->data)
                t = t->left;
            else
                t = t->right;
        }
    }
    return t;
}
 
void Tree::Insert(int item)
{
    TreeNode *t = root, *parent = NULL, *newNode;
    newNode = GetTreeNode(item, NULL, NULL);
    
    while(t!=NULL)
    {
        parent = t;
        if (item < t->data)
            t = t->left;
        else
            t = t->right;
    }
    
    if (parent == NULL)
        root = newNode;
    else if (item < parent->data)
        parent->left = newNode;
    else
        parent->right = newNode;
        
    current = newNode;
    size++;
}
 
int Tree::MaxLen(TreeNode *m)
{
    if (m!=NULL)
    {
        MaxLen(m->right);
        int max = m->data;
        cout << max;
    }
}
 
 
void Tree::Delete(int item)
{
    TreeNode *DNodePtr; //óê*ç*òåëü ** ñòåð*åìûé óçåë
    TreeNode *PNodePtr; //óê*ç*òåëü ** ïðåäîê ñòèð*åìîãî óçë*
    TreeNode *RNodePtr; //óê*ç*òåëü ** óçåë êîòîðûé ç*ìå*èò óä*ëÿåìûé
 
    //èùåì óä*ëÿåìûé ýëåìå*ò è åãî ïðåäê*
    if((DNodePtr = FindNode(item, PNodePtr)) == NULL) 
        return;
 
    //åñëè îä*è ïîòîìîê
    if(DNodePtr->right == NULL)
        RNodePtr = DNodePtr->left;
    else if(DNodePtr->left == NULL)
        RNodePtr = DNodePtr->right;
 
//åñëè äâ* ïîòîìê*
    else
    {
        TreeNode *PofRNodePtr = DNodePtr; //óê*ç*òåëü ** ïðåäê* RNodePtr
        RNodePtr = DNodePtr->left; //âûáèð*åì ïåðâûé ýëåìå*ò ëåâîãî ïîääåðåâ*, òþêþ ç*ìå*ÿþùèé äîëæå* áûòü ìå*üøå óä*ëÿåìîãî
        
        while(RNodePtr->right != NULL) //â ëåâîì ïîääåðåâå èä¸ì ä êî*ö* ** ïð*âî, ñîõð**ÿÿ ç**÷å*èÿ RNodePtr è PofRNodePtr
        {
            PofRNodePtr = RNodePtr;
            RNodePtr = RNodePtr->right;
        }
 
        if(PofRNodePtr == DNodePtr) //â ëåâîì ïîääåðåâå ó ïåðâîãî ýëåìå*ò* *åò ïîòîìêîâ ñïð*â* (Ñèòó*öèÿ C1)
        {
            RNodePtr->right = DNodePtr->right; //ïðèñîåäè*ÿåì ïðåâîå ïîääåðåâî óä*ëÿåìîãî ýëåìå*ò* ê ýòîìó ýëåìå*òó
        }
        else // â ëåâîì ïîääåðåâå ó ïåðâîãî ýëåìå*ò* åñòü ïîòîìê ñïð*â* (Ñèòó*öèÿ C2)
        //**éäå**ûé ýëåìå*ò *åîáõîäèìî âû*óòü è ñîåäå*èòü ïîääåðåâî âû*óòîãî ýëåìå*ò* ñ äåðåâîì
        {
            RNodePtr->right = DNodePtr->right;
            PofRNodePtr->right = NULL;
            RNodePtr->left = DNodePtr->left;
        }
    }
    if(PNodePtr == NULL)
    {
        RNodePtr->left = root->left;
        RNodePtr->right = root->right;
        root = RNodePtr;
    }    
    //*óæ*î äîá*âèòü óçåë RNodePtr ê óçëó PNodePtr ñ ïð*âîé ñòîðî*û
    else if(DNodePtr->data < PNodePtr->data)
        PNodePtr->left = RNodePtr;
    else
        PNodePtr->right = RNodePtr;
 
    FreeTreeNode(DNodePtr); //óä*ëÿåì ýëåìå*ò
    size--;
} 
 
int main()
{
  Tree t;
  t.Insert(50);
  t.Insert(100);
  t.Insert(25);
  t.Insert(150);
  t.Insert(75);
  t.Insert(35);
  t.Insert(15);
  t.Insert(80);
  t.Insert(55);
  t.Insert(7);
  t.Insert(20);
  
  t.Inorder(t.root);
  cout << endl << endl;
  
  t.PrintTree(t.root, 0);
  
  t.MaxLen(t.root);
  
  t.Delete(7);
  cout << endl << endl;
  t.PrintTree(t.root, 0);
  
  system("PAUSE");  
  return 0;
}
, 150
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru